Fakulta masmédií

Dizajn médií

Bakalárske štúdium v študijnom programe Dizajn médií je jednoodborové štúdium multidisciplinárneho charakteru. Zameriava sa na prípravu kreatívnych dizajnérov – odborníkov v printových a elektronických médiách. Absolvent využije v praxi najnovšie vedomosti a zručnosti. Poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby dokáže uplatniť v tvorivej práci: od konceptu cez návrh až po jeho realizáciu. Môže samostatne alebo tímovo projektovať dizajn jednoduchšieho technicko-výrobného charakteru v médiách, resp. riešiť redizajn mediálnych produktov a služieb.

Staňte sa odborníkom v oblasti dizajnu médií na modernej fakulte

Veľký dôraz na prax v kombinácií s prvotriednym technickým zabezpečením je základom kvalitného štúdia, ktoré vychováva úspešných a žiadaných absolventov. Uchádzači o Fakultu masmédií PEVŠ si uvedomujú  dôležitosť prepojenia teoretických vedomostí s praxou. Silné a stabilné zázemie, vysoká kvalita pedagógov- expertov v danej oblasti a individuálny prístup sú benefity, ktoré uchádzačom pomáhajú pri výbere vysokej školy.

Absolvent študijného programu získa:

• zodpovedajúce vedomosti z oblasti dejín a teórie médií, systému, typológie, etiky, psychológie atď.,

• zodpovedajúce vedomosti z vybraných umenovedných oblastí – dejín výtvarného umenia, fotografie, dizajnu, svetovej a slovenskej kinematografie a z dejín európskej kultúry,

• zodpovedajúce vedomosti z oblasti kultúry obrazu, typografie, produkcie atď.,

• primerané vedomosti o technických a technologických postupoch, princípoch tvorby a tvorivých postupoch, nevyhnutné pri realizácii mediálnych produktov a služieb,

• zodpovedajúce poznatky o produkcii vo všetkých základných a podporných oblastiach audiovizuálnej, filmovej a fotografickej dizajnérskej tvorby,

• schopnosť tvorivého využitia poznatkov štylistiky v praxi,

• základné poznatky z oblasti ekonomiky, manažmentu médií, mediálneho a autorského práva.

• využívať vedomosti z teoretických, dejinných i špecializačných predmetov pri výkone zvoleného dizajnérskeho mediálneho zamerania,

• realizovať zodpovedajúce profesionálne zručnosti z oblasti grafického, fotografického a audiovizuálneho dizajnu,

• kompetentne dizajnérsky vstupovať do prípravy, tvorby a realizácie mediálnych informácií, produktov a služieb,

• kreatívne pracovať v oblasti vizuálnej a propagačnej tvorby,

• aplikovať súčasné trendy z oblasti elektronických médií a vizuálnej komunikácie do vlastnej tvorby,

• uplatňovať v praxi základné znalosti z oblasti manažmentu, ekonomiky a produkcie.

• samostatne získavať, triediť, spracúvať a efektívne využívať informácie na tvorbu produktov a služieb s využitím moderných informačno-komunikačných technológií,

• kvalifikovane komunikovať so štátnymi i neštátnymi inštitúciami a fyzickými osobami pri získavaní informácií, poznatkov a znalostí potrebných na tvorbu dizajnérskych, vizuálnych a komunikačných produktov a služieb,

• uplatňovať získané vedomosti o právnych a spoločensko-ekonomických aspektoch samostatnej a tímovej dizajnérskej tvorby, najmä z oblasti právnej ochrany autorského diela a duševného vlastníctva,

• využívať poznatky z umenovedných predmetov a dejín kultúry na zvýšenie atraktívnosti svojich produktov.

Absolvent študijného programu sa uplatní ako:

• špecialista v oblasti dizajnu médií, schopný tvorivo pracovať v dizajnérskych spoločnostiach, mediálnych inštitúciách, komunikačných médiách printového, audiovizuálneho a elektronického typu, v propagačných a marketingových útvaroch firiem a spoločností a vo vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských a pod. inštitúciách a slobodných povolaniach,

• špecialista v oblasti vizuálneho dizajnu v komunikačných médiách všetkých typov a marketingových oddeleniach verejných, politických, hospodárskych, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, v propagačných a marketingových útvaroch firiem a spoločností, v komunikačných agentúrach, dizajnérskych štúdiách a iných oblastiach propagácie, komunikácie alebo medializácie vo vzdelávacích a kultúrnych inštitúciách,

• samostatný dizajnér médií, ktorý zvláda základnú tvorivú, produkčnú a ekonomicko- -manažérsku činnosť spojenú s výkonom povolania dizajnér v elektronických, printových médiách, telemédiách a prostriedkoch,

• manažér na strednej úrovni riadenia v mediálnych, marketingových a im príbuzných inštitúciách.

 

Podajte prihlášku, pohodlne, online a ihneď!

Na PEVŠ sa prihláška na štúdium podáva výlučne v elektornickej forme prostredníctvom akademického systému UIS. Do e-prihlášky sa nenahrávajú žiadne prílohy a postup je pomerne jednoduchý: uchádzač zadáva jeho osobné údaje, informácie o strednej škole a vyberá si, na ktorú fakultu, formu a stupeň sa prihlasuje. Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €. Ak máte problémy s podaním prihlášky, pomôže Vám náš eBook s riešeniami najčastejších problémov. Za kompletnú je považovaná, ak má správne uvedené nasledovné sekcie:

  • Osobné údaje
  • Adresy uchádzača
  • Údaje o prihláške
  • Zaplatený poplatok za príjimacie konanie.

 

Základné informácie

Študijný odbor: Mediálne a komunikačné štúdia

Študijný program: Dizajn médií

Titul: Bc.

Doba štúdia:  3 roky

Forma štúdia: denná

Jazyk: slovenský

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky: 31.8.2024

Zamerania

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 911 478 998

Pre prijímacie konanie nie sú žiadne prijímacie pohovory.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej i externej forme štúdia je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou.

Denné bakalárske štúdium dizajnu médií

Prihláška a základné náležitosti prihlášky

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Uchádzači o bakalárske štúdium si podajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta masmédií neprijíma prihlášky v tlačenej forme, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:

Uchádzači, ktorí maturujú v tomto školskom roku:

  1. aktuálne potvrdenie o návšteve strednej školy,
  2. vlastnoručne podpísaný životopis,
  3. doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.

Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) zašle alebo predloží osobne uchádzač na študijné oddelenie fakulty.

Prihláška na bakalárske štúdium

Uchádzač, ktorý bude robiť prijímaciu skúšku v apríli, zašle overenú fotokópii maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) ihneď po maturite na študijné oddelenie.

Uchádzači, ktorí maturovali v minulom roku a skôr:

  1. overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) – originály vysvedčení sa nebudú preberať
  2. vlastnoručne podpísaný životopis,
  3. doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.

* Skladba predmetov na maturitnej skúške a úroveň maturity z jednotlivých predmetov nie je pre prijímaciu skúšku rozhodujúca.
* Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje.
* Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €.

Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu: PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”
Poznámka: do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Údaje pre platby zo zahraničia: IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Sídlo Fakulty masmédií je na Tematínskej 10, Bratislava – Petržalka

Požadované doklady zasielajte na adresu:

Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie. Na základe žiadosti uchádzača o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí môže dekan uchádzača prijať alebo žiadosť odstúpiť rektorovi. Rektor potvrdí rozhodnutie dekana, zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy, alebo žiadosť v sporných prípadoch odstúpi Správnej rade.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium alebo oznámením rozhodnutia o podmienečnom prijatí na štúdium (po doplnení základných podmienok prijatia na štúdium) a zaplatením určeného školného vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na fakulte a školné zaplatiť v termíne stanovenom PEVŠ.

Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom vysokej školy dňom zápisu na študijný program uskutočňovaný fakultou

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Vstup na elektronickú prihlášku.