Fakulta psychológie

Partneri pre vzdelávanie a prax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši partneri pre vzdelávanie a prax

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy kladie eminentný dôraz na prepojenie psychologickej teórie s praxou a  praktickú prípravu študentov pre psychologickú profesiu. Aj preto sú v pedagogickom zbore fakulty zastúpení odborníci – psychológovia z praxe, napr. pracovní psychológovia z firiem a organizácií, školskí a poradenskí psychológovia zo škôl a poradenských zariadení, klinickí psychológovia a psychoterapeuti z poradenských a zdravotníckych zariadení, ale aj iní odborní zamestnanci, napr. špeciálni pedagógovia a logopédi.

Zároveň študenti počas bakalárskeho aj magisterského štúdia povinne absolvujú predmet „Odborná prax“. V rámci predmetu Odborná prax pracujú a získavajú skúsenosti na niektorej zo spolupracujúcich inštitúcií a cvičných pracovísk určený časový úsek. Tu si študenti rozvíjajú schopnosti aktívne využívať osvojené teoretické a praktické poznatky z odborných psychologických predmetov v reálnej každodennej praxi pri práci s deťmi, dospievajúcimi, dospelými a seniormi v pracovnej, organizačnej a školskej oblasti.

Praktické štúdium na Fakulte psychológie

V súčasnosti má Fakulta psychológie PEVŠ dohody so štátnymi i súkromnými základnými školami, strednými školami, s centrom psychologického poradenstva a prevencie, so súkromným autistickým centrom a s ďalšími organizáciami a firmami. Všetko sú to cvičné pracoviská fakulty, na ktorých si študenti rozvíjajú praktické psychologické vedomosti a zručnosti potrebné pre budúcu prácu s klientmi.

Fakulta psychológie PEVŠ sa ako prvá vysoká škola na Slovensku aktívne zapojila do kampane proti šikanovaniu v školách, a to práve aktívnym zapájaním študentov Bc. a Mgr. štúdia do prednášok, diskusií, debát, ako aj preventívnych programov na  bratislavských školách, a prednáškami učiteľov fakulty psychológie v školách a ich vystúpením v médiách.

Partneri Fakulty psychológie PEVŠ:

Ak máte záujem o spoluprácu, napíšte nám:

PhDr. Henrieta Roľková, PhD. (vyučujúca)

henrieta.rolkova@penurouni.com

Na stiahnutie:

Vzor zmluvy o spolupráci – partneri