Fakulta masmédií

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Funkcia: Profesor, garant, prorektor

Pracovisko: Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Pondelok: 12:35 - 13:35, č.d. 216 / Fakulta masmédií, Tematínska
Utorok: 9:00 - 10:00 / rektorát, Tomášikova
Tel: +421 2 682 03 643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com


Hajduk

Vyučované predmety:

Názov predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Filozofia Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Teória médií a masovej komunikácie Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Etika médií Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Teória reklamy Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Masmediálny výskum Masmediálna a marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá
Súčasná filozofia a estetika Masmediálne štúdiá III. Mediálne a komunikačné štúdiá
Metodológia vedy Masmediálne štúdiá III. Mediálne a komunikačné štúdiá
Metodológia masmediálneho výskumu Masmediálne štúdiá III. Mediálne a komunikačné štúdiá
Etické aspekty mediálnej a marketingovej komunikácie Masmediálne štúdiá III. Mediálne a komunikačné štúdiá

Vedecké zameranie:

Predmetom vedeckej a výskumnej činnosti je problematika masovej a mediálnej komunikácie ako aj etických a filozoficko-etických konotácií mediálnej komunikácie a reklamy v praxi. Predmetom ďalšieho výskumného zamerania je precizovanie metodológie mediálneho výskumu ako špecifickej oblasti metodológie vedy a viaceré metavedecké problémy. Vo svojich výstupoch publikačnej činnosti sa venuje najnovším problémom mediálneho inštituionalizmu, teórie médií a komunikácie, etiky mediálnej komunikácie a filozoficko-etickým aspektom digitálnej marketingovej komunikácie.

Je zodpovedným riešiteľom úspešne ukončených projektov APVV, VEGA, KEGA, Erasmus ako aj hlavným riešiteľom úspešne ukončených celoslovenských národných projektov v rámci viacerých operačných programov Výskum a inovácie, Vzdelávanie.

Najvýznamnejšie publikácie:

  • HAJDUK, Ľ. 2021. Communication and media research. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2021. ISBN 978-80-89453-82-5.
  • HAJDUK, Ľ. 2020. Marketing Communication. Bratislava (Slovensko) : Paneurópska vysoká škola, 2020. ISBN 978-80-89453-70-2.
  • HAJDUK, Ľ. 2019. Media theory. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2019. ISBN 978-80-89453-65-8.
  • HAJDUK, Ľ. 2019. Etické limity médií. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2019. ISBN 978-80-89453-64-1.
  • HAJDUK, Ľ. 2018. Media research. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-45-0.
  • HAJDUK, Ľ. 2018. Etika reklamy. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISBN 978-80-89453-44-3.
  • HAJDUK, Ľ. 2016. La communication en tant que valeur et instrument du dialogue interculturel dans les études sur les médias. In: Hajduk, Ľ. – Klus, M. 2016. Éducation et dialogue interculturel. Paris: L´Harmattan, 2016. S. 77-91. ISBN 978-2-343-08247-9.
  • HAJDUK, Ľ. 2016. Introduction. In: Hajduk, Ľ. – Klus, M. 2016. Éducation et dialogue interculturel. Paris: L´Harmattan, 2016. S. 7-10. ISBN 978-2-343-08247-9.
  • HAJDUK, Ľ. 2016. Media Institucionalism. Plzeň: Aleš Čenek, 2016. 77 s. (4, 88 AH). ISBN 9788073806040

Ďalšie aktivity a informácie:

Pôsobí v Rade Európy ako člen siete poradcov EÚ pre obsah vzdelávania (EPAN, Štrasburg, Francúzsko), je členom Rady pre vedu, techniku a umenie Rady vysokých škôl Slovenskej republiky, je členom Vedeckej rady Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Vedeckej rady Paneurópskej vysokej školy a Vedeckej rady Fakulty masmédií PEVŠ. Je garantom bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá a garantom práv udeľovať vedecko-pedagogické tituly docent a profesor v študijnom odbore Masmediálne štúdiá na Fakulte masmédií PEVŠ, je predsedom odborovej komisie v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy, členom viacerých redakčných rád a vedeckých kolégií. Aktívne sa zúčastňuje na významných medzinárodných konferenciách doma a v zahraničí nielen ako člen vedeckých, programových výborov a vedúci sekcií a prednášajúci (USA, Indonézia, Rakúsko, Poľsko, Nemecko, ČR a mnohé ďalšie). Ako hosťujúci profesor pôsobil na Zhejiang University Ningbo (Čína), University of Applied Sciences Leiria (Portugalsko), ako hosťujúci docent a vedecký pracovník pôsobil na Univerzite v Salzburgu, na Univerzite v Cottbuse, absolvoval viaceré zahraničné študijné pobyty (v Aachene v Nemecku, v Moskve a v Katoviciach). Bol členom a neskôr predsedom Kurikulárnej rady – poradného orgánu ministra školstva SR. Ako riaditeľ výskumného Štátneho pedagogického ústavu koncepčne riadil činnosť materských a základných škôl a gymnázií a školských zariadení v Slovenskej republike a zaslúžil sa o zapojenie slovenského školstva v projektoch rady Európy a OECD.