Fakulta psychológie

prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Funkcia: Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

Pracovisko: Fakulta psychológie

Miestnosť 0.08-2
Tel: +421 2 4820 8868

E-mail: marina.mikulajova@paneurouni.com


Výskumná orientácia: poruchy psychického vývinu, vývinová psycholingvistika

Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. vyštudovala psychológiu na Moskovskej štátnej univerzite M. V. Lomonosova so špecializáciou v neuropsychológii. V rokoch 1986-1991 pôsobila na Psychologickom ústave Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1991-2014 pracovala na Katedre logopédie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, výskumne sa zameriavala na vývin detskej reči v norme a patológii a na špecifické poruchy učenia. Od roku 2014 vedie Ústav klinickej psychológie na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Vytvorila (viaceré metódy v spoluautorstve) celý rad psychodiagnostických metód a intervenčných programov, zameraných na raný (test TEKOS), predškolský (Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina) aj školský vek (Batéria testov MABEL a ďalšie metódy). Má bohaté klinické skúsenosti s prácou s deťmi s poruchami reči a učenia.

Absolvovala celý rad zahraničných študijných pobytov, v roku 2006 získala Fulbrightovo štipendium v USA (Haskins Laboratories, Yale University). Má bohaté pracovné kontakty na univerzitách v európskych krajinách, podieľala sa na viacerých významných medzinárodných projektoch (napr. 7th  EC FP Marie Curie ITN 2008-215961 Enhancing Literacy Development in European Languages – ELDEL 2008-2012). Úzko spolupracuje s Univerzitou Karlovou v Prahe (členka Vedeckej rady Univerzity Karlovej 2014-2018). V súčasnosti pracuje v medzinárodnom tíme na Projekte MABEL (www.eldel-mabel.net), cieľom ktorého je vytvorenie diagnostických testov ranej gramotnosti vo vybraných európskych jazykoch.

GRANTOVÉ PROJEKTY:

 • COST Action IS1401 Strengthening Europeans capabilities by establishing the European literacy network. 2014-2018. Reprezentant SR.
 • Zodpovedná riešiteľka projektu VEGA 1-0376-16 Identifikácia kritérií rizikového vývinu jazykových schopností v predškolskom veku – overovanie platnosti klasifikácií narušeného vývinu reči a tvorba diagnostického nástroja. 2016-2018.
 • Spoluriešiteľka projektu APVV 0410/11 Porozumenie čítaného textu – rozvíjanie pomocou inovatívnej metodiky – jej tvorba a overovanie randomizovanou kontrolovanou štúdiou. 2012-2014.
 • Spoluriešiteľka projektu VEGA 1-0439-12 Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich porozumenie viet v slovenskom jazyku v intaktnej detskej a dospelej populácii. 2012-2015.
 • Spoluriešiteľka medzinárodného grantu Európskej komisie 7. rámcového programu Marie Curie č. 2008-215961 Enhancing Literacy Development in European Languages – ELDEL 2008-2012. Reprezentant SR.
 • Spoluriešiteľka projektu APVV 0044-06 Verbálne a neverbálne správanie slovensky hovoriacich detí ako východisko tvorby prvého skríningového testu vývinu komunikačného správania detí v ranom veku. 2007-2009.
 • Spoluriešiteľka medzinárodného grantu udeleného Britskou Akadémiou SG-40461 Developing a cross-linguistic database of words in children´s reading materials. 2005-2006.
 • Zodpovedná riešiteľka grantu VEGA 1/2529/05 Možnosti identifikácie jazykovo-kognitívnych prekurzorov dyslexie v predškolskom veku na modeli slovenského jazyka. 2005-2007.
 • Spoluriešiteľka grantu VEGA 1/2228/05 Vývin reči u slovensky hovoriacich detí. 2005-2007.
 • Spoluriešiteľka medzinárodného grantu udeleného Britskou Akadémiou SG-34727 Developing a standardized test of spelling ability in Slovak. 2002-2003.
 •  Zodpovedná riešiteľka grantu Vzdelávacej nadácie Jana Husa 141/2002 Cursus inovati: Vývin detskej reči. 2002-2004.
 • Zodpovedná riešiteľka grantu Open Society Foundation Metodika tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina pre deti s poruchami reči. 1999-2000.
 • Spoluriešiteľka grantu VEGA MŠ SR 1/6261/99 Stratégie logopedickej intervencie u osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou. 1998-2001.
 • Spoluriešiteľka grantu VEGA MŠ SR 1/1189/92 Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. 1992-1994.
 • Zodpovedná riešiteľka grantu VEGA MŠ SR Neuropsychologický diagnosticko-korekčný program pre dysfatické deti. 1991-1993.

 

Publikačná činnosť (od roku 2008):

Nováková, I., Nováková Schöffelová, M., Mikulajová, M.: Když dítě vidí, co má slyšet. Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 154 s.

Mikulajová, M. (2019). MABEL – multijazyková batéria testov ranej gramotnosti založená na dôkazoch. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 53, 2, 134-146.

Caravolas, M., Mikulajová, M., Kucharská, A. (2019). Developmental dyslexia in Czech and Slovak. In: L. Verhoeven, Ch. Perfetti, K. Pugh (Eds.). Developmental dyslexia across languages and writing systems. s. 96-117. Cambridge University Press.

Caravolas, M., Mikulajová, M., Kucharská, A. Developmental dyslexia in Czech and Slovak. In: Verhoeven, L., Perfetti, C., Pugh, K. (Ed.). Developmental dyslexia across languages and writing systems.  Cambridge University Press, 2019, 96-117. ISBN 978-1-108-42877-4

Mikulajová, M. (Ed.). Utváranie ranej gramotnosti v norme a patológii. Institut vzdělávání Socrates, 2018. 188 s. ISBN 978-86572-82-6

Caravolas, M., Lervåg, A., Mikulajová, M., Defior, S., Málková, G. S. & Hulme, C. A cross-linguistic, longitudinal study of the foundations of decoding and reading comprehension ability. Scientific Studies of Reading, 2019, 23, 5, 386-402

Moll, K., Thompson, P. A., Mikulajova, M., Jagercikova, Z., Kucharska, A., Franke, H.,  Hulme, Ch., Snowling, M.J. Precursors of Reading Difficulties in Czech and Slovak Children At-Risk of Dyslexia. Dyslexia, 22 (2016), 120–136

Miklošová, I., Mikulajová, M., Jakubek, M. Štruktúra jazykovo-kognitívnych schopností u detí s narušeným vývinom reči predškolského veku. Československá psychologie, 50 (2016), 3, 252-265

Marková, J., Cséfalvay, Zs., Mikulajová, M., Schöffelová, M. Analýza porozumenia viet v slovenčine. Test porozumenia viet s normami. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. 177 s. ISBN 978-80-223-3797-7

Mikulajová, M., Nováková Schöffelová, M., Tokárová, O., Dostálová, A. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Druhé přepracované a doplněné vydání. Praha: Školské poradenské zařízení Centrum Rozum, 2016. ISBN ISBN 978-80-260-8261-3

Mikulajová, M., Tokárová, O., Sümegiová, Z.: Tréning fonematického uvedomovania podľa  D. B. Eľkonina. Druhé prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Dialóg, spol. s r.o., 2014. ISBN ISBN 978-80-968502-7-3

Mikulajová, M. a kol.: Čítanie, písanie a dyslexia. Bratislava: Slovenská asociácia logopédov 2012. 296 s. ISBN 978-80-89113-94-1

Caravolas, M., Lervag, A., Mousikou, P., Efrim, C., Litavský, M., Onochie-Quintanilla, E., Salas, N., Schöffelová, M., Defior, S., Mikulajová, M., Seidlová-Málková, G., Hulme, Ch.: Common patterns of prediction of literacy development in different alphabetic orthographies. Psychological Science, 23, 6 (2012), 678-686

Buntová, D., Mikulajová, M.: Sémanticko-pragmatický deficit u detí s narušeným vývinom reči. Československá psychologie. Roč. 56, č. 4 (2012), 343-352

Marková, J., Mikulajová, M.: Vývin porozumenia viet u intaktných slovensky hovoriacich detí v mladšom školskom veku. Československá psychologie. Roč. 56, č. 6 (2012)

Franke, H., Mikulajová, M.: Předgramotnostní dovednosti slovensky hovořících dětí s různými profily jazykových schopností. Pedagogika. Roč. 62, č. 1-2 (2012), 164-177

Mikulajová, M., Velecká, A.: Profil slovenských dětí s “dyslexií” z pohledu jejich čtenářských schopností. Pedagogika. Roč. 62, č. 1-2 (2012), 137-149

Schöffelová, M., Mikulajová, M.: Vývoj různých aspektů čtení ve slovenštině. Pedagogika. Roč. 62, č. 1-2 (2012), 111-125

Marková, J., Mikulajová, M.: Oral sentence comprehension in Slovak-speaking, typically developing children, in children with a specific language impairment, and in children with dyslexia. Journal of speech and language pathology, 1, 1 (2011), 27-47

Schöffelová, M., Mikulajová, M.: Souvislosti odkladu školní docházky a rizika specifických poruch učení. In: Dolejš, M., Charvát, M., Neusar,A., Bendová, K. (Eds.), PhD existence: I. česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník příspěvků. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2011. ISBN 978-80-244-2858-1

Kapalková, S., Slančová, D., Kesselová, J., Bónová, I., Mikulajová, M.: Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. Bratislava: Mabag, 2010. 110 s. ISBN 978-80-89113-83-5

Caravolas, M., Mikulajová, M.: Enhancing Literacy Development in European Languages – Marie Curie Initial Training Netwrok within the European Commission´s FP 7 People. Child Language Bulletin. December, 2009. http://wwwiascl.org/bulletins/bulletinV29N2.htmal

Mikulajová, M.: Jazykovo-kognitívne metódy prevencie a terapie dyslexie. Učebné texty. Bratislava : Mabag 2009. 69 s. ISBN 978-80-89113-74-3 (elektorický optický disk-CD ROM).

Mikulajová, M.: Metódy diagnostiky dyslexie. Učebné texty. Bratislava: Mabag, 2009, 60 s. ISBN 978-89113-73-6. (elektorický optický disk, CD-ROM).

Mikulajová, M.: Narušený vývin reči. In: Kerekrétiová, A. (ed.), Základy logopédie. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava 2009, s. 115-135. ISBN 978-80-223-2574-5.

Mikulajová, M.: Špecifické poruchy učenia. In: Kerekrétiová, A. (ed.), Základy logopédie. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava 2009, s. 290-306. ISBN 978-80-223-2574-5.

Caravolas, M., Mikulajová, M.: Effects of sound-letter consistency, letter-form complexity, and frequency in learning canonical and contextually conditioned letter spellings in Slovak. In: J. Volín a J. Janouškoví (ed.), Phonetica Pragensia XI, Acta Universitatis Carolinae, Philologica 2. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008, 21-30. ISBN 978-80-246-1535-6.

Mikulajová, M.: Možnosti ranej predikcie vývinových porúch písanej reči. Československá psychologie, 2008, LII, 1, s. 59-69.

Mikulajová, M.: Vývin rečovej činnosti v kontexte psychického vývinu. In: Slančová, D.(ed.): Štúie o detskej reči. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, 2008, s. 29-66. ISBN 978-80-8068-701-3.

Caravolas, M., Mikulajová, M., Vencelová, L.: Súbor testov na hodnotenie pravopisných schopností pre školskú a klinickú prax. Slovenská asociácia logopédov, Bratislava 2008. 98 s. ISBN 978-80-89113-61-3