Fakulta psychológie

Termíny a podmienky prijatia

Prijímacie konanie je bez prijímacej skúšky. Uchádzač musí splniť všetky podmienky prijímacieho konania.

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002.

Termíny a podmienky prijatia – Mgr. štúdium

Podmienkou prijatia je, aby uchádzač mal absolvované:

a) bakalárske štúdium v študijnom odbore Psychológia v študijnom programe „Psychológia“ alebo

b) magisterské štúdium v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe „Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)“.

V tomto prípade dekanka má právo udeliť uchádzačovi povinnosť vykonať počas prvého roku štúdia rozdielovú skúšku so zameraním na základy psychológie.

Podmienky prijímacieho konania sa riadia dokumentom: Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2024/25

Prihláška a základné náležitosti prihlášky

Uchádzači o magisterské štúdium si podávajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta psychológie neprijíma prihlášky v papierovej podobe, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Termín podania e-prihlášky: 30.6.2024

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.
Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Prihláška vyplnená na tlačive ŠEVT nebude akceptovaná.

Potvrdenie od lekára sa k prihláške nevyžaduje.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:
  1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
  2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
  3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:

1. Uchádzači, ktorí absolvovali I., resp. II. stupeň vysokoškolského štúdia, zašlú úradne overené fotokópie vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu1. Originály dokladov sa nebudú preberať.
2. Uchádzači, ktorí ukončia I., resp. II. stupeň vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2021/2022 a nemajú k dispozícii doklady uvedené v predchádzajúcom bode, predložia potvrdenie Študijného oddelenia príslušnej vysokej školy o vykonaní štátnej skúšky s dátumom konania štátnej skúšky a s výpisom výsledkov štátnej skúšky.
3. V prípade zmeny priezviska sobášom, po udelení vysokoškolského diplomu, sa vyžaduje overená fotokópia sobášneho listu.
4. Štruktúrovaný životopis v slovenskom, resp. v českom jazyku vlastnoručne podpísaný.
5. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Bez priloženého dokladu o zaplatení nebude prihláška uchádzača postúpená prijímacej komisii na rozhodnutie.
1)V prípade, že dodatok k diplomu absolventovi nebol vydaný, je potrebné doručiť výpis skúšok vykonaných v priebehu celého bakalárskeho, resp. magisterského štúdia potvrdený školou.

Poplatok za prijímacie konanie:
20 eur
Číslo účtu: SK5511000000002926860927, Tatrabanka, a. s.
Adresa príjemcu: PEVŠ n. o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).
V prípade, že uchádzač požiada študijné oddelenie o deaktiváciu svojej zaplatenej e-prihlášky v systéme alebo sa nezúčastní prijímacej skúšky, poplatok sa nevracia.

Uchádzači budú zaradení do prijímacieho konania bez prijímacích skúšok. O prijatí na štúdium rozhoduje dekanka fakulty na základe rozhodnutia prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie. S výsledkom prijímacieho konania bude uchádzač oboznámený písomne.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo po zaplatení školného zapísať sa na štúdium na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy.

Adresa na posielanie príloh k prihláške:

(Upozornenie: Nezabudnite uviesť názov fakulty!)

Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
Študijné oddelenie
Tomášikova 20
P. O. Box 12
820 09 Bratislava 29