Fakulta masmédií

Štátne záverečné skúšky na Fakulte masmédií PEVŠ sa budú konať štandardným spôsobom

Tlačová správa

  1. apríl 2020

 

Štátne záverečné skúšky na Fakulte masmédií PEVŠ sa budú konať štandardným spôsobom

 

On-line výučba vysokoškolskému štúdiu pomáha, ale na výchovu komplexného absolventa vysokej školy nepostačuje. Aj preto sa Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy rozhodla pre konanie riadnych štátnych záverečných skúšok za fyzickej prítomnosti študentov aj pedagógov.

Pandémia koronavírusu COVID-19 významne zasiahla do vysokoškolského života aj na Fakulte masmédií PEVŠ. Pedagógovia využili počas fyzického zatvorenia akademickej pôdy rôzne formy on-line vyučovania ako sú samostatné videoprednášky, podcasty, videodiskuse v študijných skupinách, on-line prezentácie a pod. Aktuálne v rámci ukončovanie semestra prebieha elektronické testovanie, hodnotenie kreatívnych pác študentov, ktoré mohli mať pri viacerých predmetoch aj formáty video či audioprojektov.

„Po skúsenostiach s virtuálnym vyučovaním vieme, že viaceré on-line formy sú veľmi dobrým nástrojom na výučbu, ale zároveň vieme, že nedokážu plnohodnotne nahradiť prácu vysokoškolského pedagóga,“ hodnotí skúsenosti s končiacou sa výučbou počas letného semestra dekanka Fakulty masmédií PEVŠ prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. „V prípade získavania praktických zručností a skúseností a najmä v prípade formovania sociálnych skúseností, verejného vystupovania, prejavu a rétorických zručností je internetová výučba nedostatočná.“ Fakulta masmédií bude v ďalších rokoch využívať on-line spôsoby výučby a skúsenosti z koronavírusovej krízy ako doplnkové aktivity, ktoré môžu rozšíriť možnosti klasického školského vyučovania a praktických cvičení. Ako inštitúcii, ktorá s najnovšími mediálnymi postupmi prirodzene pracuje, si škola uvedomuje dôležitosť osobného kontaktu pri rozvíjaní tvorivého ľudského potenciálu.

Riadne štátne záverečné skúšky na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia Fakulty masmédií PEVŠ budú prebiehať 15. – 17. júna 2020.

<<< Späť