Fakulta psychológie

Doktorandské štúdium

Študijný odbor Študijný program Jazyk štúdia Zamerania Forma štúdia Doba štúdia/Titul Miesto štúdia
Psychológia Školská psychológia slovenský a anglický

Bez zamerania

externá
4 roky
PhD.
Bratislava
Psychológia Školská psychológia slovenský a anglický

Bez zamerania

denná
3 roky
PhD.
Bratislava

Prehĺbte svoje vedomosti a vydajte sa na akademickú dráhu.

Fakulta psychológie uskutočňuje doktorandské štúdium v súlade s § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na PEVŠ ponúkame možnosť denného aj externého doktorandského štúdia.

Doktorandské štúdium na Fakulte psychológie PEVŠ

Tretí stupeň štúdia z Vás spraví skutočného odborníka v oblasti psychológie. Na PEVŠ ponúkame možnosť denného aj externého doktorandského štúdia. Ich cieľom je pripraviť Vás na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu.

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť študenta na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Študent v doktorandskom štúdiu získa poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím výskumom prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu. Po absolvovaní štúdia získa študent titul philosophiae doctor (PhD.)

Na PEVŠ ponúkame aj časovo menej náročné rigorózne štúdium.

 

Infolinka pre uchádzačov

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychologia
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška