Fakulta psychológie

Certifikačné štúdium

Certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti Látkové a nelátkové závislosti je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR. Ide o prvý a na Slovensku zatiaľ jediný certifikačný študijný program pre psychológov a liečebných pedagógov, zameraný na problematiku adiktológie.

Frekventanti certifikačnej prípravy nadobudnú vedomosti a odborné kompetencie z oblasti adiktológie, psychologických korelátov závislostí, psychologickej intervencie a psychoterapie závislých, metód preventívnych a doliečovacích stratégií, a tiež legislatívnych, etických a výskumných aspektov, týkajúcich sa závislostí. Úspešní absolventi získajú oprávnenie pre výkon povolania v certifikovanej pracovnej činnosti Látkové a nelátkové závislosti. V praxi môžu získané vzdelanie a odborné spôsobilosti uplatniť pri práci so závislými na úrovni ambulantnej, ústavnej, terénnej a následnej služby, poskytovaním psychoterapeutických a psychosociálnych intervencií, psychodiagnostiky závislostí, v poradenstve pre klientov, ich rodiny a blízkych, v primárnej prevencii, zacielenej na bežnú populáciu detí a mládeže a v poskytovaní komunitnej starostlivosti.

Lektormi certifikačnej prípravy sú špičkoví odborníci z univerzít, kliník a zdravotníckych zariadení na celom Slovensku. Hlavným partnerom Fakulty psychológie PEVŠ pre praktickú časť vzdelávania je Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. na Prednej Hore, ktorý sa špecializuje na liečbu závislostí. Úzka spolupráca je nadviazaná s centrami pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Do praktickej časti vzdelávania sú tiež zapojené resocializačné zariadenia a pracoviská, poskytujúce terénnu prácu so závislými osobami.