Fakulta psychológie

Uznávanie dokladov o vzdelaní

Od 01.01.2020 bol novelizovaný zákon č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 422/2015“).

Uznávanie dokladov na Fakulte psychológie PEVŠ

Zmena pri uznávaní dokladov o vzdelaní je nasledovná:

  1. ak má žiadateľ záujem o uznanie len stupňa vysokoškolského vzdelania bez porovnania obsahu a rozsahu vzdelania, žiadosť si podáva na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 39 zákona 422/2015 pre štáty, s ktorými je podpísaná bilaterálna dohoda o uznávaní dokladov o vzdelaní a štáty Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Bližšie informácie na stránke Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR.

Aktuálny zoznam štátov zverejnený na stránke Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

  1. ak má žiadateľ záujem o uznanie študijného odboru, žiadosť si podáva na PEVŠ podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona č. 422/2015.

PEVŠ uznáva doklady o vzdelaní absolvovanom na vysokej škole v zahraničí najmä v prípadoch ak:

  1. absolvent bakalárskeho stupňa štúdia v príslušnom študijnom odbore v zahraničí chce pokračovať na PEVŠ v magisterskom / inžinierskom stupni štúdia v príslušnom študijnom odbore,
  2. absolvent magisterského alebo spojeného stupňa štúdia v príslušnom študijnom odbore v zahraničí podal na PEVŠ žiadosť o začatie rigorózneho konania v príslušnom študijnom odbore,
  3. absolvent magisterského, inžinierskeho alebo spojeného stupňa štúdia v príslušnom študijnom odbore v zahraničí podal na PEVŠ prihlášku na doktorandské štúdium v príslušnom študijnom odbore.

Uchádzač o bakalárske štúdium na PEVŠ, ktorý absolvoval stredoškolské štúdium na uznanej strednej škole v zahraničí, musí požiadať o uznanie dokladu o vzdelaní formou písomnej žiadosti na Regionálny úrad školskej správy (bývalom okresnom úrade v sídle kraja), ktorý po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike, vydá rozhodnutie. Bližšie informácie na stránke Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR.

Smernica rektora č. 3/2017 o uznávaní dokladov o vzdelaní upravuje podrobnosti o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami alebo inými na to oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov príslušného štátu za rovnocenné s dokladmi o vzdelaní vydanými Paneurópskou vysokou školou (ďalej len „PEVŠ“) alebo jej fakultami.

Žiadateľ o uznanie dokladov o vzdelaní je povinný predložiť:

  • vyplnenú písomnú žiadosť;
  • overenú kópiu dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou a jeho úradný preklad do slovenského, príp. českého jazyka;
  • overenú kópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach, resp. overenú kópiu dodatku k diplomu a jeho úradný preklad do slovenského jazyka;
  • doklad o úhrade správneho poplatku prostredníctvom elektronického platobného systému E-KOLOK (bližšie informácie o výške poplatku a spôsobe jeho úhrady nájdete na https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/
  • doklad o zaplatení poplatku za podanie žiadosti za preskúmanie a vydanie rozhodnutia o uznaní/neuznaní dokladu o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.

Poplatky za uznanie vzdelania na Fakulte psychológie PEVŠ

Poplatok za podanie žiadosti za preskúmanie a vydanie rozhodnutia o uznaní/neuznaní dokladu o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou vo výške 300 €* je potrebne uhradiť nasledovne:

* Uchádzačom o štúdium na PEVŠ, ktorí sa zapíšu na štúdium alebo rigorózne konanie, bude následne priznaná zľava na školnom 250 €.

TATRA BANKA, a.s.
IBAN: SK83 1100 0000 0026 2811 7107
variabilný symbol: 99992016 + uviesť do poznámky meno žiadateľa
SWIFT TATRSKBX
Adresa príjemcu: PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Žiadosť spolu s požadovanými prílohami sa predkladá na:

Oddelenie pre vzdelávaciu činnosť
Tomášikova 20
P.O.Box 12
820 09 Bratislava 29

alebo osobne v podateľni PEVŠ na Tomášikovej 20 (recepcia)

Bližšie informácie Vám poskytne:

PhDr. Alena Mikolajová
vedúca Oddelenia pre vzdelávaciu činnosť PEVŠ
Tomášikova 20 – 1. poschodie, č.m. 1.15

Tel.: 02/ 4820 8804
e-mail: alena.mikolajova@paneurouni.com

Príloha:

Formulár žiadosti

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR

Zoznam štátov, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní:

Zoznam štátov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania okrem štátov s bilaterálnou dohodou):
Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bielorusko, Bosna and Herzegovina, Bulharsko, Cyprus, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Island, Írsko, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko,  Taliansko, Turecko a Vatikán.