Fakulta psychológie

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Funkcia: Vedúca ústavu

Pracovisko: Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.07-2
Tel: +421 2 4820 8867

E-mail: eva.szobiova@paneurouni.com


Doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. absolvovala štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, kde sa venovala problémom výchovy a vzdelávania detí a mládeže v školských a mimoškolských výchovných zariadeniach (detské domovy, školské družiny, domovy mládeže…). Vyše dve desaťročia pôsobila na Katedre psychológie FFUK, od r. 2000 ako docentka. Popri pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti a práci v odborných profesijných inštitúciách participovala 4 roky v Spoločenskovednej sekcii pri UNESCO, v expertnej skupine v rámci štúdie OECD PISA 2003 – 2006 na národnej úrovni – výskum čitateľskej gramotnosti a riešenia problémov 15-ročných žiakov. Po absolvovaní výcvikového programu v adlerovskej psychoterapii a poradenstve sa zaoberala tiež psychoterapeutickou a poradenskou činnosťou pre dospelých. Pracovala v Centre excelentnosti výskumu tvorivosti, inteligencie a kognícií SAV. Pôsobila aj ako lektorka vzdelávania pre MENSA Slovensko (Spoločnosť združujúca vysoko inteligentných ľudí). Lektorsky tiež zabezpečovala rôzne typy vzdelávacích aktivít (napr. o podporovaní nadania, tvorivosti a psychickej odolnosti detí a mládeže) pre učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, vychovávateľov, zdravotníckych pracovníkov a iných odborníkov v SR.

Od r. 2011 pracuje na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde je garantkou študijného programu Psychológia v bakalárskom študijnom programe a zároveň spolugarantkou študijného programu Školská psychológia v doktorandskom študijnom odbore Pedagogická, poradenská a školská psychológia. Prednáša pedagogickú psychológiu a edukačnú psychológiu v biodromálnom kontexte, psychológiu tvorivosti,  inteligencie a nadania, o súčasných trendoch v edukačnej psychológii a tvorivosti vo výchove a vzdelávaní v súčasnej spoločnosti. Prakticky i výskumne sa dlhodobo zaoberá problematikou tvorivosti, jej zisťovaním, rozvíjaním. Zameriava na skúmanie problematiky tvorivosti v kontexte životného štýlu a psychickej odolnosti v súvislosti s dimenziami osobnosti so špecifickým zameraním na obdobie adolescencie. V súčasnosti sa venuje problémom mentálneho zdravia adolescentov i dospelých, tiež skúmaniu školskej klímy v kontexte tvorivosti.

Je autorkou viac ako 150 časopiseckých a knižných publikácií. K najvýznamnejším patria Tvorivosť – poznávanie tajomstiev (2016), Creativity – unravelling the mystery (2014), Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov (2013), Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencií dětí (2007, 2014), Tvorivosť, od záhady k poznaniu (2004, 1999), Program stimulácie tvorivých schopností detí predškolského veku (2004), Program stimulácie rozvoja osobnosti detí z detských domovov (1983) a ďalšie. Riešila rad výskumných úloh a vedeckých grantov (18), medzi nimi na riešení 7 vedeckých grantov VEGA SAV a MŠVVaŠ, ale aj medzinárodných grantov (napr. Operačného programu Vzdelávanie (2015), Multikultúrna tolerancia v práci psychológov (2017) Cross-Cultural School Climate Study (2018).

V rámci psychodiagnostiky spolupracovala na slovenskej štandardizácii testov Hodnotenie managerských schopností (1993), tiež na Sebaposudzovacej škále tvorivo orientovanej osobnosti (2003), reštandardizácii slovenskej verzie Toranceovho testu figurálneho tvorivého myslenia (2008), slovenskej verzii Dotazníka popôrodného puta (2015), overovaní dotazníkov školskej klímy na Slovensku (2018).

Problematike tvorivosti sa venuje od študentských čias, zaoberá sa tiež diagnostikou inteligencie, otázkami motivácie, efektívneho učenia v tradičnej i alternatívnej škole a rodine, tiež duševnému zdraviu a psychickej odolnosti z pohľadu pozitívnej psychológie.

Zoznam publikačnej činnosti