Fakulta psychológie

Vnútorné predpisy

Súbory na stiahnutie

 

Vnútorné predpisy a poriadky:

Študijný a skúšobný poriadok PEVŠ – úplné znenie vrátane dodatkov (účinný od 1.4.2022)

Študijný a skúšobný poriadok PEVŠ – úplné znenie vrátane dodatkov (účinný od 1.9.2023)

Štipendijný poriadok PEVŠ

Organizačný poriadok FPs – úplné znenie vrátane dodatkov (účinný od 01.09.2023)

Rokovací poriadok Akademického senátu FPs PEVŠ

Volebný poriadok Akademického senátu FPs PEVŠ

Disciplinárny poriadok FPs

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie FPs.

Rokovací poriadok VR FPs PEVŠ

Štatút Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy

Dodatok č.1 k Štatútu Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy

 

Smernice:

Smernica dekanky č. 1/2022_Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (účinný od 01.09.2023)

Smernica dekanky č. 1/2022_Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Smernica dekanky č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Psychodiagnostickej knižnice (účinný od 01.09.2023)

Smernica dekanky č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Psychodiagnostickej knižnice

Smernica dekanky č. 1/2021 Organizačný poriadok Psychologickej poradne pre vysokoškolákov PEVŠ (účinný od 01.09.2023)

Smernica dekanky č. 1/2021 Organizačný poriadok Psychologickej poradne pre vysokoškolákov PEVŠ

Dodatok č. 1 smernice dekanky č.1/2019_Zásady rigorózneho konania (účinný od 01.09.2023)

Dodatok č. 1 smernice dekanky č.1/2019_Zásady rigorózneho konania (účinný od 07.03.2023)

Smernica dekanky č. 1/2019 Zásady rigorózneho konania

Smernica dekanky č. 1/2017 Zásady doktorandského štúdia na Fakulte psychológie vrátane Dodatku č. 2

Smernica rektora PEVŠ č. 2/2012 – O ochrane osobných údajov na Paneurópskej vysokej škole

Smernica rektora PEVŠ č. 5/2011 – Registratúrny poriadok PEVŠ

Smernica rektora PEVŠ č. 1/2010 – O bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov účinnosť dňa 1.9.2010

Všeobecné kritéria a konkrétne podmienky PEVŠ na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov (2022)

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a titulu “profesor”

Smernica dekana FPs č. 1/2014 – Organizačný poriadok (účinný od 01.09.2023)

Smernica dekana FPs č. 1/2014 – Organizačný poriadok

Dodatok č.1 k smernici dekana č.1/2014- Organizačný poriadok

Smernica rektora FPs č. 5/2013 o poskytovaní štipendií v dennej forme doktorandského študijného programu.

Pravidlá hodnotenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na Paneurópskej vysokej škole – Vnútorný predpis rektora č. 2/2014

Smernica dekana č. 1/2015 Organizačný a rokovací poriadok odborovej komisie doktorandského štúdia

Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán

 

Iné dokumenty:

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2023/24

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2022/23

Dodatok č. 1 k Zásadám prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2021/22

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2021/22

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2020/21

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2019/20

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie na doktorandské štúdium pre akademický rok 2018/19

Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2018/19

Zásady prijímacieho konania na Fakultu psychológie PEVŠ pre akademický rok 2017/18

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2022

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2021

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2020

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2019

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2018

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2017

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2016

Výročná správa o činnosti Fakulty psychológie za rok 2015