Fakulta psychológie

Vnútorné predpisy

Súbory na stiahnutie

 

Vnútorné predpisy a poriadky:

Študijný a skúšobný poriadok PEVŠ, vrátane dodatku č. 1, 2, 3

Štipendijný poriadok PEVŠ

Organizačný poriadok FPs.

Rokovací poriadok Akademického senátu FPs PEVŠ

Volebný poriadok Akademického senátu FPs PEVŠ

Disciplinárny poriadok FPs

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie FPs.

Rokovací poriadok VR FPs PEVŠ

Štatút Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy

 

Smernice:

Smernica dekanky č. 1/2017, Zásady doktorandského štúdia na Fakulte psychológie

Dodatok č. 1 smernice dekanky č. 1/2017 Zásady doktorandského štúdia na Fakulte psychológie

Smernica rektora PEVŠ č. 2/2012 – O ochrane osobných údajov na Paneurópskej vysokej škole

Smernica rektora PEVŠ č. 5/2011 – Registratúrny poriadok PEVŠ

Smernica rektora PEVŠ č. 1/2010 – O bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov účinnosť dňa 1.9.2010

Všeobecné kritériá na obsadzovanie miest profesorov a docentov na Fakulte psychológie PEVŠ

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a titulu “profesor”

Smernica dekana FPs č. 1/2014 – Organizačný poriadok

Dodatok č.1 k smernici dekana č.1/2014- Organizačný poriadok

Smernica rektora FPs č. 5/2013 o poskytovaní štipendií v dennej forme doktorandského študijného programu.

Pravidlá hodnotenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na Paneurópskej vysokej škole – Vnútorný predpis rektora č. 2/2014

Smernica dekana č. 1/2015 Organizačný a rokovací poriadok odborovej komisie doktorandského štúdia

Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán

Smernica dekanky č. 1/2019  Zásady rigorózneho konania

 

Iné dokumenty:

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2021/22

Dodatok č. 1 k Zásadám prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2021/22

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2020/21

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2019/20

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie na doktorandské štúdium pre akademický rok 2018/19

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2018/19

Zásady prijímacieho konania na Fakultu psychológie PEVŠ pre akademický rok 2017/18

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2020

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2019

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2018

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2017

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2016

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2015