Fakulta masmédií

O Z N A M o vyhlásení volieb kandidáta na funkciu dekana Fakulty masmédií PEVŠ

Na základe uznesenia Akademického senátu Fakulty masmédií PEVŠ zo dňa 29. 3. 2021 predseda AS FM PEVŠ doc. Mgr. Anton Szomolányi, Art.D. vyhlasuje voľby dekana Fakulty masmédií PEVŠ.

Návrh kandidátov na dekana FM môžu členovia akademickej obce FM predkladať písomne predsedovi Akademického senátu elektronickou formou na adresu tajomníčky alica.vasinova@paneurouni.com alebo v zalepenej obálke na sekretariát FM Tematínska 10.

Návrh musí obsahovať:

  1. Meno a priezvisko vrátane titulov, pracovné zaradenie, pracovisko navrhovaného kandidáta.
  2. Programové zameranie funkčného obdobia kandidáta na dekana a súhlas s kandidatúrou navrhovaného kandidáta na dekana, pokiaľ sa neprihlásil sám.
  3. Meno a podpis navrhovateľa, resp. uchádzača o miesto dekana FM PEVŠ.

Termín na predkladanie prihlášok, resp. návrhov kandidátov na funkciu dekana FM PEVŠ je od 19. 4. 2021 do 26. 4. 2021 do 12,00 hod.

Voľba dekana sa uskutoční dňa 3. 5. 2021 o 11,00 hod. vo Veľkej aule FM PEVŠ Tematínska 10.

doc. Mgr. Anton Szomolányi, Art.D.
predseda Akademického senátu FM PEVŠ

<<< Späť