Fakulta psychológie

Centrum pozitívnej psychológie

Centrum pozitívnej psychológie (CePoP) je edukačno-výskumným pracoviskom Fakulty psychológie PEVŠ.

Poslaním Centra pozitívnej psychológie je podporovať vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti pozitívnej psychológie a rozširovať a aplikovať poznatky pozitívnej psychológie do rôznych oblastí života človeka (škola, práca, rodina, manželstvo, komunita).

CePoP napĺňa svoje poslanie prostredníctvom:

Vzdelávacej činnosti:

  • vzdelávanie, organizovanie prednášok, seminárov, kurzov, tréningov, workshopov, experienciálnych výcvikov na vybrané témy pozitívnej psychológie

Edičnej činnosti:

  • publikovanie a vydávanie odborných publikácií, učebníc, učebných textov a učebných materiálov, metodických príručiek venovaných problematike pozitívnej psychológie
  • sprístupňovanie aktualít z vedy a výskumu v oblasti pozitívnej psychológie

Vedecko-výskumnej činnosti:

  • realizovanie výskumu v oblasti tém pozitívnej psychológie a organizovanie konferencií a odborných seminárov na vybrané témy pozitívnej psychológie

Medzinárodných kontaktov:

  • spolupracovanie s obdobnými organizáciami a odborníkmi na Slovensku, v Čechách aj v zahraničí

 

Členovia Centra pozitívnej psychológie

Vedúca: Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, PhD., M.A.

Zástupkyňa vedúcej: PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Mgr. Veronika Chlebcová, PhD.

Mgr. Erik Radnóti, PhD.

PhDr. Beáta Dvorská, PhD.

Mgr. Galyna Lapshun

 

Externí členovia Centra pozitívnej psychológie

prof. Michael J. Furlong, PhD., University of Santa Barbara, USA

doc. Gokmen Arslan PhD., Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey

doc. Tamika La Salle-Finley PhD., Georgia State University, USA

drs. Michael von Bonninghausen, Covitaal, Holandsko

doc. PhDr. Gabriela Šarníková, PhD., Katedra křesťanské výchovy CMTF, Univerzita Palackého, Olomouc, ČR

Mgr. Stanislava Gregor Sorgerová, Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Mgr. Nela Ďuríková, školský psychológ

Mgr. Marek Madro, PhD., IPčko.sk

Rebeka Tomšíkova, MSc., Momentálne, o.z.

 

Aktuality CePoP za akademický rok 2023/24

  • Prípravná fáza spustenia Buddy programu rovesníckej podpory pre študentov
  • Príprava projektu Relaxačných miestností pre študentov PEVŠ a následná realizácia otvorenia študijnej a relaxačnej miestnosti od letného semestra 2023/24
  • Vedecko-výskumná činnosť
  • Vzdelávacia činnosť

Medzi silné stránky CePoP patrí zahraničná spolupráca v oblasti vedecko-výskumnej činnosti a vzdelávacej činnosti.

 

Výskum

V oblasti výskumu je aktuálne realizovaný výskumný projekt  Medzinárodná štúdia ISPA (International School Psychology Association) „Global perspectives on teachers’ wellbeing and mental health following the COVID-19 pandemichttps://warwick.ac.uk/fac/soc/ces/research/current/globalteachermentalhealthcovid19/ pod vedením Dr Olympia Palikara, University of Warwick, Professor Bonnie Nastasi, Tulane University, Professor Kris Varjas, Georgia State University. Štúdia je venovaná sledovaniu well-beingu a pracovnej spokojnosti učiteľov v post-pandemickom období COVID- 19. Riešiteľmi štúdie za Slovensko sú prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. a jej tím za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofickaú fakultu. Za Paneurópsku vysokú školu, Fakultu Psychológie sú riešiteľmi prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, PhD., M.A. a Mgr. Veronika Chlebcová, PhD. Kvantitatívne a kvalitatívne dáta medzinárodnej štúdie „Global perspectives on teachers’ wellbeing and mental health following the COVID-19 pandemic“ sú v procese spracovávania.

 

Vzdelávanie

V oblasti vzdelávania prebehol pod záštitou Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy, CePoP a Asociácie školských psychológov odborný seminár vedený Drs. Michaelom von Bonninghausenom z Holandska, odborníkom na pozitívne vzdelávanie. Témou semináru bolo sociálno-emocionálne zdravie a podpora a rozvíjanie silných stránok detí a žiakov v školách. Dva jednodňové semináre pre študentov psychológie, pedagógov a školských psychológov, sa uskutočnili v dňoch štvrtok 9.11. a piatok 10.11.2023 na Paneurópskej vysokej škole.

Zo života fakulty

Študovňa a relaxačná miestnosť

Študovňa a relaxačná miestnosť na PEVŠ sú otvorené od letného semestra 2023/24, na 2. poschodí.

Prvá miestnosť – študovňa – je určená na štúdium, prípravu spoločných prác a projektov, prípravu na prezentácie, skúšky, spoločné diskusie a iné

Druhá miestnosť – relaxačná – je určená na oddych, relaxáciu, chvíle v tichu po náročnej prednáške alebo prezentácii.

Cieľom bolo vytvoriť priestor, v ktorom sa študenti budú cítiť dobre a budú si môcť oddýchnuť fyzicky aj psychicky. Prostredníctvom ponúkaných aktivít a zariadenia miestnosti bude možnosť podporiť pozitívne aspekty prežívania a zvládania, súvisiace s psychickou pohodou (well-being) a duševným zdravím študentov (napr. facilitácia prežívania pozitívnych emócií, budovania kvalitných medziľudských vzťahov, zmysluplného využitia voľného času, kreativity, rozvíjanie zdrojov a silných stránok jednotlivcov).

V miestach budú postupne ponúkané aj rôzne aktivity pre menšie skupinky (napríklad vytvorenie vlastnej spoločenskej hry, kreatívne činnosti), tematické mesiace a iné.

Buddy program

V akademickom roku 2023/2024 sme na Fakulte psychológie PEVŠ spustili Buddy program rovesníckej podpory, zameraný na pomoc študentom a študentkám pri zlepšení ich duševného zdravia. Vo vysokoškolskom prostredí to predstavuje efektívnu a ľahko dostupnú pomoc.

Študentskí Buddies sú vyškolení dobrovoľníci z radov študentov a študentiek VŠ, ktorí pomáhajú svojim spolužiakom s rovnováhou školského, pracovného a osobného života, pri zvládaní záťaže a stresu spojeného s akademickým tlakom (napr. prezentovanie pred spolužiakmi, náročné obdobia súvisiace so školou, napr. skúškové obdobie) či time managementom. Buddies poskytujú prítomnosť, psychickú oporu, povzbudenie a ocenenie.

Buddy program na Fakulte psychológie zastrešuje Centrum pozitívnej psychológie a koordinátorkou projektu je Mgr. Veronika Chlebcová, PhD., ktorá je tiež členkou pracovnej skupiny Ministerstva zdravotníctva SR k Buddy systému.