Fakulta psychológie

Multikultúrna tolerancia

Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zamerania. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Multikultúrna tolerancia

Zameranie reaguje na súčasné dianie v Európe a vo svete. Študentom ponúka osvojenie si vedomostí v oblasti multikulturalizmu a nadobudnutia s ním súvisiacich profesijných zručností. Teoretické vzdelávanie a praktický výcvik v oblasti multikultúrnych kompetencií bude zahŕňať aj analýzu vlastných zážitkov, postojov a presvedčení voči kultúrne odlišnému klientovi, uvedomovanie si protikladov a konfliktov medzi nimi, vývin postojov, názorov a poznatkov o význame a podstate multikulturality a vyhľadávanie spôsobov, ako sa v procese psychologickej práce vyhýbať predsudkom a stereotypom. Dôležitou súčasťou je získavanie multikultúrnych poznatkov o jednotlivých špecifických skupinách ľudí zapojených do procesu psychologickej prevencie, diagnostiky a intervencie, a nadobúdanie zručností nevyhnutných pre spoločenský styk a vzťah psychológa s ľuďmi s odlišným kultúrnym pôvodom.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Prostredníctvom štúdia multikultúrnej tolerancie budú absolventi pripravení na zvládanie  intolerancie, rasizmu, xenofóbie a riešenia kríz v školskom a širšom sociálnom prostredí. Naučia sa zabezpečiť psychické a mentálne zdravie žiakov, študentov a dospelých s dôrazom na  poskytnutie účinnej opory, bezpečia, rady a psychologickej starostlivosti. Nutnosť rozvíjať multikultúrne kompetencie je významná najmä v pomáhajúcich profesiách a v profesiách poskytujúcich starostlivosť o mentálne a fyzické zdravie jedincov – teda aj v profesii psychológa. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.