Fakulta psychológie

Vedenie fakulty

Vedenie Fakulty psychológie

Dekanka

Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a medzinárodne vzťahy

Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Tajomníčka

Alena Múčková