Fakulta psychológie

Základné informácie

Milí uchádzači, 

nový ročník sa bude otvárať až v akademickom roku 2024/25.

! AKTUALIZÁCIA !  po zmenách v legislatíve

 Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy

 otvára dvojročný akreditovaný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti

LÁTKOVÉ A NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI

v zdravotníckom povolaní psychológ a liečebný pedagóg

Zameranie programu

Certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti Látkové a nelátkové závislosti,  akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR, je prvý a na Slovensku zatiaľ jediný certifikačný študijný program s týmto zameraním pre zdravotnícke povolanie psychológ a liečebný pedagóg.

Frekventanti certifikačného študijného programu Látkové a nelátkové závislosti nadobudnú vedomosti a odborné kompetencie z oblasti adiktológie, psychologických korelátov závislostí, psychologickej intervencie a psychoterapie závislých, metód preventívnych a doliečovacích stratégií, a tiež legislatívnych, etických a výskumných aspektov, týkajúcich sa závislostí. Úspešní absolventi získajú oprávnenie pre výkon povolania v certifikovanej pracovnej činnosti Látkové a nelátkové závislosti. V praxi môžu získané vzdelanie a odborné spôsobilosti uplatniť pri práci so závislými na úrovni ambulantnej, ústavnej, terénnej a následnej služby, poskytovaním psychoterapeutických a psychosociálnych intervencií, psychodiagnostiky závislostí, v poradenstve pre klientov, ich rodiny a blízkych, v primárnej prevencii, zacielenej na bežnú populáciu detí a mládeže a v poskytovaní komunitnej starostlivosti.

Lektori

Lektormi certifikačnej prípravy sú špičkoví odborníci z univerzít, kliník a zdravotníckych zariadení na celom Slovensku. Hlavným partnerom Fakulty psychológie PEVŠ pre praktickú časť vzdelávania je Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. na Prednej Hore, ktorý sa špecializuje na liečbu závislostí. Úzka spolupráca je nadviazaná s centrami pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Do praktickej časti vzdelávania sú tiež zapojené resocializačné zariadenia a pracoviská, poskytujúce terénnu prácu so závislými osobami.

Podmienky pre zaradenie do programu

Záujemca o zaradenie do certifikačnej prípravy Látkové a nelátkové závislosti  je iný zdravotnícky pracovník, absolvent magisterského štúdia v študijnom odbore psychológia alebo liečebná pedagogika.

Po najnovšej zmene legislatívy špecializačné štúdium nie je podmienkou k zaradeniu do certifikačného študijného programu Látkové a nelátkové závislosti.

 

Prihláška o zaradenie do certifikačného študijného programu obsahuje:

  • Žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravy (návrh podáva zdravotnícke zariadenie/lekár samosprávneho kraja)
  • Kópia diplomu o získanom VŠ vzdelaní (notársky overená)
  • Kópia dokladu o absolvovaní špecializačného štúdia, resp. o zaradení do špecializačného štúdia NEVYŽADUJE SA!
  • Kópia dokladu o registrácii v príslušnej komore (notársky overená)
  • Čestné prehlásenie že žiadateľ nie je zaradený v inom certifikačnom študijnom programe (podpísané žiadateľom)
  • Index odbornosti (prípadne kópia strany s osobnými údajmi) ak uchádzač absolvoval špecializačné štúdium