Fakulta ekonómie a podnikania

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

Pracovisko: Ústav ekonomiky

Tel: +421 2 6820 3653

E-mail: stehlikovab2@gmail.com


Vyučované predmety:

  • Štatistika
  • Informatika
  • Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii
  • Metodológia vedeckého výskumu
  • Duševné vlastníctvo

 

Vedecké zameranie:

  • aplikácie kvantitatívnych metód v oblasti životného prostredia
  • ekonómie a biodiverzity

 

Vybrané publikácie

 

Monografie

 2019

PAUHOFOVÁ, Iveta – STANĚK, Peter – STEHLÍKOVÁ, Beáta. SMART regióny v Slovenskej republike – možnosti a realita. Recenzenti: Vladimír Mařík, Eva Rievajová, Peter Sakál. Praha : Wolters Kluwer, 2019. 120 s. ISBN 978-80-7598-418-0 (VEGA č. 2/0002/19 : Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti (ekonomické, technologické a kultúrne aspekty)

2018

PAUHOFOVÁ, Iveta – STEHLÍKOVÁ, Beáta – STANĚK, Peter – PÁLENÍK, Michal. Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku III. = The Context of Income Polarization in Slovakia III. Recenzenti: Eva Rievajová, Peter Sakál. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2018. 158 s. ISBN 978-80-7144-290-5 (VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030. APVV-15-0722 : Sociálna pasca – náklady a cesta von)

 2017

PAUHOFOVÁ, Iveta – STEHLÍKOVÁ, Beáta. Kvalitatívna zmena v zamestnanosti Slovenskej republiky [Qualitative change in employment of the Slovak Republic]. Recenzenti Peter Staněk, Eva Rievajová. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 136 s. ISBN 978-80-7552-917-6 (VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030)

2016

PAUHOFOVÁ, Iveta – KOŠTA, Ján – MARTINÁK, Dávid – ONDROVIČ, Adrián – PÁLENÍK, Michal – STANĚK, Peter – STEHLÍKOVÁ, Beáta – ŽELINSKÝ, Tomáš. Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku [I.] = The context of income polarization in Slovakia I. Recenzenti Peter Plavčan, Eva Rievajová, Menbere Workie Tiruneh. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016. 229 s. ISBN 978-80-7144-259-2 (VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030)

 

Fajčíková, Katarína – Cvečková, Veronika – Dietzová, Zuzana – Rapant, Stanislav- Sedláková Darina – Stehlíková Beáta. Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky. vyd.].- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2016.- 191, [285] s.:fareb. mapy, grafy, tab.- ISBN 978-80-8174-018-3 (LIFE10 ENV/SK/086 Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva SR)

 

Vedecké práce v karentovaných časopisoch

2019

Rapant, Stanislav, Cvečková, Veronika, Fajčíková, Katarína, Hajdúk, Igor, Hiller, Edgar, STehlíkovÁ, Beáta. Hard water, more elastic arteries: a case study from Krupina District, Slovakia. DOI https://doi.org/10.3390/ijerph16091521. In: International Journal of Environmental Research and Public Health: Open Access Journal. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, Roč. 16, č. 9, art. no. 1521, s. [1-14] [tlačená forma] [online]. ISSN 1661-7827. ISSN (online) 1660-4601. (2019: 2.849 – IF, Q2 , 0.739 – SJR, karentované – CCC) (LIFE10 ENV/SK/086 Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva SR)

2018

PAUHOFOVÁ, Iveta – STEHLÍKOVÁ, Beáta . Identifying the Relationship between Unemployment and Wage Development in the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 5, s. 503-521. (2017: 0.327 – IF, Q4 – JCR, 0.246 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2018 – Current Contents). ISSN 0013-3035. (VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030)

 2017

Fajčíková, Katarína – STEHLÍKOVÁ, Beáta – Cvečková, Veronika – Rapant, Stanislav  Application of artificial neural network in medical geochemistry [Aplikácia umelých neurónových sietí v medicínskej geochémií] In: Environmental geochemistry and health.- ISSN 0269-4042 ; 1573-2983 (online).- Vol. 39, no. 6 (2017), p. 1513-15259.  (2017:3.01 – IF, Q1, 0.884 – SJR, karentované – CCC). (LIFE10 ENV/SK/086 Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva SR)

Špirková Daniela – Stehlíková Beáta – Zúbková Mária – Ševela Marcel – Stiglic Dušan. Evaluation of agriculture ́s economic role in EU countries [Postavenie poľnohospodárstva v ekonomike krajín EÚ] In: Ekonomický časopis = Journal of economics.- ISSN 0013-3035.- Roč. 65, č. 8 (2017), s. 763-779. (2017: 0.327 – IF, Q4 – JCR, 0.246 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC).

 2016

Rapant, Stanislav, Cvečková, Veronika, Fajčíková, Dietzová Zuzana, StehlíkovÁ, Beáta Chemical composition of groundwater/drinking water and oncological disease mortality in  Slovak Republic [Chemické zloženie podzemnej a pitnej vody a úmrtnosť na onkologické ochorenia na Slovensku] In: Environmental geochemistry and health.- ISSN 0269-4042 ; 1573-2983 (online).- Vol. 39, no. 1(2017), p. 191-208. (2017:3.01 – IF, Q1, 0.884 – SJR, karentované – CCC). (LIFE10 ENV/SK/086 Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva SR)

 

Publikačná činnosť na stiahnutie

 

Ďalšie aktivity