Fakulta psychológie

Vedenie fakulty

Vedenie Fakulty psychológie

Dekanka

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a medzinárodne vzťahy

 

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Tajomníčka

Otília Polakovičová