Fakulta psychológie

Študentské pôžičky

Financovanie školného

 

Hlavnou činnosťou Fondu na podporu vzdelávania je poskytovanie pôžičiek pre študentov podľa § 10 a pôžičiek pre pedagógov podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania. Cieľom poskytovania pôžičiek je umožniť prístup k vzdelaniu čo najširšiemu okruhu záujemcov o vysokoškolské vzdelanie. Vďaka pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania, budete môcť svoj čas venovať štúdiu bez stresu z dlhov. Splácať začnete až v období, keď budete zárobkovo činní.

Viac o Fonde na podporu vzdelávania: www.fnpv.sk
__________________________________________________________________________

Kto môže žiadať o pôžičku?

O pôžičku pre študentov z prostriedkov fondu môže požiadať študent, ktorý:

 • študuje v 1., 2 . alebo 3. stupni vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na VŠ v SR alebo v zahraničí;
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo
 • je v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo
 • je občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území SR, alebo jeho rodinným príslušníkom s právom na trvalý pobyt.

__________________________________________________________________________

Podmienky poskytnutia pôžičky

Žiadateľ o pôžičku musí byť v čase podania žiadosti o pôžičku už zapísaný na štúdium v tom akademickom roku, v ktorom o pôžičku žiada.

Žiadateľ predkladá žiadosť o pôžičku výlučne v listinnej podobe na tlačive vydanom FnPV. Tlačivo žiadosti o pôžičku je zverejnené na webovom sídle FnPV (http://www.fnpv.sk/ziadost-o-studentsku-pozicku ).

Žiadateľ vyplnenú žiadosť o pôžičku dá potvrdiť študijnému oddeleniu, priloží povinné a relevantné nepovinné prílohy uvedené v Zozname príloh žiadosti a doručí na adresu FnPV v termíne do 31. októbra príslušného roka.

Nevyplnené resp. nesprávne uvedené povinné údaje v žiadosti o pôžičku, resp. chýbajúce povinné prílohy sú dôvodom na neschválenie pôžičky a takáto žiadosť o pôžičku bude vyradená z ďalšieho procesu posudzovania predložených žiadostí o pôžičku bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak fond nemá dostatok finančných prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým študentom, ktorí podali žiadosť o pôžičku, fond prednostne poskytne pôžičku študentovi, ktorý

 1. a) je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 2. b) je nezaopatreným dieťaťom, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ,
 3. c) je študentom so špecifickými potrebami,
 4. d) je študentom po skončení ústavnej starostlivosti v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti,
 5. e) mal v predchádzajúcom akademickom roku alebo má v aktuálnom akademickom roku priznané sociálne štipendium,
 6. f) je rodičom nezaopatreného dieťaťa,
 7. g) je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie,
 8. h) má aspoň troch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi, alebo má aspoň dvoch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi a študentmi vysokej školy v dennej forme štúdia,
 9. i) dosahuje lepšie študijné výsledky ako iní študenti, ktorí podali žiadosť o pôžičku,
 10. j) je študentom vysokej školy v dennej forme štúdia,
 11. k) nemal doposiaľ poskytnutú pôžičku z fondu.

Podrobný postup predkladania žiadosti, zoznam povinných príloh aj nepovinných príloh, ktoré slúžia pre uplatnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa ako aj ďalšie podmienky a pokyny aktualizované pre každý akademický rok sa nachádzajú TU http://www.fnpv.sk/info-fnpv-pre-studentov

___________________________________________________________________________

Výška pôžičky

Maximálna výška pôžičky pre študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia je 2 300 eur*. Maximálna výška pôžičky pre študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia je 4 500 eur*.

* Suma platná pre AR 2016/2017.

___________________________________________________________________________

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku pozostáva z troch etáp:

 1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
 2. stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie,
 3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu – v súlade s § 17 ods. 4 zákona o FnPV sa rozhodne o schválení, resp. neschválení žiadosti o pôžičku do 60 dní odo dňa uplynutia lehoty na podanie žiadosti o pôžičku, t.j. najneskôr do 31.12. príslušného roka.

___________________________________________________________________________

Zmluva o pôžičke

Žiadateľovi o pôžičku, ktorému bola schválená žiadosť o pôžičku, budú na ním uvedenú adresu zaslané doporučenou zásielkou dva rovnopisy zmluvy o pôžičke podpísané zo strany FnPV.

Po riadnom vyplnení zmluvy o pôžičke a úradnom osvedčení podpisov dlžníka a ručiteľa, doručí žiadateľ jeden rovnopis na adresu FnPV spolu s povinnými prílohami v lehote do 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o pôžičke. Druhý rovnopis zmluvy o pôžičke ostáva žiadateľovi o pôžičku.

Finančné prostriedky vo výške schválenej pôžičky budú poukázané na účet dlžníka uvedený v zmluve o pôžičke jednorazovo do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o pôžičke.

___________________________________________________________________________

Úročenie

Úroková sadzba je v zmysle § 17 ods. 10 zákona o FnPV stanovená ako priemerná ročná úroková sadzba výnosov slovenského štátneho dlhopisu so splatnosťou desať rokov za predchádzajúci kalendárny rok (pre ilustráciu – v AR 2016/2017 bola výška úrokovej sadzby 0,89 % p. a.)

___________________________________________________________________________

Lehota splatnosti pôžičky

Minimálna lehota splatnosti pôžičky je 5 rokov.

Maximálna lehota splatnosti pôžičky je 10 rokov.

Žiadateľ o pôžičku má možnosť zvoliť si v žiadosti o pôžičke lehotu splatnosti pôžičky v rozmedzí od 5 do 10 rokov. Lehota splatnosti na žiadosti o pôžičku sa uvádza v celých rokoch.

V zmluve o pôžičke bude uvedená lehota splatnosti podľa žiadosti o pôžičku. Uzavretím zmluvy o pôžičke sa študent stáva dlžníkom fondu

Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov.

___________________________________________________________________________

Zákonný odklad splátok

Dlžník fondu má nárok na odklad splátok (podľa § 12 ods. 4 zákona o FnPV.):

 1. a) ak je študentom študijného programu na vysokej škole v SR alebo rovnocenného štúdia v zahraničí a neskončil vysokoškolské štúdium druhého stupňa; odklad splátok je možný celkovo na sedem rokov,
 2. b) počas šiestich mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v prvom stupni,
 3. c) počas dvoch mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v druhom stupni, prerušenia štúdia alebo od iného skončenia štúdia, alebo
 4. d) počas trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ak dlžník do jedného mesiaca od prerušenia štúdia oznámi fondu, že je na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke; odklad splátok je možný celkovo najviac na päť rokov.

Počas zákonného odkladu splátok neplynie lehota splatnosti a pôžička sa neúročí.

Dlžník je povinný začať splácať pôžičku po strate štatútu študenta alebo po uplynutí zákonných odkladov.

Splátky pôžičky dlžník poukazuje mesačne na bežný účet FnPV uvedený v zmluve o pôžičke v termíne do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, na ktorý sa splátka vzťahuje.

Podrobné informácie o celkovom procese poskytovania študentskej pôžičky, vrátane odpovedí na často kladené otázky, nájdete na web stránke Fondu na podporu vzdelávania www.fnpv.sk .

___________________________________________________________________________

Prehľad schvaľovacieho procesu študentských pôžičiek v AR 2016/2017 v číslach:

Rozpočet na študentské pôžičky: 2 700 000 €

Počet prijatých žiadostí: 2 027

Požadovaná suma na pôžičky: 4 407 900 €

(73% žiadostí bol na maximálnu výšku pôžičky, t.j. 2 300 €)

 

Počet schválených žiadostí: 1 205

Celková schválená suma pôžičiek: 2 699 400 €

 

Vyradené žiadosti:

– pre nesplnenie podmienok 186

– pre nedostatok finančných prostriedkov 636