Fakulta psychológie

Vedenie fakulty

Vedenie Fakulty psychológie

Dekanka

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy

Mgr. Denisa Newman, PhD.

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Tajomníčka

Mgr. Marina Faraga