Fakulta Masmédií

Akademický senát

Predseda

MgA. Yvonne Vavrová, PhD.

yvonne.vavrova@paneurouni.com

 

Podpredseda za zamestnaneckú časť

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

anton.szomolanyi@paneurouni.com

 

Podpredseda za študentskú časť

Mgr. Daša Krňanová

krnanovadasa@gmail.com

 

Tajomníčka

Marta Heribanová

marta.heribanova@paneurouni.com

 

Členovia za zamestnanecká časť:

doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

stanislav.bencic@paneurouni.com

Marta Hanzlíková

marta.hanzlikova@paneurouni.com

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

martin.kasarda@paneurouni.com

Mgr. art. Tomáš Klepoch

tomas.klepoch@paneurouni.com

 

Členovia za študentskú časť:

Simona Hahnová

simona.hahnova@gmail.com

Mgr. Viktor Kamenický

kamenicky.viktor@gmail.com

Tomáš Orešanský

tomas.oresansky@icloud.com

 

Zápisnice akademického senátu

 

Na stiahnutie:

Rokovací poriadok AS

Volebný poriadok AS