Fakulta psychológie

Starostlivosť o duševné zdravie pre pomáhajúce profesie

Kritériom pre zaradenie do vzdelávacieho programu je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore medicína, psychológia, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca resp. iné príbuzné pomáhajúce profesie.

Vzdelávací program môže byť otvorený v prípade dostatočného počtu záujemcov (min. 20 uchádzačov) od septembra 2023. V prípade nenaplnenia týchto podmienok sa vzdelávací program otvorí neskôr.

Vzdelávací program bude prebiehať v dvoch moduloch. Každý modul pozostáva zo štyroch dvojdňových stretnutí (17,5 vyučovacích hodín, štvrtok – piatok), ktoré sa uskutočnia v priebehu jedného školského roka.  Moduly je možné absolvovať aj samostatne.

 

Vzdelávací program

STAROSLIVOSŤ O DUŠEVNÉ ZDRAVIE V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH

Rozsah programu 140 hodín v priebehu dvoch rokov
Kritériá zaradenia do programu Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore medicína, psychológia, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca resp.  iné príbuzné pomáhajúce profesie.
Cieľ programu Zlepšiť, prehĺbiť a rozšíriť získané vedomosti, zručnosti a kompetencie pracovníkov pomáhajúcich profesií v oblasti duševného zdravia.
Formy vzdelávania prednášky, praktické cvičenia, zážitkové cvičenia
Lektorky PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. – odborná asistentka Fakulty psychológie PEVŠ, klinická psychologička, psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Hitková – liečebná pedagogička, psychoterapeutka

Odborná garantka programu PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., odborná asistentka Ústavu klinickej psychológie na Fakulte psychológie PEVŠ
Doklad o ukončení Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Dodatok k Osvedčeniu o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Zdravotníckym pracovníkom budú pridelené kredity za ďalšie vzdelávanie.

Cena 880 Euro (vrátane DPH) / modul
  Účastníci môžu požiadať MZ SR o refundáciu finančných nákladov.

LINK: https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-mimo-rezort-zdravotnictva

Kontakt pre prihlásenie PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

e-mail: petra.pappova@paneurouni.com

 

 

Štruktúra a obsah vzdelávacieho programu

Moduly Názov vzdelávacieho programu   Spolu
I. modul Starostlivosť o duševné zdravie v pomáhajúcich profesiách I:

klinické obrazy a rizikové faktory

70 hodín
II. modul Starostlivosť o duševné zdravie v pomáhajúcich profesiách II: protektívne faktory 70 hodín