Fakulta psychológie

Partneri pre vzdelávanie a prax

 

Ľudia v IPčku - Občianske združenie IPčko
 

 

  OLÚP, n. o. Predná Hora

 

 

Sanom

 

FNsP Žilina

Naši partneri pre vzdelávanie a prax

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy kladie eminentný dôraz na prepojenie psychologickej teórie s praxou a  praktickú prípravu študentov pre psychologickú profesiu. Aj preto sú v pedagogickom zbore fakulty zastúpení odborníci – psychológovia z praxe, napr. pracovní psychológovia z firiem a organizácií, školskí a poradenskí psychológovia zo škôl a poradenských zariadení, klinickí psychológovia a psychoterapeuti z poradenských a zdravotníckych zariadení, ale aj iní odborní zamestnanci, napr. špeciálni pedagógovia a logopédi.

Dôležitým aspektom profilácie budúcich psychológov na Fakulte psychológie PEVŠ je psychologická prax v rámci špecializovaných výučbových pracovísk. Fakulta psychológie má  zmluvné partnerstvá s organizáciami, inštitúciami, cvičnými školami a zdravotníckymi zariadeniami, ktoré poskytujú našim študentom možnosť získavať profesijné zručnosti, odborné  kompetencie a praktické spôsobilosti.

Praktické štúdium na Fakulte psychológie

Odborná psychologická prax je zameraná na prepojenie teórie a praxe a na rozvíjanie praktických odborných zručností v prevencii, diagnostike, poradenstve a intervencii na konkrétnych pracoviskách. Na cvičných pracoviskách majú študenti možnosť pod vedením pedagógov alebo odborných pracovníkov z uvedených pracovísk realizovať výskum k svojej záverečnej práci. Niektoré cvičné pracoviská poskytujú priestor aj na náčuvy a realizáciu aktivít, ktoré rozvíjajú u študentov profesijné zručnosti a kompetencie, napr. administrovanie diagnostických metód, realizácia intervenčných a rozvíjajúcich programov, prezentovanie prednášok, ktoré po dohode s pracoviskom dopĺňajú edukačnú aj preventívnu činnosť pracoviska.

Fakulta psychológie PEVŠ sa ako prvá vysoká škola na Slovensku aktívne zapojila do kampane proti šikanovaniu v školách, a to práve aktívnym zapájaním študentov Bc. a Mgr. štúdia do prednášok, diskusií, debát, ako aj preventívnych programov na  bratislavských školách, a prednáškami učiteľov Fakulty psychológie PEVŠ v školách a ich vystúpením v médiách.

V súčasnosti má Fakulta psychológie PEVŠ uzavreté dohody, resp. memorandá o spolupráci so štátnymi i súkromnými školami, poradenskými  centrami, zdravotníckymi zariadeniami a s ďalšími organizáciami a firmami. Sú to cvičné pracoviská fakulty, na ktorých si študenti rozvíjajú praktické psychologické vedomosti a zručnosti potrebné pre budúcu prácu s klientmi.

Cvičné školy:

Poradenské pracoviská:

Pracovno-organizačné praxe:

Terénna prax:

Zdravotnícke zariadenia:

 

Ak máte záujem o spoluprácu, napíšte nám:

PhDr. Henrieta Roľková, PhD. (vyučujúca)

henrieta.rolkova@penurouni.com

Na stiahnutie:

Vzor zmluvy o spolupráci – partneri