Fakulta psychológie

Vnútorné predpisy

Súbory na stiahnutie

 

Vnútorné predpisy a poriadky:

Študijný a skúšobný poriadok PEVŠ – úplné znenie vrátane dodatkov (účinný od 1.4.2022)

Študijný a skúšobný poriadok PEVŠ – úplné znenie vrátane dodatkov (účinný od 1.9.2023)

Štipendijný poriadok PEVŠ

Organizačný poriadok FPs – úplné znenie vrátane dodatkov (účinný od 01.09.2023)

Rokovací poriadok Akademického senátu FPs PEVŠ

Volebný poriadok Akademického senátu FPs PEVŠ

Disciplinárny poriadok FPs

Rokovací_poriadok_disciplinárnej komisie FPs PEVŠ 2023

Rokovací poriadok VR FPs PEVŠ

Štatút Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy

Dodatok č.1 k Štatútu Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy

 

Smernice:

Smernica dekanky č. 1/2023_Organizačný_poriadok_Centra pozitívnej psychológie

Smernica dekanky č. 1/2022_Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (účinný od 01.09.2023)

Smernica dekanky č. 1/2022_Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Smernica dekanky č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Psychodiagnostickej knižnice (účinný od 01.09.2023)

Smernica dekanky č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Psychodiagnostickej knižnice

Smernica dekanky č. 1/2021 Organizačný poriadok Psychologickej poradne pre vysokoškolákov PEVŠ (účinný od 01.09.2023)

Smernica dekanky č. 1/2021 Organizačný poriadok Psychologickej poradne pre vysokoškolákov PEVŠ

Dodatok č. 1 smernice dekanky č.1/2019_Zásady rigorózneho konania (účinný od 01.09.2023)

Dodatok č. 1 smernice dekanky č.1/2019_Zásady rigorózneho konania (účinný od 07.03.2023)

Smernica dekanky č. 1/2019 Zásady rigorózneho konania

Smernica dekanky č. 1/2017 Zásady doktorandského štúdia na Fakulte psychológie vrátane Dodatku č. 2

Smernica rektora PEVŠ č. 2/2012 – O ochrane osobných údajov na Paneurópskej vysokej škole

Smernica rektora PEVŠ č. 5/2011 – Registratúrny poriadok PEVŠ

Smernica rektora PEVŠ č. 1/2010 – O bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov účinnosť dňa 1.9.2010

Všeobecné kritéria a konkrétne podmienky PEVŠ na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov (2022)

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a titulu “profesor”

Smernica dekana FPs č. 1/2014 – Organizačný poriadok (účinný od 01.09.2023)

Smernica dekana FPs č. 1/2014 – Organizačný poriadok

Dodatok č.1 k smernici dekana č.1/2014- Organizačný poriadok

Smernica rektora FPs č. 5/2013 o poskytovaní štipendií v dennej forme doktorandského študijného programu.

Pravidlá hodnotenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na Paneurópskej vysokej škole – Vnútorný predpis rektora č. 2/2014

Smernica dekana č. 1/2015 Organizačný a rokovací poriadok odborovej komisie doktorandského štúdia

Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán

 

Iné dokumenty:

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2024/25

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2023/24

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2022/23

Dodatok č. 1 k Zásadám prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2021/22

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2021/22

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2020/21

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2019/20

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie na doktorandské štúdium pre akademický rok 2018/19

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2018/19

Zásady prijímacieho konania na Fakultu psychológie PEVŠ pre akademický rok 2017/18

Výročná_správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2023

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2022

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2021

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2020

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2019

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2018

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2017

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2016

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2015