Fakulta psychológie

Centrum pozitívnej psychológie

Centrum pozitívnej psychológie (CePoP) je edukačno-výskumným pracoviskom Fakulty psychológie PEVŠ.

Poslaním Centra pozitívnej psychológie je podporovať vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti pozitívnej psychológie a rozširovať a aplikovať poznatky pozitívnej psychológie do rôznych oblastí života človeka (škola, práca, rodina, manželstvo, komunita).

CePoP napĺňa svoje poslanie prostredníctvom:

Vzdelávacej činnosti:

  • vzdelávanie, organizovanie prednášok, seminárov, kurzov, tréningov, workshopov, experienciálnych výcvikov na vybrané témy pozitívnej psychológie

Edičnej činnosti:

  • publikovanie a vydávanie odborných publikácií, učebníc, učebných textov a učebných materiálov, metodických príručiek venovaných problematike pozitívnej psychológie
  • sprístupňovanie aktualít z vedy a výskumu v oblasti pozitívnej psychológie

Vedecko-výskumnej činnosti:

  • realizovanie výskumu v oblasti tém pozitívnej psychológie a organizovanie konferencií a odborných seminárov na vybrané témy pozitívnej psychológie

Medzinárodných kontaktov:

  • spolupracovanie s obdobnými organizáciami a odborníkmi na Slovensku, v Čechách aj v zahraničí

 

Členovia Centra pozitívnej psychológie

Vedúca: Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, PhD., M.A.

Zástupkyňa vedúcej: PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Mgr. Veronika Chlebcová, PhD.

Mgr. Erik Radnóti, PhD.

PhDr. Beáta Dvorská, PhD.

Mgr. Galyna Lapshun

 

Externí členovia Centra pozitívnej psychológie

prof. Michael J. Furlong, PhD., University of Santa Barbara, USA

doc. Gokmen Arslan PhD., Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey

doc. Tamika La Salle-Finley PhD., Georgia State University, USA

drs. Michael von Bonninghausen, Covitaal, Holandsko

doc. PhDr. Gabriela Šarníková, PhD., Katedra křesťanské výchovy CMTF, Univerzita Palackého, Olomouc, ČR

Mgr. Stanislava Gregor Sorgerová, Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Mgr. Nela Ďuríková, školský psychológ

Mgr. Marek Madro, PhD., IPčko.sk

Rebeka Tomšíkova, MSc., Momentálne, o.z.

 

Aktuality v akademickom roku 2023/24

Výskum

Medzinárodná štúdia ISPA (International School Psychology Association) „Global perspectives on teachers’ wellbeing and mental health following the COVID-19 pandemic“ https://warwick.ac.uk/fac/soc/ces/research/current/globalteachermentalhealthcovid19/
pod vedením Dr Olympia Palikara, University of Warwick (PI), Professor Bonnie Nastasi, Tulane University (Co-I), Professor Kris Varjas, Georgia State University (Co-I) je venovaná sledovaniu well-beingu a pracovnej spokojnoti učiteľov v post-pandemickom období COVID- 19. Riešiteľmi štúdie za SR sú Oľga Orosová, Janka Nováková, Beáta Gajdošová, Anna Janovská, Lucia Barbierik, Ondrej Kalina, Jozef Benka, Mária Bačíková za Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta.

Za Paneurópsku vysokú školu, Fakultu Psychológie sú riešiteľmi Eva Gajdošová, Silvia Majerčáková Albertová a Veronika Chlebcová.

Kvantitatívne a kvalitatívne dáta druhej medzinárodnej štúdie „Global perspectives on teachers’ wellbeing and mental health following the COVID-19 pandemic“ sú v procese spracovávania.

 

Vzdelávanie

Seminár Pozitívna psychológia a kovitalita

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, Centrum pozitívnej psychológie Paneurópskej vysokej školy a Asociácia školských psychológov vás pozývajú na odborný seminár vedený Drs. Michaelom von Bonninghausenom z Holandska, odborníkom na pozitívne vzdelávanie. Témou semináru bude sociálno-emocionálne zdravie a podpora a rozvíjanie silných stránok detí a žiakov. Jednodňový seminár sa uskutoční v dvoch termínoch, štvrtok 9.11. a piatok 10.11.2023 v Bratislave.

 

Zo života fakulty

Buddy program

V akademickom roku 2023/2024 sme na Fakulte psychológie PEVŠ spustili Buddy program rovesníckej podpory, zameraný na pomoc študentom a študentkám pri zlepšení ich duševného zdravia. Vo vysokoškolskom prostredí to predstavuje efektívnu a ľahko dostupnú pomoc.

Študentskí Buddies sú vyškolení dobrovoľníci z radov študentov a študentiek VŠ, ktorí pomáhajú svojim spolužiakom s rovnováhou školského, pracovného a osobného života, pri zvládaní záťaže a stresu spojeného s akademickým tlakom (napr. prezentovanie pred spolužiakmi, náročné obdobia súvisiace so školou, napr. skúškové obdobie) či time managementom. Buddies poskytujú prítomnosť, psychickú oporu, povzbudenie a ocenenie.

Buddy program na Fakulte psychológie zastrešuje Centrum pozitívnej psychológie a koordinátorkou projektu je Mgr. Veronika Chlebcová, PhD., ktorá je tiež členkou pracovnej skupiny Ministerstva zdravotníctva SR k Buddy systému.