Fakulta psychológie

Rigorózne konanie

Pokračujte vo vašom štúdiu. Prihláste sa na rigorózne konanie a získajte titul PhDr.

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy (podľa § 53 ods. 9 a 10, § 62a ods. 1, 2, 3 a § 63 ods. 3 a 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) je oprávnená uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác (rigorózne konanie) v študijnom odbore psychológia. Po ich vykonaní môže udeľovať akademický titul „doktor filozofie“ (PhDr).

Pravidlá na vykonanie rigoróznej skúšky ustanovuje 

Smernica dekanky č. 1/2019  Zásady rigorózneho konania

Dodatok č. 1 smernice dekanky č.1/2019_Zásady rigorózneho konania (účinný od 7.3.2023)

 

Príprava kvalitného projektu výskumu je predpokladom vypracovania dobrej rigoróznej práce. V tom Vám môže pomôcť seminár k rigoróznej práci.

Prihláška na rigorózne konanie na Fakulte psychológie

Prihlášku na rigorózne konanie podáva absolvent magisterského stupňa štúdia v študijnom odbore psychológia výhradne elektronickou formou.

Rigorózne konanie sa začína podaním prihlášky.

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Prihláška na rigoróznu skúšku musí mať okrem osobných údajov nasledovné údaje

 • študijný program/odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie,
 • študijný odbor, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky,
 • názov rigoróznej práce.

Prílohami prihlášky na rigoróznu skúšku sú:

 • poučenie študenta o spracovaní osobných údajov
 • úradne osvedčená kópia vysokoškolského diplomu,
 • úradne osvedčená kópia vysvedčenia alebo osvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 • úradne osvedčená kópia dodatku k diplomu,
 • absolvent zahraničnej vysokej školy priloží úradne osvedčenú kópiu rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, alebo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačnej doložky (magisterské štúdium psychológie absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné),
 • absolvent s dodatočne priznaným akademickým titulom „magister“ priloží úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o oprávnení používať akademický titul „Mgr.“,
 • úradne osvedčená overená kópia rodného listu (osvedčenia o štátnom občianstve),
 • úradne osvedčená kópia sobášneho listu (pri zmene priezviska na základe sobáša),
 • životopis (podpísaný),
 • zoznam publikovaných prác (ak také uchádzač má),
 • projekt rigoróznej práce v rozsahu cca 3 – 5 strán.

Prihlášky na rigorózne konanie sa môžu podávať priebežne počas roka.

Ak prihláška nespĺňa stanovené požiadavky alebo neobsahuje požadované prílohy, dekanka vyzve uchádzača, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. V prípade, že sa tak bez dostatočného zdôvodnenia nestane, je rigorózne konanie ukončené.

Informáciu o kompletnosti prihlášky a odsúhlasení témy rigoróznej práce dostane uchádzač písomne spravidla do jedného mesiaca od prijatia prihlášky.

Dekanka uchádzačovi oznámi, dokedy musí predložiť rigoróznu prácu. Vyzve uchádzača, aby do 15-tich dní po doručení rozhodnutia dekana o prijatí uhradil poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania. V prípade neuhradenia poplatku v stanovenej lehote sa rigorózne konanie ukončí.

Prílohy k prihláške na rigorózne konanie sa zasiela na adresu:

Fakulta psychológie PEVŠ
Oddelenie vedy
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

Infolinka pre uchádzačov *

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty