Fakulta psychológie

Termíny a podmienky prijatia

Termíny a podmienky prijatia

 

Fakulta psychológie uskutočňuje doktorandské štúdium v súlade s § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekanka.

 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium študijného programu „Školská psychológia“ študijného odboru 3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia je úspešné absolvovanie študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 3 zákona č. 131/2002 a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 131/2002.

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť študenta na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Študent v doktorandskom štúdiu získa poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím výskumom prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu. Po absolvovaní štúdia získa študent titul philosophiae doctor (PhD.)

Témy dizertačných prác,na ktoré sa môže uchádzač hlásiť sú uverejnené na úradnej výveske fakulty a na webovej stránke fakulty.

Uchádzač sa môže prihlásiť len na jednu z vypísaných tém, ktorú uvedie v prihláške.
Študijný program je možné študovať v dennej a externej forme. Študent doktorandského štúdia v dennej forme štúdia má povinnosti ako pracovník fakulty. Prácu vykonáva priamo v mieste školy v rozsahu, ktorý nenaruší odovzdanie doktorandskej práce v ustanovenom čase. Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium v zmysle príslušných predpisov.

Študent doktorandského štúdia v externej forme štúdia pracuje na svojom pracovisku, ale dochádza na prednášky a semináre na Fakultu psychológie a zúčastňuje sa vybraných aktivít Fakulty psychológie. V každom akademickom roku je doktorand povinný získať predpísaný počet kreditov za študijnú a vedeckú časť doktorandského štúdia podľa aktuálnej smernice o Zásadách doktorandského štúdia na Fakulte psychológie PEVŠ.

 

Prihlášky

UCHÁDZAČ O ŠTÚDIUM SA PRIHLASUJE VÝLUČNE PODANÍM ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY!
Elektronická prihláška na štúdium FPs PEVŠ (http://is.paneurouni.com/prihlaska/)
Uchádzač potvrdí riadne vyplnenú e-prihlášku. Po úspešnom odoslaní sa uchádzačovi vygeneruje kód, ktorý slúži ako variabilný symbol pri platbe za podanie prihlášky vo výške 20,- €.

Požadované doklady:

 1. štruktúrovaný životopis podpísaný uchádzačom o štúdium,
 2. úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysokoškolský diplom z magisterského študijného programu, bakalárske diplomy nezasielajte)
 3. úradne osvedčená kópia vysvedčenia alebo osvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 4. úradne osvedčená kópia dodatku k diplomu,
 5. absolvent zahraničnej vysokej školy priloží úradne osvedčenú kópiu rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, alebo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačnej doložky (magisterské štúdium absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné),
 6. absolvent s dodatočne priznaným akademickým titulom „magister“ priloží úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o oprávnení používať akademický titul „Mgr.“,
 7. úradne osvedčená kópia rodného listu (osvedčenia o štátnom občianstve),
 8. úradne osvedčená kópia sobášneho listu (pri zmene priezviska na základe sobáša),
 9. zoznam svojich publikovaných a nepublikovaných článkov alebo zoznam výsledkov inej odbornej / vedeckej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností,
 10. rámcový projekt k téme dizertačnej práce (odbornú stránku konzultovať so školiteľom, ktorý vypísal tému dizertačnej práce) – projekt musí obsahovať cieľ, teoretické a metodologické východiská výskumu a riešenia danej témy, predpokladané výsledky, zoznam literatúry.
 11.  doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Uchádzač, ktorý skončí magisterské štúdium v bežnom akademickom roku, zašle potvrdenie o ukončení magisterského štúdia ihneď po vykonaní štátnej skúšky na doleuvedenú adresu. Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje. V materiáloch prosím uveďte svoj platný e-mail a telefónne číslo.
Ak žiadate o denné štúdium, ale máte záujem aj o externú formu štúdia, odporúčame uviesť, že máte záujem aj o externé štúdium v prípade, že fakulte nebude pridelený dostatočný počet miest pre denných doktorandov.

 

Požadované doklady zasielajte na adresu:

Fakulta psychológie PEVŠ
Oddelenie vedy
Mgr. Lenka Sekretárová
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

 

Uzávierka e-prihlášok: 28.6.2018 a do 15.8.2018
Termín prijímacieho konania: júl a september 2018
Poplatok za prijímacie konanie: 20 €

Číslo účtu: 2926860927/1100 Tatra banka, a.s., (vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky)
Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Poznámka (správa pre prijímateľa): meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).
Adresa príjemcu:PEVŠ, n. o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

 

Údaje pre platby zo zahraničia:
IBAN kód: SK55 1100 0000 0029 2686 0927
SWIFT kód: TATRSKBX
Avízo: Meno a variabilný symbol študenta
Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nebude spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať.
V prípade, že si uchádzač vyžiada svoju prihlášku späť alebo sa nezúčastní prijímacieho konania, poplatok sa nevracia.
E-prihlášky, ktoré nebudú mať všetky požadované náležitosti, nebude fakulta akceptovať. Na prijímacie konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí pošlú úplné materiály do termínu uzávierky prihlášok.

 

Prijímacie konanie

Uchádzači s kompletne vyplnenými e-prihláškami a s odovzdanými dokladmi a dokumentami na Oddelení vedy Fakulty psychológie, budú písomne pozvaní na ústnu prijímaciu skúšku, ktorá pozostáva spravidla z odbornej časti, jazykovej znalosti a  z diskusie k rámcovému projektu k téme dizertačnej práce.
Prijímacia komisia vyhodnotí výsledky prijímacej skúšky na neverejnom zasadnutí. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači, určí poradie úspešnosti jednotlivých uchádzačov. Prihliada sa aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti a výsledky inej vedeckej a odbornej činnosti.
S výsledkom prijímacieho konania bude uchádzač oboznámený písomne. Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium študijného programu Školská psychológia vzniká uchádzačovi právo zapísať sa na štúdium na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy. Podmienkou zápisu je úhrada poplatku za štúdium.

 

Súbory na stiahnutie

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2018/2019