Fakulta psychológie

Termíny a podmienky prijatia

Fakulta psychológie uskutočňuje doktorandské štúdium v súlade s § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium psychológie

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť študenta na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Študent v doktorandskom štúdiu získa poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím výskumom prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu. Po absolvovaní štúdia získa študent titul philosophiae doctor (PhD.)

Zásady prijímacieho konania na Fakulte psychológie PEVŠ, ktoré upravujú kritériá na prijatie uchádzačov o štúdium, sú uverejnené na úradnej výveske fakulty a na webovej stránke fakulty.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium študijného programu „Školská psychológia“ študijného odboru psychológia je úspešné absolvovanie študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 3 zákona č. 131/2002 a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 131/2002. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekanka.

Študijný program je možné študovať dennej a externej forme.

Študent doktorandského štúdia v dennej forme štúdia má povinnosti ako pracovník fakulty. Prácu vykonáva priamo v mieste školy v rozsahu, ktorý nenaruší odovzdanie doktorandskej práce v ustanovenom čase. Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium v zmysle príslušných predpisov.

Študent doktorandského štúdia v externej forme štúdia pracuje na svojom pracovisku, ale dochádza na prednášky a semináre na Fakultu psychológie a zúčastňuje sa vybraných aktivít Fakulty psychológie.

V každom akademickom roku je doktorand povinný získať predpísaný počet kreditov za študijnú a vedeckú časť doktorandského štúdia podľa aktuálnej smernice o Zásadách doktorandského štúdia na Fakulte psychológie PEVŠ.

PRIHLÁŠKY NA DENNÉ AJ EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje výlučne podaním elektronickej prihlášky!

Do prihlášky uchádzač uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác, ktoré sú uverejnené na úradnej výveske fakulty a na webovej stránke fakulty.
Uchádzač potvrdí riadne vyplnenú e-prihlášku. Po úspešnom odoslaní sa uchádzačovi vygeneruje kód, ktorý slúži ako variabilný symbol pri platbe za podanie prihlášky vo výške 20,- €.

Požadované doklady:

 1. štruktúrovaný životopis podpísaný uchádzačom o štúdium,
 2. úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysokoškolský diplom z magisterského študijného programu, bakalárske diplomy nezasielajte)
 3. úradne osvedčená kópia vysvedčenia alebo osvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 4. úradne osvedčená kópia dodatku k diplomu,
 5. absolvent zahraničnej vysokej školy priloží úradne osvedčenú kópiu rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, alebo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačnej doložky (magisterské štúdium absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné),
 6. absolvent s dodatočne priznaným akademickým titulom „magister“ priloží úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o oprávnení používať akademický titul „Mgr.“,
 7. úradne osvedčená kópia rodného listu (osvedčenia o štátnom občianstve),
 8. úradne osvedčená kópia sobášneho listu (pri zmene priezviska na základe sobáša),
 9. zoznam svojich publikovaných a nepublikovaných článkov alebo zoznam výsledkov inej odbornej / vedeckej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností,
 10. rámcový projekt k téme dizertačnej práce (odbornú stránku konzultovať so školiteľom, ktorý vypísal tému dizertačnej práce) – projekt musí obsahovať cieľ, teoretické a metodologické východiská výskumu a riešenia danej témy, predpokladané výsledky, zoznam literatúry.
 11.  doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Uchádzač, ktorý skončí magisterské štúdium v bežnom akademickom roku, zašle potvrdenie o ukončení magisterského štúdia ihneď po vykonaní štátnej skúšky na doleuvedenú adresu. Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje. V materiáloch prosím uveďte svoj platný e-mail a telefónne číslo.

Požadované doklady zasielajte na adresu:

Fakulta psychológie PEVŠ
Oddelenie vedy
Mgr. Lenka Sekretárová
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

Termín podávania prihlášok: do 31.08.2024
Termín prijímacieho konania:
Prijímacie konanie sa uskutoční v období 16.9. – 27.9. O presnom termíne budú informovaní prihlásení uchádzači.


Poplatok za prijímacie konanie: 20 €

V prípade, že si uchádzač vyžiada svoju prihlášku späť alebo sa nezúčastní prijímacieho konania, poplatok sa nevracia.

Údaje pre domáce platby:

Číslo účtu: 2926860927/1100 Tatra banka, a.s., (vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky)

Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky

Poznámka (správa pre prijímateľa): meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Adresa príjemcu: PEVŠ, n. o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Údaje pre platby zo zahraničia:

IBAN kód: SK55 1100 0000 0029 2686 0927

SWIFT kód: TATRSKBX

Avízo: Meno a variabilný symbol študenta

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nebude spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať.

Upozornenie:

E-prihlášky, ktoré nebudú mať všetky požadované náležitosti, nebude fakulta akceptovať. Na prijímacie konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí pošlú úplné materiály do termínu uzávierky prihlášok.

PRIJÍMACIE KONANIE

Uchádzači s kompletne vyplnenými e-prihláškami a s odovzdanými dokladmi a dokumentami na Oddelení vedy Fakulty psychológie, budú písomne pozvaní na ústnu prijímaciu skúšku. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekanka. Pozostáva spravidla z odbornej časti, jazykovej znalosti a  z diskusie k rámcovému projektu k téme dizertačnej práce.
Prijímacia komisia vyhodnotí výsledky prijímacej skúšky na neverejnom zasadnutí. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači, určí poradie úspešnosti jednotlivých uchádzačov. Prihliada sa aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti a výsledky inej vedeckej a odbornej činnosti.
S výsledkom prijímacieho konania bude uchádzač oboznámený písomne. Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium študijného programu Školská psychológia vzniká uchádzačovi právo zapísať sa na štúdium na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy. Podmienkou zápisu je úhrada poplatku za štúdium.