PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.


Pracovisko: Žilinská univerzita, Fakulta humanitných vied (externý, domáci).

Žiadosť o začatie habilitačného konania podaná dňa 30. 6. 2022 v odbore habilitačného a inauguračného konania: Masmediálne štúdiá.

Žiadosť o habilitačné konanie: podaná dňa 30. 6. 2022

Odbor habilitačného konania: Masmediálne štúdiá

Životopis 

Názov habilitačnej práce: Metamorfózy prezentácie kultúrneho dedičstva v mediálnom priestore

 

Predseda komisie: prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., profesor, masmediálne štúdiá, Fakulta masmédií PEVŠ, interný/domáci

 

Členovia komisie:

prof. PhDr. Hana Pravdová, profesorka, masmediálne štúdiá, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava, externá / domáca

prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD., profesor, masmediálne štúdiá, Vysoká škola podnikání a práva Ostrava, externý / zahraničný

doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., mim. prof., docentka, masmediálne štúdiá, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava, externá / domáca

 

Oponenti:

prof. dr hab. Krzysztof Gajdka, MBA, profesor, masmediálne štúdiá, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Poľsko), externý / zahraničný

prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD., profesor, masmediálne štúdiá, Fakulta masmédií PEVŠ, interný / domáci

doc. PhDr. Marcel Lincényi, PhD., docent, masmediálne štúdiá, Vysoká škola ekonómie a manažmentu, externý / domáci

 

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie vedeckej rady

 

Konanie ukončené dňa 1. septembra 2023 vymenovaním za docentku v odbore habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov Masmediálne štúdiá.