Fakulta psychológie

Študijný plán

Štruktúra a časový plán certifikačnej prípravy

Účastník certifikačného študijného programu absolvuje v rámci dvoch rokov certifikačnej prípravy 150 hodín teoretického vzdelávania a 370 hodín praktickej terapeutickej práce (Praktikum so závislým pacientom na pracovisku pre liečbu závislostí; Supervízia a Sebaskúsenosť).

Fakulta psychológie PEVŠ v rámci dvojročného študijného plánu zabezpečí 260 hodín vzdelávania a výcviku. V prvom  roku sa okrem úvodného jednodňového stretnutia uskutoční 5 stretnutí v celkovom rozsahu 140 hodín (jeden 5-dňový sebaskúsenostný modul, tri teoretické bloky  v rozsahu 2 až 3 dni a jeden blok skupinovej supervízie v rozsahu 1½ dňa). V druhom roku sa uskutočnia 3 spoločné stretnutia v celkovom rozsahu 120 hodín (jeden 3-dňový sebaskúsenostný modul, dva teoretické bloky  v rozsahu 2 a 3½  dňa a jeden kombinovaný teoretický a supervízny blok v rozsahu 3½ dňa). Bloková výučba je plánovaná spravidla od štvrtku do soboty.

Počas dvoch rokov štúdia si frekventant individuálne zabezpečí a absolvuje 200 hodín praktickej terapeutickej práce v akreditovaných zariadeniach, 40 hodín individuálnej supervízie a 20 hodín individuálnej sebaskúsenosti.

 

Rozsah certifikačnej prípravy

 

Rok štúdia

 

Teoretická príprava

P r a k t i c k á    t e r a p e u t i c k á    p r á c a
praktikum Supervízia Sebaskúsenosť
skupinová moduly skupinová individuálna
1. 75 hod. 100 hod. 15 hod.  

40 hod.

50 hod.  

20 hod.

2. 75 hod. 100 hod. 15 hod. 30 hod.
Spolu 150 hodín 200 hodín 70 hodín 100 hodín
                                                              520 hodín

Teoretická príprava (150 hodín)

I. MODUL: Úvod do adiktológie (50 hod.)

II. MODUL: Psychologické koreláty závislostí (25 hod.)

III. MODUL: Psychologická intervencia a psychoterapia závislých (35 hod.)

IV. MODUL: Metódy preventívnych a doliečovacích stratégií (20 hod.)

V. MODUL: Legislatívne, etické a výskumné aspekty závislostí (20 hod.)

 

Praktikum (200 hodín)

v akreditovanom zdravotníckom zariadení (100 h.)

 • Odborný liečebný ústav psychiatrický (OLÚP) Predná Hora
 • Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Bratislava
 • Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Košice
 • Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Banská Bystrica

v socioterapeutickom klube akreditovaného zdravotníckeho zariadenia (40 h.)

 • OLÚP n.o. Predná Hora – Doliečovanie Predná Hora, ASKAS
 • CPLDZ Hraničná, Bratislava – Klub Hraničná, Bratislava
 • CPLDZ Košice – Klub CPLDZ Košice

v akreditovanom resocializačnom zariadení (30 h.)

 • Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny, Prešov
 • Trojlístok n.o. Prešov
 • RS Retest Bratislava
 • RS Návrat RDZO Kráľová Zvolen

terénna sociálna práca so závislými (30 h.)

 • OZ Odyseus Bratislava
 • OZ Prima Bratislava
 • Združenie STORM Nitra