Fakulta masmédií

Dizajn médií

Bakalárske štúdium v študijnom programe Dizajn médií je jednoodborové štúdium multidisciplinárneho charakteru. Zameriava sa na prípravu kreatívnych dizajnérov – odborníkov v printových a elektronických médiách. Absolvent využije v praxi najnovšie vedomosti a zručnosti. Poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby dokáže uplatniť v tvorivej práci: od konceptu cez návrh až po jeho realizáciu. Môže samostatne alebo tímovo projektovať dizajn jednoduchšieho technicko-výrobného charakteru v médiách, resp. riešiť redizajn mediálnych produktov a služieb.

Veľký dôraz na prax v kombinácií s prvotriednym technickým zabezpečením je základom kvalitného štúdia, ktoré vychováva úspešných a žiadaných absolventov. Uchádzači o Fakultu masmédií PEVŠ si uvedomujú  dôležitosť prepojenia teoretických vedomostí s praxou. Silné a stabilné zázemie, vysoká kvalita pedagógov- expertov v danej oblasti a individuálny prístup sú benefity, ktoré uchádzačom pomáhajú pri výbere vysokej školy.

Absolvent študijného programu získa:

• zodpovedajúce vedomosti z oblasti dejín a teórie médií, systému, typológie, etiky, psychológie atď.,

• zodpovedajúce vedomosti z vybraných umenovedných oblastí – dejín výtvarného umenia, fotografie, dizajnu, svetovej a slovenskej kinematografie a z dejín európskej kultúry,

• zodpovedajúce vedomosti z oblasti kultúry obrazu, typografie, produkcie atď.,

• primerané vedomosti o technických a technologických postupoch, princípoch tvorby a tvorivých postupoch, nevyhnutné pri realizácii mediálnych produktov a služieb,

• zodpovedajúce poznatky o produkcii vo všetkých základných a podporných oblastiach audiovizuálnej, filmovej a fotografickej dizajnérskej tvorby,

• schopnosť tvorivého využitia poznatkov štylistiky v praxi,

• základné poznatky z oblasti ekonomiky, manažmentu médií, mediálneho a autorského práva.

• využívať vedomosti z teoretických, dejinných i špecializačných predmetov pri výkone zvoleného dizajnérskeho mediálneho zamerania,

• realizovať zodpovedajúce profesionálne zručnosti z oblasti grafického, fotografického a audiovizuálneho dizajnu,

• kompetentne dizajnérsky vstupovať do prípravy, tvorby a realizácie mediálnych informácií, produktov a služieb,

• kreatívne pracovať v oblasti vizuálnej a propagačnej tvorby,

• aplikovať súčasné trendy z oblasti elektronických médií a vizuálnej komunikácie do vlastnej tvorby,

• uplatňovať v praxi základné znalosti z oblasti manažmentu, ekonomiky a produkcie.

• samostatne získavať, triediť, spracúvať a efektívne využívať informácie na tvorbu produktov a služieb s využitím moderných informačno-komunikačných technológií,

• kvalifikovane komunikovať so štátnymi i neštátnymi inštitúciami a fyzickými osobami pri získavaní informácií, poznatkov a znalostí potrebných na tvorbu dizajnérskych, vizuálnych a komunikačných produktov a služieb,

• uplatňovať získané vedomosti o právnych a spoločensko-ekonomických aspektoch samostatnej a tímovej dizajnérskej tvorby, najmä z oblasti právnej ochrany autorského diela a duševného vlastníctva,

• využívať poznatky z umenovedných predmetov a dejín kultúry na zvýšenie atraktívnosti svojich produktov.

Absolvent študijného programu sa uplatní ako:

• špecialista v oblasti dizajnu médií, schopný tvorivo pracovať v dizajnérskych spoločnostiach, mediálnych inštitúciách, komunikačných médiách printového, audiovizuálneho a elektronického typu, v propagačných a marketingových útvaroch firiem a spoločností a vo vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských a pod. inštitúciách a slobodných povolaniach,

• špecialista v oblasti vizuálneho dizajnu v komunikačných médiách všetkých typov a marketingových oddeleniach verejných, politických, hospodárskych, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, v propagačných a marketingových útvaroch firiem a spoločností, v komunikačných agentúrach, dizajnérskych štúdiách a iných oblastiach propagácie, komunikácie alebo medializácie vo vzdelávacích a kultúrnych inštitúciách,

• samostatný dizajnér médií, ktorý zvláda základnú tvorivú, produkčnú a ekonomicko- -manažérsku činnosť spojenú s výkonom povolania dizajnér v elektronických, printových médiách, telemédiách a prostriedkoch,

• manažér na strednej úrovni riadenia v mediálnych, marketingových a im príbuzných inštitúciách.

 

Podajte prihlášku, pohodlne, online a ihneď!

Na PEVŠ sa prihláška na štúdium podáva výlučne v elektornickej forme prostredníctvom akademického systému UIS. Do e-prihlášky sa nenahrávajú žiadne prílohy a postup je pomerne jednoduchý: uchádzač zadáva jeho osobné údaje, informácie o strednej škole a vyberá si, na ktorú fakultu, formu a stupeň sa prihlasuje. Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €. Ak máte problémy s podaním prihlášky, pomôže Vám náš eBook s riešeniami najčastejších problémov. Za kompletnú je považovaná, ak má správne uvedené nasledovné sekcie:

  • Osobné údaje
  • Adresy uchádzača
  • Údaje o prihláške
  • Zaplatený poplatok za príjimacie konanie.

 

Základné informácie

Študijný odbor: Mediálne a komunikačné štúdia

Študijný program: Dizajn médií

Titul: Bc.

Doba štúdia:  3 roky

Forma štúdia: denná

Jazyk: slovenský

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky:

31.5.2020

 

Zamerania

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 911 478 998

Pre prijímacie konanie nie sú žiadne prijímacie pohovory.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej i externej forme štúdia je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou.

Prihláška a základné náležitosti prihlášky

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Uchádzači o bakalárske štúdium si podajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta masmédií neprijíma prihlášky v tlačenej forme, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:

Uchádzači, ktorí maturujú v tomto školskom roku:

  1. aktuálne potvrdenie o návšteve strednej školy,
  2. vlastnoručne podpísaný životopis,
  3. doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.

Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) zašle alebo predloží osobne uchádzač na študijné oddelenie fakulty.

Uchádzač, ktorý bude robiť prijímaciu skúšku v apríli, zašle overenú fotokópii maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) ihneď po maturite na študijné oddelenie.

Uchádzači, ktorí maturovali v minulom roku a skôr:

  1. overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) – originály vysvedčení sa nebudú preberať
  2. vlastnoručne podpísaný životopis,
  3. doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.

* Skladba predmetov na maturitnej skúške a úroveň maturity z jednotlivých predmetov nie je pre prijímaciu skúšku rozhodujúca.
* Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje.
* Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €.

Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu: PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”
Poznámka: do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Údaje pre platby zo zahraničia: IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Sídlo Fakulty masmédií je na Tematínskej 10, Bratislava – Petržalka

Požadované doklady zasielajte na adresu:

Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie. Na základe žiadosti uchádzača o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí môže dekan uchádzača prijať alebo žiadosť odstúpiť rektorovi. Rektor potvrdí rozhodnutie dekana, zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy, alebo žiadosť v sporných prípadoch odstúpi Správnej rade.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium alebo oznámením rozhodnutia o podmienečnom prijatí na štúdium (po doplnení základných podmienok prijatia na štúdium) a zaplatením určeného školného vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na fakulte a školné zaplatiť v termíne stanovenom PEVŠ.

Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom vysokej školy dňom zápisu na študijný program uskutočňovaný fakultou

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Vstup na elektronickú prihlášku.