Fakulta psychológie

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Funkcia: Vedúca ústavu

Pracovisko: Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.07-2
Tel: +421 2 4820 8867

E-mail: eva.szobiova@paneurouni.com


Meno, Priezvisko:                       Eva Szobiová

Pracovný kontakt:                        eva.szobiova@paneurouni.com

https://www.researchgate.net/profile/Eva-Szobiova

https://alis.uniba.sk:8444/search/query?term_1=szobiova&theme=EPC

Pozícia/ funkcie na Fakulte:

vysokoškolský pedagóg

docent, vedúca Ústavu všeobecnej psychológie Fakulty psychológie PEVŠ

členka vedeckej rady

Odborné zameranie:

pedagogická psychológia, edukačná psychológia, pozitívna psychológia, psychológia tvorivosti, nadania, inteligencie, motivácie, mentálneho zdravia, reziliencie, psychológia výchovy a vzdelávania v alternatívnych školách

Vzdelanie a kvalifikácia:

2000 habilitácia

1984 PhD.

1981 PhDr.

1978 Mgr. stupeň

Ďalšie vzdelávanie:                   

Absolvovanie výcvikového a supervízneho programu v adlerovskej psychoterapii  a poradenstve, 2004-2009

(Slovenská adlerovská spoločnosť, Bratislava, v súčasnosti Slovenská asociácia individuálnej psychológie)

Počítačové zručnosti v užívateľských programoch 1994 (Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Bratislava)

Certifikačný kurz KAI (Kirton Adaptor – Innovation Inventory, Strategies and Research), 1992 (Maxman, Bratislava)

Výcvik komunikačných zručností, 1987 – 1988, (Inštitút pre vedeckotechnický rozvoj, Bratislava)

kurzy angličtiny a nemčiny 1985 – 1991 (Štátna jazyková škola Palisády, Bratislava)

Prax:

2011 – 2022 Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, PEVŠ (docent)                                              

1990 2013 Katedra psychológie, Filozofická fakulta, UK Bratislava(samostatný vedecký pracovník II, docent)

1978 – 1990 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave (odborný asistent,

samostatný odborný pracovník I)

Pedagogická činnosť:

Pedagogická psychológia, Edukačná psychológia v biodromálnom  kontexte, Psychológia tvorivosti,

Psychológia tvorivosti a nadania, Súčasné medzinárodné trendy v edukačnej psychológii, Tvorivosť vo

výchove a vzdelávaní v súčasnej spoločnosti

Vedecko-výskumná činnosť:

2021 – 2023 ERAZMUS+ Project 2020-1-LV01-KA226-SCH-094599-PA „Supporting teachers to face the

challenge of distance teaching (PERSONA)” členka výskumného tímu

2019 – 2021 Grant GA Academia Aurea, Ostrava, ČR/1/2019 „Sociálno-emocionálne zdravie žiakov ako významný psychologický indikátor evalvácie kvality školy“, zástupca vedúceho projektu

2019 – 2020 „Cross-cultural climate study II”, University of Connecticut, USA, projekt financovaný International School Psychology Association (ISPA), vedúca projektu T. La Salle, v SR prof., PhDr. Eva Gajdošová, PhD., zástupca vedúceho projektu

2017 – 2018 „Cross-cultural climate study I”, University of Connecticut, USA, (2019- 2020), projekt financovaný International School Psychology Association (ISPA), vedúca projektu T. La Salle, v SR prof., PhDr. Eva Gajdošová, PhD., zástupca vedúceho project

2016 – 2017 „Multikultúrna spolupráca v práci psychológov“ GA/ 2016/8, grant podporený Medzinárodnou grantovou agentúrou Akademická Aliance, zástupca vedúceho grantu

2013 – 2015 “Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej školy” NFP 26140230012, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Operačný program vzdelávanie. “, spoluriešiteľka

2011 – 2013 VEGA 1/0392/11 „Životný štýl, reziliencia a tvorivosť slovenských adolescentov v kontexte adlerovskej psychológie“, vedúca projektu

2007 – 2010 CEVKOG výskumné projekty Centra excelentnosti výskumu kognícií: Tvorivá osobnosť a jej sociálne kompetencie; Tvorivosť a androgýnia v interpersonálnom kontexte, ÚEPs SAV, spoluriešiteľka

2004 – 2006 „Komplexné vnímanie architektonického priestoru“, projekt VEGA 1/1147/04 MŠVVaŠ, Fakulta architektúry STU, spoluriešiteľka

2002 – 2006 CEVIT výskumné projekty Centra excelentnosti výskumu inteligencie a tvorivosti: Kreativizácia osobnosti; Kreatogénne prostredie, jeho tvorba a bariéry, ÚEPs SAV, spoluriešiteľka

2003 – 2006 ŠPÚ výskum čitateľskej gramotnosti slovenských žiakov v štúdii OECD PISA, medzinárodný project, členka expertnej skupiny

1991 – 2003 riešenie výskumných úloh a projektov: „Psychologické služby škole“, Fakultná úloha 77-79 FiF UK, 1990 -1993; „Efektívnosť nového prístupu k výberu študentov na vysoké školy – zaradenie psychologických skúšok“, VEGA (1997-1999); „Program rozvoja sociálno-emocionálnych kompetencií žiakov ZŠ s dôrazom na prevenciu agresie, násilia a drogových závislostí“ (štátna objednávka č. 912/2002, úloha 5.3. – overovací projekt MŠ SR); „Príprava učiteľov 1. stupňa na zvládanie agresie a násilia žiakov uplatnením  preventívneho programu „Second step“ KEGA (2004-2006).

1978 – 1991 riešenie výskumných projektov na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava: “Komplexný výskum osobnosti vychovávateľa v detských domovoch (rôznych typov)“, R – 209, „Možnosti stimulácie rozvoja osobnosti detí z DD uplatnením tvorivých programov a Program rozvoja tvorivosti“, Záverečná správa. 1983. „Štruktúra kolektívov a tvorivé aktivity pubescentov“. Záverečná správa, rezortného plánu výskumu R – 454, 1987.  „Návrh na zlepšenie foriem letnej činnosti“. Operatívna úloha č. 318, 1987. „Stimulovanie tvorivosti a navodzovanie sebarozvíjania u adplescentov“. Záverečná správa štátneho plánu výskumu A – 406, 1989.

V rámci psychodiagnostiky spolupracovala na slovenskej štandardizácii testov Hodnotenie managerských schopností (1993), tiež na Sebaposudzovacej škále tvorivo orientovanej osobnosti (2003), reštandardizácii slovenskej verzie Torranceovho testu figurálneho tvorivého myslenia (2008), slovenskej verzii Dotazníka popôrodného puta (2015), overovaní dotazníkov školskej klímy na Slovensku (2018), overovaní dotazníkov Sociálno-emocionálneho zdravia detí, mládeže a učiteľov na Slovensku (2021).

Publikačná činnosť:          

AAA Vedecké monografie zadané v zahraničných vydavateľstvách:

Fichnová, K., SZOBIOVÁ, E.: Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencií dětí. Náměty k RVP pro predškolní vzdělávání. Portál, Praha 2007, 136 s., ISBN 978-80-7367-323-9.

Fichnová, K., SZOBIOVÁ, E.: Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencií dětí. Náměty k RVP pro predškolní vzdělávání. Portál, Praha 2012, 136 s., 2. Vydanie. ISBN 978-80-262-0195-3.

SZOBIOVÁ, E.: Creativity – unravelling the mystery [Kreativita – odhaľovanie tajomstiev] – 1st ed. – Praha: Wolters Kluwer, 2014. – 292 s. [14,6AH]: il. – ISBN 978-80-7478-564.

SZOBIOVÁ, E.: Tvorivosť – poznávanie tajomstiev, Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2016, 386 s. ISBN 978-80-7380-613-2.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:

SZOBIOVÁ, E.: Tvorivosť, od záhady k poznaniu. Stimul, Bratislava, 1999. 282s., ISBN 80-88982-05-7

SZOBIOVÁ, E.: Tvorivosť, od záhady k poznaniu. Chápanie, zisťovanie a rozvíjanie tvorivosti. 2. vydanie doplnené a prepracované vydanie, Bratislava: Stimul, 2004, 371s. ISBN 80-88982-72-3

AAB SZOBIOVÁ, E. (Ed.): Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, 187 s.

AAB Gajdošová, E., Hennelová, E., Szobiová, E.: Sociálno-emocionálne zdravie žiakov ako významný psychologický indicator evaluácie kvality školy. Žilina: IPV Inštitút priemyselnej výroby, 2021.  166 s. ISBN  978-80-89902-23-1

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách:

Szobiova E., Greskovicova K., Vancova M.: Personality traits and their relation to maladjustment symptoms in adolescence. In: J. Suvada, P. Czarnecki, P. Tomanek Updates in Social Pathology II. Warsaw Management University Publishing House, WMU Publishing House, Warsaw 2016, ISBN 978-83-7520-217-5 2016. pp. 61- 76

Gajdošová, E., Lisá, E., Radnóti, E., Roľková, H., Szobiová, E.: Psychológia a inkluzívna škola. Vybrané psychologické poznatky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. České Budějovice, 2019. 260 s. (Podporovanie a rozvíjanie tvorivosti v inkluzívnej škole. (s. 130 – 186).

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách:

ABD: Boleková, V., SZOBIOVÁ, E. Tvorivosť a reziliencia v období adolescencie. In: Szobiová, E. (Ed.): Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, 105-117.

ABD SZOBIOVÁ, E.: Súčasné prístupy k tvorivosti a reziliencii. In: E. Szobiová (Ed.): Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, 79- 104.

ABD Boleková, V., Szobiová, E.: Tvorivosť a reziliencia v období adolescencie. Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, 105-117.

ABD Filkorová, J., SZOBIOVÁ, E.: Osobnostné charakteristiky, tvorivosť a rezilienciav kontexte tanečného nadania. In: E. Szobiová (Ed.): Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, 119-130.

ABD Vlčáková, M., SZOBIOVÁ, E.: Nadanie, tvorivosť a reziliencia skúsených hudobníkov v umeleckom telese. In: E. Szobiová (Ed.): Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, 131-148.

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch:

SZOBIOVÁ, E.: Fenomén tvorivosti – základné pojmy a ich chápanie v retrospektíve a dnes, Československá psychologie, roč.42, 1998, č. 6, s. 525 – 534.

SZOBIOVÁ, E.: Vzťah tvorivosti a inteligencie: prieniky, podobnosti a odlišnosti. Československá psychologie, roč. 45, 2001, č. 4, s. 323 – 337.

Vedecké práce v zahraničných časopisoch

Hennelová, K., SZOBIOVÁ, E.: Multikultúrna tolerancia u vysokoškolákov – výsledky overovania programu rozvíjania tolerancie. Psychologie a její kontexty, 9, 2, 2018, 47 – 64.

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch:

ĎATELINKOVÁ, E., Kováč, T.: K psychologickým metódam zisťovania profilu utvárajúcej sa tvorivej osobnosti u žiakov 6. ročníka ZDŠ. Československá psychologie, roč. 22, 1978, č.4, s.342-344.

KOVÁČOVÁ, E.: Odraz niektorých charakteristík rodinného a školského prostredia v tvorivých výkonoch. Československá psychologie, roč. 23, 1979, č.6, s.549-553.

KOVÁČOVÁ, E.: Vplyv skupinových aktivít na tvorivosť sociálne znevýhodneného dieťaťa. Československá psychologie, roč.28, 1984, č.3, s.269-271.

SZOBIOVÁ, E., Fichnová, K.: Self-rating Scale of Pro-creatively Oriented Personality (SRSCP-KG) Adapted for Kindergarten Teachers in Relation to Creative Achievements. Studia Psychologica, 45, 2003, 4, p. 307 – 321

SZOBIOVÁ, E.: The Five Personality Dimensions in Relation to Creative Thinking of Adolescents. Studia psychologica, 48, 2006, 3 s. 241-250.

SZOBIOVÁ, E.: Birth Order, Sibling Constelation, Creativity and Personality Dimensions of Adolescents. Studia Psychologica, 50, 2008, 4, pp. 371-381.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch:

KOVÁČOVÁ, E., Kováč, T.: Tvorivosť ako komponent kognitívnych procesov. Psychológia a patopsychológia, 14, 1979, č.5, s. 411-424.

Kováč, T., KOVÁČOVÁ, E.: Tvorivosť žiaka: Psychológia versus škola? Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč.16, 1981, č.4, s. 291-301.

KOVÁČOVÁ, E.: Možnosti zámerného rozvíjania tvorivosti detí vychovávaných v detských domovoch. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč.20, 1985, č.3, s. 221-240.

KOVÁČOVÁ, E.: Uplatnenie imaginatívnych cvičení v programoch rozvíjania tvorivosti. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč.20, 1985, č.4, s. 349-353.

KOVÁČOVÁ, E.: Niektoré širšie súvislosti psychologického prístupu k tvorivosti. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč.23, 1988, č.1, s. 23-37.

Konrádová, Ľ., KOVÁČOVÁ, E., Kuklišová, M., Obdržálek, P.: Model prijímacích skúšok na vysokoškolské štúdium – výsledky a skúsenosti s jeho overovaním. Pedagogická revue, XLVI, 1994, č.3-4, s. 144 – 158.

Jurčová, M., Kusá, D., KOVÁČOVÁ, E.: Dimenzie a bariéry tvorivej klímy, Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 29, 1994, č.3, s. 195-204.

KOVÁČOVÁ, E.: Kognitívne štýly ako súčasť tvorivosti adolescentov, Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 30, 1995, č.1, s. 30 – 33.

KOVÁČOVÁ, E.: Klíma školy a jej odraz v tvorivosti vysokoškolákov. Pedagogická revue, XLVII, 1995, č. 5-6, s. 44-52.

SZOBIOVÁ, E.: Sociálne prostredie a tvorivosť. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč.33, 1998, č.3, s. 223 – 231.

SZOBIOVÁ, E.: Tvorivosť dievčat/žien a chlapcov/mužov v širších súvislostiach. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, 1, s. 1 – 16. ISSN 0555-5574

SZOBIOVÁ, E., Kuklišová, M.: PISA a čitateľská gramotnosť našich 15-ročných   v súčasnom svete informácií.  Pedagogická revue, 58, 2006, č. 4, s.435 – 441.

SZOBIOVÁ, E., Šuplatová: Tvorivosť a osobnosť nadaných detí. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2006, 41, 3, 195-208.

SZOBIOVÁ, E., Zborteková, K.: Logické uvažovanie, vizuálno-priestorová predstavivosť a tvorivé vnímanie adolescentov so sluchovým postihnutím. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2006, 41, 4, 287-302.

SZOBIOVÁ, E.: Osobnosť a tvorivosť v adlerovskej psychológii. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2007, 42, s. 5- 25.

SZOBIOVÁ, E., Uhlíková, M.: Výchovný štýl v rodine a detská tvorivosť. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 44, 2009, 1, s. 3 – 21.

Boleková, V., SZOBIOVÁ, E.: Osobnosť rezilientného adolescenta a jeho zmysel pre humor. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 47, 2013, 3, 250-263.

SZOBIOVÁ, E.: Some psychological factors of creative development in family constellation: intelligence and personality traits of artistically – technically gifted adolescents. Creative and knowledge society. International Scientific Journal, vol. 2, 2012, 70-89. ISSN 13384465.

SZOBIOVÁ, E.:  Child creativity in the context of education at standard and alternative schools in Slovakia. Acta technologica Dubnicae. – ISSN 1338-3956. – Vol. 4, iss. 2 (2014), p. 19-26. 2014.

SZOBIOVÁ, E. Creativity in organizational Environment. Acta technologica Dubnicae. – ISSN 1338-3965. – Vol. 5, iss. 2 (2015), p. 69 – 79. 2015.

SZOBIOVÁ, E. 2015. Osobnostné atribúty reziliencie a tvorivosti v období nástupu na vysokoškolské štúdium. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 49(1-2), 143 – 160.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (nekonferenčných):

KOVÁČOVÁ, E.: Psychologické aspekty tvorivosti vychovávateľov a detí rodinného a internátneho typu detského domova. In: Informácie VÚDPaP, Bratislava, 1982, č.20, s. 12-18.

KOVÁČOVÁ, E.: Podmienky a činitele rozvíjania sociálnej tvorivosti. In: Jurčová, M. a kol.: Rozvíjanie tvorivosti žiakov stredných škôl. PÚMB, Bratislava 1989, s. 58-76.

KOVÁČOVÁ, E., Konrádová, Ľ., Kuklišová, M., Obdržálek, P.: Psychologická analýza modelu výberového konania na vysoké školy, Psychologica, XXXV-XXXVI, UK Bratislava 1994, s.225-261.

KOVÁČOVÁ, E.: Osobnostné a sociálne charakteristiky vysokoškolákov a ich vzťahy k tvorivosti, Psychologica, XXXV-XXXVI, UK Bratislava 1994, s. 285 – 297.

KOVÁČOVÁ, E.: Zvládanie záťažových situácií a tvorivé výkony vysokoškolákov. In: Ruiselová, Z., Ficková, E.(ed.): Poznávanie a zvládanie záťažových situácií, II. diel,  ÚEPs SAV, Bratislava 1994, s.19 – 37.

KOVÁČOVÁ, E.: Pôsobia intervenčné postupy v skupinách vysokoškolákov len na ich tvorivosť? In: Jurčová, M., Zelina, M.: (ed.): Kreativizácia a jej bariéry, ÚEPs SAV, Bratislava 1994, s.102 – 110.

Jurčová, M., Kusá, D., KOVÁČOVÁ, E.: Dimenzie a bariéry tvorivej klímy. In: Jurčová, M., Zelina, M.(ed.): Kreativizácia a jej bariéry, ÚEPs SAV, Bratislava 1994, s. 63 – 78.

KOVÁČOVÁ, E.: Do intervention procedures in groups of university students influence their creativity only? In: Jurčová, M., Zelina, M. (eds): Creativization and its barriers. SAP, Bratislava 1995, s. 73 – 78.

Jurčová, M., Kusá, D., KOVÁČOVÁ, E.: Creative climate – dimensions and barriers. In: Jurčová, M., Zelina, M.: Creativization and its barriers. SAP, Bratislava 1995, s. 46 – 57.

SZOBIOVÁ, E.: Tvorivá osobnosť a jej inteligencia. In: Potašová, A.: Inteligencia a osobnosť. ÚEP SAV, Bratislava 2001, s. 31- 46. ISBN 80-88910-06-4

Čechová, D., Gajdošová, E., Herényiová, G., Kuklišová, M., Rijáková, Z., SZOBIOVÁ, E.: Možnosti efektívneho využívania programu proti násiliu v školách SRDCE NA DLANI. Poradca pre učiteľov v ich práci s programom, 2. diel. Bratislava: Stimul, Univerzita Komenského BA, 2005, 73 s.  ISBN 80-88982-89-8.

Koršňáková, P., Heldová, D., Kašiarová, N., Kuklišová, M., Swan, M., SZOBIOVÁ, E.: Čitateľská gramotnosť slovenských žiakov v štúdii PISA 2003. OECD Programme for International Student Assessment. Bratislava, ŠPÚ, 2006. 85 s. ISBN 80-85756-96-X.

SZOBIOVÁ, E., Koutná, J.: Intelektové a osobnostné aspekty úspešnosti umelecky zameraných adolescentov. In: Kusá, D. a kol. Zjavná a skrytá tvorivosť. ÚEP SAV, Bratislava 2006, Slovak Academic Press, s. 131-152. ISBN 80-88910-21-8.

SZOBIOVÁ, E.: Možnosti a limity rozvíjania tvorivosti v škole. In: Gajdošová, E. a kol. (ed.) Riešenie porúch žiakov v správaní v škole. Zborník príspevkov riešiteľov výskumnej úlohy KEGA 3/2051/04 “Príprava učiteľov 1. stupňa na zvládanie agresie a násilia žiakov uplatnením preventívneho programu Second Step” (2004-2006). Bratislava: Stimul, FF UK, 2007, s. 46 -62 ISBN 978-80-89236-17-6.

SZOBIOVÁ, E.: Portrét tvorivej a inteligentnej osobnosti v rodinnej konštelácii. In: I. Ruisel, A. Prokopčáková (Eds.), Kognitívny portrét človeka (pp.102-121). ÚEP SAV, Bratislava, 2010, SAP, 102 – 121. ISBN 978-80-88910-29-9.

AFC Príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách:

KOVÁČOVÁ, E.: Tvorčestvo podrastajuščich i psichologičeskije sredstva jego razvitija. In: Kodým, M., Blažek, V. (ed.) Psychological Development and Personality Formative Processes. Proceedings of the 5-th Prague Conference, Prague, July 7-12, 1986, Academia Praha 1988, s.186-187.

Jurčová, M., KOVÁČOVÁ, E.: Perceiving the creative climate – Resources and Barriers.In: Rickards, T., Moger, S., Colemont, P., Tassoul, M.(eds.) Creativity and Innovation: Quality Breakthroughs, Innovation Consulting Group TNO. Delft, The Netherlands, 1992, s.99-102.

Kuklišová, M., KOVÁČOVÁ, E.: Psychologische Analyse des neuen Zuganges zur Auswahl von Bewerben für das Hochschulstudium. In: Abstractband zu den Tagungen der Fachgruppen Entwiklungspsychologie und Pädagogische Psychologie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Leipzig vom 25.9. bis 29.9.1995.

Hrsg.: Ettrich, K.U., Universität Leipzig, Deutchland, 1995, s. 258.

KOVÁČOVÁ, E.: Spôsoby identifikácie tvorivosti u žiakov a učiteľov. In: Vysokoškolská príprava učiteľov.  Zborník z vedecko-pedagogickej konferencie s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici, 14.-15.nov. 1996, PF UMB, Banská Bystrica 1996, I. časť, s. 151 – 156.

KOVÁČOVÁ, E., Kuklišová, M.: Podmienky pre tvorivosť v škole očami budúcich a súčasných učiteľov. In: Vysokoškolská príprava učiteľov.  Zborník z vedeckopedagogickej konferencie s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici, 14.- 15. nov. 1996, PF UMB, Banská Bystrica 1996, I. časť, s. 157 – 162.

Kuklišová, M., SZOBIOVÁ, E.: Alternative teacher training at Philosophical Faculty Comenius University, Bratislava In: Tandlichová, E. (ed.): Teacher training in a Climate of Change. Proceedings of the teacher training symposium. FF UK Bratislava 1997, s. 59 – 63.

SZOBIOVÁ, E., Fichnová, K.: Sebaposudzovacia škála protvorivo orientovanej osobnosti pre učiteľky MŠ. In: Psychologické dny 2002 “Kořeny a vykořenění”. Heller, D., Sobotková, I., Šturma, J. (eds.) Psychologický ústav AVČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností a Katedrou psychologie FFUP, Olomouc 2003, ISBN 80-86174-05-0, s. 530- 539.

SZOBIOVÁ, E.: Tvorivé vnímanie sveta očami mužov a žien. In: Heller, D.; Procházková, J; Sobotková, I. (ed.).  Psychologické dny 2004: Svět žen a svět mužů: polarita a vzájemné obohacování: sborník príspěvků z konference Psychologické dny, Olomouc 2004. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2005. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica, Psychologica 35 – suppl. Plný text příspěvku o rozsahu 7 s. je dostupný na přiloženém CD-ROM. ISBN 80-244-1059-1.

Kuklišová, M., SZOBIOVÁ, E.: Pripravujú slovenské školy žiakov pre život v spoločnej Európe? In: Mareš, J., Svatoš T. (Eds).  Novinky v pedagogické a školní psychológii 1995-2005 (sborník příspěvků), Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 26.-27.8.2005.  Vydanie prvé, s prílohou CD, AŠP ČR a SR, IPPP, Praha, Lingva Zlín 2005. ISBN 80-86856-11-9.

SZOBIOVÁ, E., Hřebíčková, M.: Osobnostné vlastnosti adolescentov na Slovensku a v Čechách. In: Sociální procesy a osobnost 2005, Brno, 22.9.-23.9. 2005, Sborník příspěvků, (Ed.: Blatný, M., Vobořil, D., Květoň, P., Jelínek, M., Sobotková, V.) PÚ AV ČR, 2006, s. 369-378. CD-Rom.

SZOBIOVÁ, E.: The Five-Factor Model of Personality in Relation To Creative Thinking of Adolescents. X. International creativity conference “Complex Research on Creativity and Implementation of its Results in Educational Practice”. Riga, Lotyšsko, Faculty of Psychology, 11.-12. 11. 2005; Collection of research papers “Creative Personality” vol.4, 10 s. (poster)

SZOBIOVÁ, E.: Poradie narodenia, osobnosť a tvorivosť adolescentov. Zborník z konferencie “Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií”. Medzinárodná konferencia, Bratislava 15.-16. nov. 2007, Bratislava, Stimul, s. 575 – 584.

SZOBIOVÁ, E., Šuplatová, L.: Klíma v triede a tvorivosť nadaných detí. Laznibatová, J.: Zborník prác z medzinárodnej konferencie “Od rozvíjania nadania k rozvíjaniu osobnosti nadaných” 4.-5. apríla 2008.  IRIS, Bratislava 2008, s. 19 – 31.

SZOBIOVÁ, E.: Tvorivosť, vplyv rodiny a reziliencia adolescentov. In: K. Bartošová et al.: Sociální procesy a osobnost, Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Kroměříž 14. – 16.9. 2011. Sborník příspěvků. Tribun EU, Brno 2011, s. 316 – 323.

Kuklišová, M., SZOBIOVÁ, E.: Reziliencia adolescentov a výchovné štýly ich rodičov. In: K. Bartošová et al.: Sociální procesy a osobnost, Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Kroměříž 14. – 16.9. 2011. Sborník příspěvků. Tribun EU, Brno 2011, s. 157 – 163.

SZOBIOVÁ, E., Kuklišová, M.: Reziliencia a tvorivosť v každodennom živote vysokoškolákov. In: D. Heller, J. Kotrlová, I. Sobotková (Eds.): 30. Psychologické dny 2012, Prostor v nás a mezi námi – respekt, vzájemnost, sdílení. Sborník z konference 30. Psychologické dny 12.-14. září 2012, Olomouc, s. 343 – 354. ISBN 978-80-244-3492-6.

SZOBIOVÁ, E.: Nadanie a tvorivosť jednotlivcov s postihnutím. In K. Cabanová et al (eds.). Patopsychológia – vznik, vývin a …Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 45. výročia patopsychológie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského, 7. 12. 2012, s. 18 – 23. ISBN 978-80-223-3325-2.

Boleková, V., Harazinová, V., Szobiová, E.: Reziliencia a osobnostné charakteristiky tvorivých adolescentov. Príspevok prezentovaný na konferencii Psychologická diagnostika: Výzkum, prevence a poradenství 2013, Brno, 19.-21.6. 2013 (poster). Zaslaný na publikovanie v zborníku.

SZOBIOVÁ, E.: Kvalita školy a klíma facilitujúca tvorivosť. In Gajdošová, E. (Ed.) Psychologické aspekty kvality školy. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie uskutočnenej dňa 16. októbra 2013 v Bratislave. Profkreatis, Bratislava, 2013, s. 45 – 54.

Matejčíková Šareková, Z., SZOBIOVÁ, E. Inklúzia detí s poruchami správania – pohľad na ich rezilienciu a rodinné factory. In: Psychológia – škola – inklúzia: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 10. výročia založenia Paneurópskej vysokej školy. Nitra: Polymedia, 2014. s. 226-241. ISBN 978-80-89453-05-4.

SZOBIOVÁ, E. 2014. Tvorivosť a reziliencia v kontexte osobnosti. In: E. Rošková (Ed.): Psychologica XLII, Univerzita Komenského v Bratislave, Psychoprof, spol. s r.o., 543-553.

Greškovičová, K., SZOBIOVÁ, E.: Slovenská verzia dotazníka popôrodného puta.  Interdisciplinárna medzinárodná vedecká konferencia doktorandov – QUAERE 2015, 25.-29.5. 2015 ČR, Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. ISBN 9788087952108. s. 1059-1068 [CD-ROM].                 SZOBIOVÁ, E. Litvaj, C. 2015. Štýly rodičovstva, reziliencia a tvorivosť nadaných.  In Rošková, E. (Ed.) Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií V, Medzinárodná konferencia, Univerzita Komenského v Bratislave, (26. – 27. 11. 2015), Psychologica XLV, Univerzita Komenského v Bratislave, 225 – 232.

SZOBIOVÁ, E., Ivanková Macejová, S. 2016. Reziliencia žiakov v kontexte atmosféry súčasnej školy. In: E. Gajdošová, (ed.) Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie. Praha: Wolters Kluwer, 74 – 83.

SZOBIOVÁ, E., Polónyiová, K. 2018. Vzájomný vzťah emocionálnej inteligencie a sebaúčinnosti u adolescentov. In: M. Blatný, M. Jelínek, P. Květoň, D. Vobořil (Eds.), Sociální procesy a osobnost 2017. Looking back, Looking for…Sborník příspěvků, Conference Procedings, 17. – 20. září 2017, Brno. M. Blatný, M. Jelínek, P. Květoň, D. Vobořil (Eds.), Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. 2018, ISBN 978-80-86174-22-8 (s. 344 – 350). [Szobiová, Eva (50%) – Polónyiová, Katarína (50%)]

Greškovičová, K., SZOBIOVÁ, E. 2018. Personalities of Parents and their Bonding to Infants. In: M. Blatný, M. Jelínek, P. Květoň, D. Vobořil (Eds.), Sociální procesy a osobnost 2017. Looking back, Looking for…Sborník příspěvků, Conference Procedings, 17. – 20. září 2017, Brno. M. Blatný, M. Jelínek, P. Květoň, D. Vobořil (Eds.), Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. 2018, ISBN 978-80-86174-22-8 (s. 74 – 79). [Greškovičová, Katarína (50%) – Szobiová, Eva (50%)]

SZOBIOVÁ, E.: Súvislosti emocionálnej inteligencie, sociálno-emocionálneho zdravia a tvorivosti u adolescentov. In: Gajdošová, E., Madro, M., Valihorová, M.(Eds.) Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie 21. 11. 2018 IPčko, 2018 s. 104 – 114.

Ikhardt, P., SZOBIOVÁ, E.: Štýly rodičovstva a mentálne zdravie adolescentov. In: Gajdošová, E., Madro, M., Valihorová, M.(Eds.) Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie 21. 11. 2018 IPčko, 2018 s. 64 – 78.

Kapušová, E., SZOBIOVÁ, E. : Vzájomné vzťahy mentálneho zdravia a reziliencie u umelecky nadaných adolescentov. In: Gajdošová, E., Madro, M., Valihorová, M.(Eds.) Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie 21. 11. 2018 IPčko, 2018 s. 138 – 147.

SZOBIOVÁ, E., Polák, D. J.: Klíma inkluzívnej školy očami jej aktérov. In: Gajdošová E. (Ed.) Psychológia inkluzívnej školy. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 22.10. 2019, IPV Inštitút priemyselnej výroby, s. r. o. Žilina, 2019, s. 208 – 221.

SZOBIOVÁ, E., Gajdošová, E., Hochsteigerová, S. 2020. Sociálno-emocionálne zdravie, reziliencia a životná spokojnosť adolescentov. In: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Bratislava: Stimul, 166 -174 [online].

SZOBIOVÁ, E.; Gažová, V. 2020. Sociálno-emocionálne zdravie a sebahodnotenie adolescentov. In: Gajdošová, E., Madro, M., & Valihorová (M.) (Eds.) Duševné zdravie v školách v kontexte kríz a krízovej intervencie. Zborník príspevkov. IPV: Žilina. S. 131 – 144.

AFD Príspevky na domácich vedeckých konferenciách:

KOVÁČOVÁ, E.: K problému rozvíjania tvorivosti v destských domovoch. In:Psychologové v Československu Mezinárodnímu roku dítěte 1979. Sborník referátů z IX. Psychologických dnů., ČSPS při ČSAV Praha 1979, s. 200 – 204.

KOVÁČOVÁ, E.: Temperamentové osobitosti tvorivých pubescentov. In: Psychológia a socialistický spôsob života. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy 1980, s.181 – 188.

KOVÁČOVÁ, E.: Intelektové a sociálne činitele detskej tvorivosti. In: Psychologické výskumy v ČSSR 1976-1980. Sborník individuálnych referátov k V. zjazdu čs. psychológov v Brne 8.-11.12.1980. ČSPS pri ČSAV Praha 1980, s. 200 – 202.

KOVÁČOVÁ, E.: Rozvíjanie osobnosti tvorivými aktivitami v skupine. Zborník zo stretnutia Sekcie sociálnej psychológie pri ČSAV v Kroměříži 28.5.-31.5.1984. ČSPS pri ČSAV Praha, 1985, s.179 – 183.

KOVÁČOVÁ, E.: Vplyv tvorivých programov na rozvoj osobnosti. In: Psychologické výskumy v ČSSR 1981-1985. Zborník referátov k VI. zjazdu čs. psychológov, Praha, 1985, s. 96 – 98.

KOVÁČOVÁ, E.: Uplatnenie tvorivosti vo výchovnej činnosti vychovávateľov: skutočnosť a perspektívy. In: Diešková, V.(ed): K zvyšovaniu účinnosti výchovnej práce detských domovov. Zborník referátov z pracovnej porady a odborného seminára v Budmericiach a Necpaloch, VÚDPaP, Bratislava 1985, s. 33 – 43.

Kováč, T., KOVÁČOVÁ, E.: Možnosti rozvíjania tvorivosti detí a mládeže vo výchovno-vzdelávacej praxi. In: Ihnacík, J. (ed.) Psychologické poradenstvo a jeho podiel pri formovaní a výchove osobnosti socialistického človeka. Košice, Východoslov. vyd., n. p.1986, s.135 – 139.

KOVÁČOVÁ, E.: Sociálnopsychologické efekty rozvíjania tvorivosti učňovskej mládeže. In: Psychologické vedy a efektivita ľudského činiteľa…, Zborník zo VII. zjazdu SPS, SPS pri SAV, Nitra 1988, s. 119 -12O.

KOVÁČOVÁ, E.: Niektoré osobnostné a sociálnopsychologické koreláty tvorivosti pubescentov. Sborník XIV. Olomouckých psychologických dnù 1988, Univerzita Palackého Olomouc a ČS.PS pri ČSAV, Olomouc 1989, s. 176 – 178.

KOVÁČOVÁ, E.: Porovnanie formálnej a neformálnej štruktúry školskej triedy vo vzťahu k tvorivým a prosociálnym aktivitám. Zborník XV. Olomouckých psychologických dní, 1990. Univerzita Palackého Olomouc 1990.

KOVÁČOVÁ, E.: Osobnosť tvorivého vysokoškoláka. In: Košč, M.-Sarmány Schuller, I.-Brozmanová, E. (Eds.) Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku. Zborník 8. Zjazdu slovenských psychológov. 1996, s. 322 – 324.

KOVÁČOVÁ, E., Kuklišová, M.: Podmienky pre tvorivosť v škole očami budúcich učiteľov. In: Košč, M.-Sarmány Schuller, I.-Brozmanová, E. (Eds.) Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku. Zborník 8. Zjazdu slovenských psychológov. Bratislava:  1996, s. 325-327.

SZOBIOVÁ, E.: Tvorivá osobnosť a jej inteligencia. Sympózium “Inteligencia a osobnosť”, ÚEP SAV, Bratislava, 2001, s. 31- 46.

SZOBIOVÁ, E.: Tvorivosť a lateralita. In: Sarmány Schuller, I.: Psychológia pre bezpečný svet, Zborník príspevkov z Psychologických dní, Trenčín 10. –12. 9. 2001, SPS, Stimul, Bratislava 2001, s. 101 – 106. ISBN –80-88982-53-7

SZOBIOVÁ, E.: Učiteľ a jeho tvorivosť v súčasnej škole, tvorivý učiteľ v súčasnej škole. In: Orosová, O., Schnitzerová, E. (eds) Psychológia v škole. Zborník príspevkov z rovnomennej Česko-Slovenskej vedeckej konferencie, UPJŠ, Košice 2002, s. 286 – 291. ISBN 80-7097-497-4

SZOBIOVÁ, E.: Existujú odlišnosti v indikátoroch tvorivosti mužov a žien? In: I. Sarmány Schuller, M. Košč (Eds.): Psychológia na rázcestí. Zborník príspevkov X. zjazdu slovenských psychológov, Bratislava, 17.-19.10. 2002. Bratislava, Stimul, 2002, s. 373 – 378. ISBN 80-85697-88-2

SZOBIOVÁ, E., Fichnová, K.: Tvorivosť v práci učiteliek materských škôl. In: Sarmány Schuller, I. (ed.) Práca a jej kontexty. Zborník príspevkov z Psychologických dní. Bratislava: Stimul, 2003, ISBN 80-88982-75-8, s. 80 – 87.

SZOBIOVÁ, E.: K problémom kultivácie integrovanej osobnosti na prahu 21. storočia (odpovede na anketu), 5 s. In:   K problémom kultivácie integrovanej osobnosti na prahu 21. storočia (odpovede na anketu). Ed.: Damián Kováč. Bratislava, Ústav experimentálnej psychológie, máj 2003, ISBN 80-88910-12-9.

SZOBIOVÁ, E., Jansová, D.: Tvorivosť a poradie narodenia v súrodeneckej konštelácii. Zborník z konferencie v Modre-Harmónii 27.-29.9. 2004 (Eds.: Páleník, Ľ., Tesař, M.): “Štyridsať rokov skúmania psychického vývinu detí a mládeže, súčasné problémy a perspektívy v zjednotenej Európe”.,VÚDPaP, Bratislava 2005, CD-ROM, ISBN 80-967423-8-8, EAN 9788096742387.

SZOBIOVÁ, E., Kuklišová, M.: Osobnosť tvorivého adolescenta z pohľadu “Big Five”. In: Sociálne procesy a osobnosť Stará Lesná 2004. ÚEPs SAV, Zborník z konferencie (CD-ROM), 22.9.-24.9. 2004. Eds. Ruisel, I., Lupták, D., Falat, M., ISBN 80-88910-16-1, Bratislava 2005, s. 433 – 440.

SZOBIOVÁ, E., Kuklišová, M.: Obstoja žiaci v súčasnom modernom svete? In: Sarmány-Schuller, I., Bratská, M. (Eds.): Psychológia a život – alebo ako je potrebná metanoia. ČSPS pri SAV, ČMPS, Bratislava, 8.-10.9. 2005. Dunajská Streda: Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV – Pelikán, 2006, s. 113- 118. ISBN 80-967311-73

SZOBIOVÁ, E., Jansová, D.: Interpersonálne vzťahy a tvorivosť adolescentov. In: Sarmány-Schuller, I., Bratská, M. (Eds.): Psychológia a život – alebo ako je potrebná metanoia. ČSPS pri SAV, ČMPS, 22. Psychologické dni Bratislava 8.-10.9. 2005. Pelikán, Dunajská Streda 2006, s. 145 – 150. ISBN 80-967311-73

SZOBIOVÁ, E., Šuplatová, L.: Štýly učenia a tvorivosť nadaných detí (Learning Styles and Creativity of gifted children). In: Ostatníková, D. (ed.): Zborník prác zo 4. medzinárodnej konferencie “Špecifiká vývinu a realizácia potenciálu nadaných detí”. Proceedings of the 4th international Conference “Developmental Distinctivenesses and Potential Realization of Gifted Children” Čilistov pri Bratislave, 11.-13. Nov. 2005, Bratislava: Asklepios, 2005, s. 103 – 107, ISBN 80-7167-087-1

SZOBIOVÁ, E., Kuklišová, M.: Sociálnopsychologické aspekty školského výkonu žiakov v súvislosti so zisťovaním čitateľskej gramotnosti PISA 2003. Odborný seminar: Výskum čitateľskej gramotnosti. Bratislava, 15. 11. 2006, Bratislava.

SZOBIOVÁ, E., Šuplatová, L.: Vlastnosti osobnosti a tvorivosť nadaných detí. Fedáková, D., Kentoš, M., Výrost, J. (eds).: Sociálne procesy a osobnosť 2006, Stará Lesná, 4.- 6. 9. 2006, CD- Rom, s. 379 – 385, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice 2007. ISBN 978-80-969628-4-6.

SZOBIOVÁ, E.: Súrodenecká konštelácia a tvorivosť adolescentov, Psychologické dni, Trenčín, 6.-8. sept. 2007 “Metanonia-harmónia človeka”. Bratislava: Slovenská psychologická spoločnosť SAV, 2007. s. 161 – 165. ISBN 978-80-89236-39-8

SZOBIOVÁ, E.: Poradie narodenia, osobnosť a tvorivosť adolescentov. Psychologica XXXVIV, Stimul Bratislava FiF UK, Univerzita Komenského, 2008. CD Rom z medzinárodnej konferencie Personality in the Context of Cognition, Emotionality and Motivation I. s. 575 – 584. ISBN 978-80-236-459

SZOBIOVÁ, E., Uhlíková, M.: Výchovný štýl rodičov a tvorivosť ich detí. In: L. Golecká, J. Gurňáková, I. Ruisel (Eds) Sociálne procesy a osobnosť 2008. Zborník z konferencie. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, s. 389 – 398, ISBN 978-80-88910-26-8

SZOBIOVÁ, E., Mižičko, S.: Rodinná konštelácia a tvorivosť hudobne nadaných. In: Sarmány, I. (ed.): 27. Psychologické dni: “Premeny psychológie v európskom priestore.” Bratislava 9.-11.9.2009, Zborník SPS pri SAV, Bratislava, s. 322 – 327.

SZOBIOVÁ, E.: Inteligencia a tvorivosť adolescentov v súrodeneckej konštelácii. Psychologica XL, Stimul Bratislava FiF UK, Univerzita Komenského, 2010. CD Rom z medzinárodnej konferencie Personality in the Context of Cognition, Emotionality and Motivation II s. 637- 647, ISBN 978-80-89236-93-0

SZOBIOVÁ, E., Harazinová, V.: Rodinné zázemie tvorivých adolescentov. In: D. Fedáková, M. Kentoš (Eds.), Sociálne procesy a osobnosť 2010. Spoločenskovedný ústav Košice, 2011, s. 361- 369. ISBN 978-80-89524-01-03.

SZOBIOVÁ, E., Birová, M.: Účinok krátkodobého stimulovania tvorivého potenciálu detí. In Bratská M. (Ed.): Cesty k múdrosti. (Ways to wisdom) Medzinárodná konferencia venovaná životnému jubileu prof. I. Ruisela. Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, Českomoravská psychologická společnost. 29. Psychologické dni, Zborník príspevkov 5. – 6. 9. 2011.  s. 503 – 509.

SZOBIOVÁ, E., Boleková, V.: Sebaúcta a tvorivosť nadaných pubescentov. In: A. Heretik, E. Rošková (Eds.), Psychologica XLI (2012). Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava, Stimul FiFUK, s. 897 – 910.

SZOBIOVÁ, E., Kuklišová, M.: Reziliencia, tvorivosť a komponenty rodinného života z pohľadu vysokoškolákov. In: A. Heretik, E. Rošková (Eds.), Psychologica XLI (2012). Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava, Stimul FiFUK, s. 911 – 928.

SZOBIOVÁ, E.: Nadanie a tvorivosť jednotlivcov s postihnutím. In K. Cabanová et al (eds.). Patopsychológia – vznik, vývin a …Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 45. výročia patopsychológie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012, s. 18 – 23. ISBN 978-80-223-3325-2

SZOBIOVÁ, E., Boleková, V., Harazinová, V.: Porovnanie tvorivosti a reziliencie hudobne nadaných adolescentov a gymnazistov. In P. Halama, R. Hanák, R. Masaryk (Eds.): Sociálne procesy a osobnosť 2012 Zborník príspevkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie 17.-19. 9. 2012, Kongresové centrum, Kúpele Nový Smokovec, Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, 2012. s. 431 – 436.   ISBN: 978–80–88910–40–4

SZOBIOVÁ, E., Ďurčová: Školská úspešnosť v kontexte poradia narodenia a sebahodnotenia adolescentov. E. Gajdošová (Ed.) Školský psychológ pre 21. storočie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej dňa 20.-21. septembra 2012 na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. s. 142 – 146.

Boleková, V., SZOBIOVÁ, E.: Osobnosť adolescenta so zmyslom pre humor v súčasnej škole. E. Gajdošová (Ed.) Školský psychológ pre 21. storočie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej dňa 20.-21. Septembra 2012 na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. s. 215 – 218.

SZOBIOVÁ, E.: Prevencia nelátkových závislostí prostredníctvom tvorivých činností. In: Škola a prevencia nelátkových závislostí u detí a mladistvých: zborník zo 6. Ružinovskej konferencie. Nitra, Polymedia, 2012, s. 69 – 73.

SZOBIOVÁ, E.: Kvalita školy a klíma facilitujúca tvorivosť. In Gajdošová, E. (Ed.) Psychologické aspekty kvality školy. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie uskutočnenej dňa 16. októbra 2013 v Bratislave. Profkreatis, Bratislava, 2013, s. 45 – 54.

SZOBIOVÁ, E., Horňáková, A.: Aká je tvorivosť a reziliencia adolescentov z detských domovov? In: R. Masaryk (Ed.): 31. Medzinárodná konferencia Psychologické dni: Otázniky rozhodovania: Teória, empíria, život. Bratislava, 11.-13. septembra 2013. Kniha abstraktov. Výbor SPS pri SAV, Stimul, Bratislava, 2013, s. 40. ISBN 978-80-8127-081-9.

SZOBIOVÁ, E.: Tvorivosť a reziliencia v kontexte osobnosti. In: E. Rošková (Ed.): Psychologica XLII, Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, Psychoprof, spol. s r.o., 2014, s. 543 – 553.

SZOBIOVÁ, E., Mesárošová, B., Čechová, D., Ritomský, A.: Overovanie hypotetického modelu reziliencie u adolescentov pri prechode na vysokoškolské štúdium. In: E. Rošková (Ed.): Psychologica XLII, Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, Psychoprof, spol. s r.o., 2014, s. 533 – 542.

Sulíková, L., SZOBIOVÁ, E.: 2015. Štýl rodičovskej výchovy ako faktor reziliencie adolescentov. In: Rozhodovanie v živote človeka. Sarmány-Schuller, I. (Ed.): 33. Psychologické dni. Zborník príspevkov, Piešťany, 3.-4.9. 2015. ÚEP SAV, Bratislava, s. 263 – 271.

Greškovičová, K., SZOBIOVÁ, E. 2017. Bonding of women and men towards their infants. In Sociálne procesy a osobnosť 2016 [elektronický zdroj]: zborník príspevkov. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. – ISBN 9788088910558. s. 126 – 133 [online].

http://www.crepc.sk/portal?fn=*recview&uid=2236427&pageId=resultform&full=0

AFG Abstrakty vedeckých prác v zborníkoch z medzinárodných konferencií:

KOVÁČOVÁ, E.: Tvorčestvo podrastajuščich i psichologičeskije sredstva jego razvitija.The Fifth Prague International Conference. Psychological Development and Personality Formative Processes. Abstracts of Papers. Institut of Psychology, Prague, 7. –12. 7. 1986.

Jurčová, M., KOVÁČOVÁ, E.: The perception of creativity barriers in the closest working enviroment in various areas of creative activity. In: Network book, Quality Breakthrioughs, Third European Conference on Creativity and Innovation,15-18 dec.1991, The Netherlands.

Kuklišová, M., KOVÁČOVÁ, E.: Psychologische Analyse des neuen Zuganges zur Auswahl von Bewerben für das Hochschulstudium. In: Abstractband zu den Tagungen der Fachgruppen Entwiklungspsychologie und Pädagogische Psychologie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Leipzig vom 25.9. bis 29.9.1995. Hrsg.: Ettrich, K.U., Universität Leipzig 1995, s. 258.

Kuklišová, M., SZOBIOVÁ, E.: Humanization of Education and Training of Prospective Teachers at Philosophical Faculty, Comenius University.  (Zborník abstraktov referátov z vedeckej medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie) In:  Výchova a vzdelávanie na prelome tisícročí. Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice 1998, s. 18.

SZOBIOVÁ, E.: Tvorivé vnímanie světa očami mužov a žien. Psychologické dny 2004 “Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování” Zborník z konference Psychologické dny Olomouc 2004. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Psychologica 35 – Supplementum, UP Olomouc 2005, I. Sobotková (ed.) s. 58, príloha: plné texty (CD-ROM) ISBN 80-244-1059-1, ISSN 1214-3251

SZOBIOVÁ, E., Šuplatová, L.: Štýly učenia a tvorivosť nadaných detí. In: Ostatníková, D., Laznibatová, J.: Zborník z medzinárodnej konferencie “Špecifiká vývinu a realizácia potenciálu nadaných detí” 11.-12. Nov. 2005, Čilístov pri Bratislave, s. 10.

SZOBIOVÁ, E., Hřebíčková, M.: Osobnostné vlastnosti adolescentov v Čechách a na Slovensku- podobnosti a odlišnosti. in: Blatný, M. a kol. (ed.) Zprávy – Psychologický ústav AV ČR, Sborník abstrakt, roč. 11, 2005, č.1, s. 28 ISSN: 1211-8818 (konferencia Sociální procesy a osobnost 2005, Brno, 22.9.-23.9. 2005)

Kuklišová, M., SZOBIOVÁ, E.: Pripravujú slovenské školy žiakov pre život v spoločnej Európe? In: Mareš, J., Svatoš T. (Eds.).  Novinky v pedagogické a školní psychológii 1995-2005 (sborník příspěvků). AŠP ČR a SR, IPPP Praha, Lingva Zlín 2005. s. 27. vyd. prvé, s prílohou CD. ISBN 80-86856-11-9

SZOBIOVÁ, E.: The Sibling Constellation, Creativity and Personality Dimensions of Adolescents. ECP2007- section: Personal Psychology.10th European Congress of Psychology in Prague, 3.-7.7. 2007, Mapping of Psychological Knowledge for Society, EFPA, UPA, 2007, ISBN 978-7064-017-3 (CAPA, a.s.).

SZOBIOVÁ, E.: Poradie narodenia, osobnosť a tvorivosť adolescentov. Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Medzinárodná konferencia, Bratislava 15.-16. nov. 2007. Kniha abstraktov, Book of abstracts, Stimul Bratislava 2007, s. 41, ISBN 978-80-236-29-9.

SZOBIOVÁ, E., Uhlíková, M.: Výchovný štýl rodičov a tvorivosť ich detí. Sociálne procesy a osobnosť 2008, Kniha asbtraktov, ÚEP SAV, Bratislava, IX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, Stará Lesná, s. 57

SZOBIOVÁ, E.: Inteligencia a tvorivosť adolescentov v súrodeneckej konštelácii. Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií II. Zborník abstraktov, Medzinárodná konferencia 26.-27. nov. 2009, Univezita Komenského, Stimul, Bratislava 2009, s. 48-49, ISBN: 978-80-89236-69-5, EAN: 9788089236695

SZOBIOVÁ, E.: Tvorivosť, vplyv rodiny a reziliencia adolescentov. Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: křižovatky a mosty. Kroměříž 14. -16.9.2011, Sborník abstrakt, s. 36

Kuklišová, M., SZOBIOVÁ, E.: Reziliencia adolescentov a výchovné štýly ich rodičov. Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: křižovatky a mosty. Kroměříž 14. -16.9. 2011, Sborník abstrakt, s. 63

SZOBIOVÁ, E., Koutná, J.: Artistically gifted adolescents and their success in the context of intellectual and personality characteristics. Making a world of difference for gifted children. Prague, 2011, s. 130. Council of Gifted and Talented children.

SZOBIOVÁ, E.: Nadanie a tvorivosť jednotlivcov s postihnutím. In K. Cabanová et al. (eds.). Patopsychológia – vznik, vývin a …Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 45. Výročia patopsychológie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012, s. 173. ISBN 978-80-223-3325-2.

SZOBIOVÁ, E., Kuklišová, M. Reziliencia a tvorivosť v každodennom živote vysokoškolákov. In D. Heller, J. Kotrlová, I. Sobotková (Eds.), Psychologické dny 2012. Prostor v nás a mezi námi – respekt, vzájemnost, sdílení. Sborník z konference 30. Psychologické dny 12.-14. září 2012, Olomouc 2013, plné texty príspevkov (CD-ROM), 343-354.

SZOBIOVÁ, E.: Kvalita školy a klíma facilitujúca tvorivosť. In: E. Gajdošová (Ed.) Psychologické aspekty kvality školy. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie uskutočnenej dňa 16. Otóbra 2013 v Bratislave. Profkreatis 2013, Polymedia s. r.o., Nitra 2013, s. 45-54.

Gajdošová, E., Hennelová, K., SZOBIOVÁ, E.: Osobnosť vysokoškolského učiteľa v kontexte nového milénia. Medzinárodná vedecká konferencia Otáz(ni)ky osobnosti, konanej 7. novembra 2013 v Bratislave, Fakulta masmédií, PEVŠ, Bratislava.

SZOBIOVÁ, E., Horňáková, A.: Aká je tvorivosť a reziliencia adolescentov z detských domovov? In: R. Masaryk (Ed.): 31. Medzinárodná konferencia Psychologické dni: Otázniky rozhodovania: Teória, empíria, život. Bratislava, 11.-13. septembra 2013. Kniha abstraktov. Výbor SPS pri SAV, Stimul, Bratislava, 2013, s. 40. ISBN 978-80-8127-081-9.

Roľková, H., Boleková, V., Majerčáková Albertová, S., Szobiová, E., Radnóti, E., Hennelová, K. Social-Emotional Health and Resilience of Teachers in Slovakia. Teacher Resilience: Problems and Solutions. 80th International Scientific Conference of the University of Latvia 2022. 9. 2. 2022.

AFH Abstrakty vedeckých prác v zborníkoch z domácich konferencií:

KOVÁČOVÁ, E.: Osobnosť tvorivého vysokoškoláka. Abstrakty, VII. zjazd slovenských psychológov 30.5.-1.6.1996, SPS pri SAV, s.45.

KOVÁČOVÁ, E., Kuklišová, M.: Podmienky pre tvorivosť v škole očami budúcich učiteľov. Abstrakty, VII. zjazd slovenských psychológov 30.5.-1.6.1996, SPS pri SAV, s.46.

SZOBIOVÁ, E., Šuplatová, L.: Vlastnosti osobnosti a tvorivosť nadaných detí. Zborník abstraktov z konferencie Sociálne procesy a osobnosť 2006, Stará Lesná 4. – 6. 9. 2006, SVÚ SAV Košice, ÚEP SAV Bratislava, s. 19-20.

SZOBIOVÁ, E., Mižičko, S.: Rodinná konštelácia a tvorivosť hudobne nadaných. Halama, P. (ed.) 27. Psychologické dni: “Premeny psychológie v európskom priestore.” Bratislava 9.-11.9.2009, Zborník abstraktov. SPS, pri SAV, Bratislava, s. 23

SZOBIOVÁ, E., Harazinová, V.: Rodinné zázemie tvorivých adolescentov. Sociálne procesy a osobnosť 2010, Stará Lesná 20. – 22. 9. 2010, Zborník abstraktov, 43 – 44 s.

SZOBIOVÁ, E., Boleková, V.: Sebaúcta a tvorivosť nadaných pubescentov. Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií III. Zborník abstraktov, Medzinárodná konferencia 23.-24. nov. 2011, Univezita Komenského, Stimul, Bratislava 2011, Zborník abstraktov, 65 – 66 s.

SZOBIOVÁ, E.: Reziliencia, tvorivosť a komponenty rodinného života z pohľadu vysokoškolákov. Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií III. Zborník abstraktov, Medzinárodná konferencia 23.-24. nov. 2011, Univerzita Komenského, Stimul, Bratislava 2011, Zborník abstraktov, 66 – 67 s.

SZOBIOVÁ, E., Birová, M.: Účinok krátkodobého stimulovania tvorivého potenciálu detí. 29. Psychologické dni, Medzinárodná konferencia, 5.-6. Sept. 2011, s. 67

SZOBIOVÁ, E., Ďurčová, M.: Školská úspešnosť v kontexte poradia narodenia a sebahodnotenia adolescentov. Medzinárodná konferencia Školský psychológ pre 21. Storočie, FP PEVŠ, Bratislava 20. – 21. 9. 2012.

Boleková, V., SZOBIOVÁ, E.: Osobnosť adolescenta so zmyslom pre humor v súčasnej škole.   Medzinárodná konferencia Školský psychológ pre 21. Storočie, FP PEVŠ, Bratislava 20. – 21. 9. 2012.

SZOBIOVÁ, E.: Tvorivosť a reziliencia v kontexte osobnosti. Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií IV. Medzinárodná konferencia, 27. – 28. november 2013, Bratislava. Kniha abstraktov, s. 43.

SZOBIOVÁ, E., Mesárošová, B., Čechová, D., Ritomský, A.: Overovanie hypotetického modelu reziliencie u adolescentov pri prechode na vysokoškolské štúdium. Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií IV. Medzinárodná konferencia, 27. – 28. november 2013, Bratislava. Kniha abstraktov, s. 44.

SZOBIOVÁ, E., Krak, A.: Wellbeing a reziliencia adolescentov. Pozitívna psychológia pre pozitívny život. Medzinárodná vedecká konferencia. 4. 2. 2022, Fakulta psychológie PEVŠ, 2022.

Boleková, V., Gajdošová, E., SZOBIOVÁ, E.: Reziliencia a sociálno-emocionálne zdravie u slovenských učiteľov. Pozitívna psychológia pre pozitívny život. Medzinárodná vedecká konferencia. 4.2. 2022. Fakulta psychológie PEVŠ, 2022.

Schunová, R., SZOBIOVÁ, E.: Emocionálna inteligencia a sociálno-emocionálne zdravie nadaných žiakov. Pozitívna psychológia pre pozitívny život. Medzinárodná vedecká konferencia. 4.2. 2022. Fakulta psychológie PEVŠ, 2022.

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách:

KOVÁČOVÁ, E.: Komplexný výskum osobnosti vychovávateľa v detských domovoch (rôznych typov) Časť: Psychologické aspekty tvorivosti vychovávateľov a detí rodinného a internátneho typu DD. Záverečná správa rezortného plánu výskumu R – 209, VÚDPaP, Bratislava 1979, 166 s.

KOVÁČOVÁ, E.: Možnosti stimulácie rozvoja osobnosti detí z DD uplatnením tvorivých programov a Program rozvoja tvorivosti. Záverečná správa, VÚDPaP, Bratislava 1983, 267s.

KOVÁČOVÁ, E.: Štruktúra kolektívov a tvorivé aktivity pubescentov. Záverečná správa, rezortného plánu výskumu R – 454, VÚDPaP, Bratislava 1987, 156s.

KOVÁČOVÁ, E.: Stimulovanie tvorivosti a navodzovanie sebarozvíjania u adplescentov. Záverečná správa štátneho plánu výskumu A – 406, VÚPaP, Bratislava 1989, 77s.

KOVÁČOVÁ, E. a kol.: Návrh na zlepšenie foriem letnej činnosti v pionierskych táboroch. Správa z operatívnej úlohy č. 318, VÚDPaP, Bratislava 1987, 33s. (ako zodp. riešiteľ so 4 spolupracovníkmi)

KOVÁČOVÁ, E.: Možnosti uplatnenia postupov stimulujúcich tvorivosť u poslucháčov VŠ. Správa o riešení úlohy v rámci projektu 77 – 79. FFUK, Bratislava 1993, 10 s.

KOVÁČOVÁ, E., Konrádová, Ľ., Kuklišová, M., Obdržálek, P.: Koncepcia a program zaradenia psychologických skúšok do výberového konania na VŠ. Správa o riešení úlohy. FFUK, Bratislava 1993, 22s.

Ďurič, L., KOVÁČOVÁ, E. a kol.: Psychologické služby škole. Záverečná správa z riešenia fakultnej úlohy 77 – 79. FFUK Bratislava 1993, 14 s. a prílohy.

Jurčová, M., Komárik, E., KOVÁČOVÁ, E., Kusá, D., Zelina, M.: Kreativizácia osobnosti. Grantová úloha v rámci VEGA, č. projektu 2/999355/93, riešená v ÚEP SAV Bratislava, zaradená v kat. A, v r. 1991-1993. Grant získal certifikát o vynikajúcom splnení cieľov (zodp. rieš. M. Jurčová)

Jurčová, M., Komárik, E., KOVÁČOVÁ, E., Kusá, D., Zelina, M.: Kreatogénne prostredie, jeho tvorba a bariéry. Grantová úloha v rámci VEGA, č. projektu 2/ 1028/96, riešená v ÚEP SAV Bratislava, zaradená v kategórii A, v r. 1994-1996. Grant získal certifikát o vynikajúcom splnení cieľov. (zodp. rieš. M. Jurčová)

Kusá, D., Jurčová, Komárik, E., KOVÁČOVÁ, E., Zelina, M.: Tvorivá osobnosť a jej sociálna kompetencia. Grantová úloha v rámci VEGA, č. projektu 2/4116/98, riešená v ÚEP SAV Bratislava v r. 1997- 1999 (zodp. rieš. D. Kusá)

SZOBIOVÁ, E., Kuklišová, M., Konrádová, Ľ., Ritomský, A.: Efektívnosť nového prístupu k výberu študentov na vysoké školy – zaradenie psychologických skúšok. Grantová úloha v rámci VEGA, č. projektu 1/ 4152/97, riešená na FFUK Bratislava v r. 1997 – 1999 (zodp. rieš. E. Szobiová)

Kusá, D., Falat, M., Jurčová, M., Komárik, E., SZOBIOVÁ, E. (riešiteľ), Zelina, M.: Tvorivosť a androgýnia v interpersonálnom kontexte. Grantová úloha v rámci VEGA, č. projektu 2/7163/22, riešená v ÚEP SAV Bratislava v r. 2000 – 2002 (zodp. rieš. D. Kusá)

Keppl, J., Špaček, R., SZOBIOVÁ, E., Zborteková, K. (riešiteľ): Komplexné vnímanie architektonického prostredia. (grantová úloha v rámci VEGA, č. Projektu 1/1147/04 (162/04), riešená na Fakulte architektúry STU Bratislava r. 2004-2006 (zodp. riešiteľ: J. Keppl)

Gajdošová, E., Čechová, D., Herényiová, G., Kuklišová, M., Rijáková, Z., SZOBIOVÁ, E. (riešiteľ): Príprava učiteľov I. stupňa ZŠ na zvládanie agresie a násilia žiakov uplatnením preventívneho programu SECOND STEP (grantová úloha v rámci KEGA, č. Projektu 3/2051/04 riešená na Katedre psychológie FFUK Bratislava r. 2004-2006.

Koršňáková, P., Heldová, D., Kašiarová, N., Kuklišová, M., Swan, M., SZOBIOVÁ, E.: Čitateľská gramotnosť slovenských žiakov v štúdii PISA 2003. OECD Programme for International Student Assessment. ŠPÚ, 2006. 85s. ISBN 80-85756-96-X.

SZOBIOVÁ, E., Mesárošová, B., Čechová, D., Konrádová, Ľ., Kuklišová, M., Ludrovská, K., Boleková, V.: Životný štýl, Reziliencia a tvorivosť slovenských adolescentov v kontexte adlerovskej psychológie. Grantová úloha v rámci VEGA, č. Projektu 1/0392/11, riešená na FF UK Bratislava v r. 2011-2013 (zodpovedná riešiteľka E. Szobiová)

BED Odborné práce v recenzovaných zborníkoch z domácich podujatí, resp. v domácich zborníkoch:

KOVÁČOVÁ, E.: Osobnosť tvorivého vysokoškoláka. Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku. Zborník príspevkov z VIII. zjazdu SP, Bratislava, 30.5.- 1.6. 1996, Stimul, Bratislava 1996, s. 322 –324.

KOVÁČOVÁ, E., Kuklišová, M.: Podmienky pre tvorivosť očami budúcich a súčasných učiteľov. Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku. Zborník príspevkov z VIII. zjazdu SP, Bratislava, 30.5.- 1.6. 1996, Stimul, Bratislava 1996, s. 325 – 327.

SZOBIOVÁ, E.: Tvorivosť z pohľadu interpohlavných rozdielov u adolescentov. In: Sarmány Schuller, I. a kol: Človek na počiatku nového tisícročia. Zborník príspevkov z Psychologických dní. MO a SPS pri SAV, Stimul, Bratislava 1998, s. 226 – 228.

BEF Odborné práce v nerecenzovaných zborníkoch z domácich podujatí, resp. v domácich zborníkoch:

KOVÁČOVÁ, E.: Komplexný výskum vychovávateľov v detských domovoch rôznych typov- psychologické aspekty tvorivosti vychovávateľov. In: Podmienky výchovy v súčasných detských domovoch. Bratislava, VÚDPaP 1980, s.86-92.

BGG: Štandardy, normy

Kollárik, T., KOVÁČOVÁ, E., Kuklišová, M., Urminská, Ľ., Ritomský, A.: GMA – Hodnotenie managerských predpokladov. T-42, Príručka slovenskej verzie, Psychodiagnostika, spol. s r.o., Bratislava, 1993 (test a normy).

Jurčová, M., SZOBIOVÁ, E.: Torranceho figurálny test tvorivého myslenia. T – 59. Príručka, Praktická časť. Psychodiagnostika, s r. o., 2008.

DAI: Kvalifikačné práce:

Kandidátska dizertačná práca:

KOVÁČOVÁ, E.: Možnosti stimulácie rozvoja osobnosti detí z detských domovov uplatnením tvorivých programov. VÚDPaP, Bratislava 1983.

EDI Recenzie v odborných časopisoch a zborníkoch:

KOVÁČOVÁ, E.: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 16, 1981, č. 5, s. 479 – 480 (recenzia): Vojtko, V.I.- Giľbuch, J.Z.: Škoľnaja psichodiagnostika: dostiženija i perspektivy. (Školská psychodiagnostika: úspechy a perspektívy). Kijev, Znanije, 1980, 48 s.

KOVÁČOVÁ, E.: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 16, 1981, č. 4, s. 374 – 375 (recenzia): Bobneva, M.I. – Šorochova, E.V.: Sociaľnaja psichologija ličnosti. (Sociálna psychológia osobnosti). Moskva, Izd. Nauka, 1979, 344 s.

KOVÁČOVÁ, E.:  Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 17, 1982, č.6, s. 569 – 571 (recenzia): Hlavsa, J. a kol.: Psychologické problémy výchovy k tvořivosti. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1981, 240 s.

KOVÁČOVÁ, E.: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 18, 1983, č.6, s. 572 – 574 (recenzia): Helus, Z.: Pojetí žáka a perspektivy osobnosti. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1982, 200 s.

SZOBIOVÁ, E.: Ruisel, I., Lupták, D., Falat, M.: Sociálne procesy a osobnosť Stará Lesná 2004, Zborník z konferencie (CD-ROM), ÚEPs SAV, Bratislava 2005, ISBN 80-88910-16-1, 650s. (recenzent)

SZOBIOVÁ, E.: Eva Dreikursová- Fergusonová: Adlerovská teória. Bratislava: Slovenská adlerovská spoločnosť, 2005. 42s., ISBN 80-969264-7-0.

SZOBIOVÁ, E.: Sejčová, Ľ: Pohľad na kvalitu života dospievajúcich. Album, Bratislava 2006, 99 strán. ISBN 80-968667-4-5.

SZOBIOVÁ, E.: Golecká, L., Gurňáková, J., Ruisel, I.: Sociálne procesy a osobnosť 2008.   Zborník z konferencie. ÚEP SAV, Bratislava 2009. ISBN 978-80-88910-26-8. (recenzent)

SZOBIOVÁ, E.: Psychologica 39, Personality in the context of cognition, emotionality and motivation (International conference), Comenius University, Philosophical faculty, 2008. ISBN 978-80-89-236-459. (recenzent)

SZOBIOVÁ, E.: Š. Vendel: Pedagogická psychológia, 2. vydanie, Epos, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-8057-710-0 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, 4, s. 381-384.

SZOBIOVÁ, E.: V. Čavojová, K. Danišková:  Tvorivosť – cesta k rozvoju osobnosti.  FSVaZ UKF Nitra, 2008, 219 s., ISBN 978-80-8094-415-5, EAN 9788080944155 (recenzent)

SZOBIOVÁ, E.: Psychologica XXXVIV. Stimul, Bratislava. Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií I. Zborník príspevkov. Medzinárodná konferencia, nov. 2007, Univerzita Komenského, Stimul, Bratislava 2008. ISBN 978-80-89-236-459. Comenius University, Philosophical faculty, 2008.

SZOBIOVÁ, E.: Psychologica XL, Stimul, FiF UK, Bratislava. Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií II. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Medzinárodná konferencia 26.-27. nov. 2009, Univerzita Komenského, Stimul, Bratislava 2009. ISBN: (978-80-89236-69-5, EAN: 9788089236695 – zborník abstraktov aj príspevkov?)

SZOBIOVÁ, E.: Psychologica XLI, Stimul, FiF UK, Bratislava. Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií III. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Medzinárodná konferencia 23.-24. nov. 2011, Univerzita Komenského, Stimul, Bratislava 2012.

ISBN: (978-80-8127-057-4, EAN: 9788089236695.

SZOBIOVÁ, E.: Psychológia tvorivosti pre marketingovú komunikáciu. (Katarína Fichnová). Vyd. 1. 2013

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

KOVÁČOVÁ, E.: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 16, 1981, č. 2, s. 169 – 181 (preklad): Idobajevová, Podoľskij: Orientácia vo všeobecnej štruktúre činnosti ako podmienka kvalitatívnej analýzy úlohy.

KOVÁČOVÁ, E.: Za A. N. Leontjevom. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 14, 1979, č. 4, s. 382 – 383.

GII Rôzne publikácie a dokumenty:

KOVÁČOVÁ, E.: Tvorivé hry v školskej družine. Metodický materiál vo forme videozáznamu, PÚMB, Bratislava 1989, 1,5 hod.

Fichnová, K., SZOBIOVÁ, E.: Program stimulácie tvorivých schopností detí predškolského veku. Príručka pre učiteľky materských škôl. Metodicko-pedagogické centrum. 1. vydanie. 80 s. Bratislava: 2004, ISBN 80 – 8052-215-4.

POPULÁRNOVEDECKÉ publikácie:

KOVÁČOVÁ, E.: Rozvíjanie tvorivosti v podmienkach detského domova. Vychovávateľ, roč.27, 1983, č.9, s.24-26.

KOVÁČOVÁ, E.: Podporovanie samostatnosti detí v detských domovoch. Vychovávateľ, roč.27, 1983, č. 10, s. 24-26.

KOVÁČOVÁ, E.: Osobnosť vychovávateľa v detskom domove. 1.časť. Vychovávateľ, roč.28, 1983/84, č.5, s.11-14.

KOVÁČOVÁ, E.: Osobnosť vychovávateľa detského domova. Dokončenie. Vychovávateľ, roč. 28, 1983/84, č.6, s. 11-14.

KOVÁČOVÁ, E.: Špecifiká práce s deťmi v detskom domove. Vychovávateľ, roč.29, 1984/1985, č.6, s.24-26.

KOVÁČOVÁ, E.: Praktické námety k hrám s tvorivým potenciálom. Vychovávateľ, roč. 30, Príl. Mini vychovávateľ, 1985/86, č.8.

KOVÁČOVÁ, E.: Praktické námety k hrám s tvorivým potenciálom: Hry podnecujúce fantáziu, obrazotvornosť, imagináciu a reč.  Vychovávateľ, roč.30, 1986, Príl.Mini vychovávateľ, 1986/87, č. 1.

KOVÁČOVÁ, E.: Praktické námety k hrám s tvorivým potenciálom: Hry na množstvo, rozličnosť a originalitu myslenia. Vychovávateľ, roč. 32,1987, Príl. Mini vychovávateľ, 1987/88, č.2.

KOVÁČOVÁ, E.: Starostlivosť o deti a mládež vychovávanú mimo rodiny v PĽR. Vychovávateľ, roč. 30, 1986, č.9, s.19-20.

SPRÁVY z odborných podujatí a konferencií:

KOVÁČOVÁ, E.: Vydarená premiéra Školy mladých psychológov. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 18, 1983, č.3, s. 270 – 272.

KOVÁČOVÁ, E.: Seminár o sociálnej psychológii v Libliciach. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 19, 1984, č. 3

KOVÁČOVÁ, E.: ôsme pracovné stretnutie skupiny psychológie tvorivosti inšpirujúce. Československá psychologie, roč. 22, 1987, č.3, s. 223 – 225.

SZOBIOVÁ, E.: Vývinová a pedagogická psychológia v Nemecku. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 31, 1996, č.1, s. 84 – 85.

SZOBIOVÁ, E.: Niektoré americké školy zblízka.  Poznámky z návštevy floridských skôl. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 32, 1997, s. 398 – 399.

SZOBIOVÁ, E.: Americké školy zblízka – postrehy z návštevy Florida Atlantic University. Naša univerzita, 44, 1997, č. 1, s. 18.

Najvýznamnejšie publikačné výstupy:

Fenomén tvorivosti – základné pojmy a ich chápanie v retrospektíve a dnes/ Eva Szobiová. In Československá psychologie: Psychologický ústav AV ČR, ACADEMIA, ISSN 0009-062X. Roč. 42, č. 6 (1998), s. 525 – 534. [Szobiová, Eva (100%)]

Vzťah tvorivosti a inteligencie: prieniky, podobnosti a odlišnosti/ Eva Szobiová. In Československá psychologie: Psychologický ústav AV ČR, ACADEMIA, ISSN 0009-062X. Roč. 45, č. 4 (2001), s. 323 – 337. [Szobiová, Eva (100%)]

The Five Personality Dimensions in Relation to Creative Thinking of Adolescents = Osobnostné dimenzie a ich vzťah k tvorivému mysleniu adolescentov/Eva Szobiová.  In Studia psychologica: international journal for research and theory in psychological sciences / Ústav experimentálnej psychológie SAV. – Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV. – ISSN 0039-3320. – Roč. 48, č. 3 (2006), s. 241-250. [Szobiová, Eva (100%)]

Fichnová, K., Szobiová, E.: Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencií dětí. Náměty k RVP pro predškolní vzdělávání. Portál, Praha, 1. a 2. vydanie, (2007, 2012) 136 s. ISBN 978-80-7367-323-9. ISBN 978-80-262-0195-3.

Creativity – unravelling the mystery [Kreativita – odhaľovanie tajomstiev] / Eva Szobiová. – 1st ed. – Praha: Wolters Kluwer, 2014. – 292 s. [14,6AH]: il. – ISBN 978-80-7478-564- [Szobiová, Eva (100%)]

Tvorivosť – poznávanie tajomstiev/ Eva Szobiová. 1. vyd.- Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016, 386 s. ISBN 978-80-7380-613-2. [Szobiová, Eva (100%)]

Členstvo v organizáciách:

Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV (členka, v r. 2002 – 2009 tajomníčka výkonného výboru,

Slovenská asociácia individuálnej psychológie

Česko-Slovenská spoločnosť pre nadané deti

Asociácia školskej psychológie SR a ČR

Centrum excelentnosti výskumu tvorivosti a inteligencie SAV (CEVIT) SR (2002 – 2006)

Centrum excelentnosti výskumu kognícií (CEVKOG) SAV, SR (2007 – 2010)

Vedecká rada Fakulty psychológie PEVŠ (od 2011)

Vedecká rada PEVŠ (od 2011)

Vedecká rada Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (1990 -1994)

Centrum pozitívnej psychológie pri PEVŠ

Redakčné rady časopisov Psychológia a patopsychológia dieťaťa

ACTA Educationis Generalis, Creative and Knowledge Society the International Scientific Journal (2016)

Ďalšie:    

Práca v:

Hodnotiaca komisia pre talentové skúšky

Fakulta architektúry STU (1995 – 2009)

Spoločenskovedná sekcia Slovenskej komisie UNESCO, SR (1993 -1997)

International Creativity and Innovation Network, Delft, Holandsko (1992 – 1995)

Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, MŠ SR, (2003 – 2005), členka pracovnej skupiny na oblasť spoločenských a behaviorálnych vied

Členka poroty Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV (2004)

členka komisie o Najtvorivejší projekt vzdelávania nadaných detí na Slovensku (2004)

Lektorka vzdelávania pre vysokointeligentných v MENSA Slovensko (2010)

Lektorovala rôzne typy vzdelávacích aktivít (napr. o podporovaní nadania, tvorivosti a psychickej odolnosti detí a mládeže) pre učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, vychovávateľov, zdravotníckych pracovníkov a iných odborníkov v SR (2012- 2013) a i. Počas celej profesionálnej kariéry sa venuje posudzovaniu výskumných projektov VEGA, KEGA, GA ČR, posudzovaniu domácich i zahraničných monografií, oponovaniu habilitačných, doktorandských rigoróznych a záverečných študentských prác. Prednáša pre UTV.