Fakulta psychológie

Dekanát

Dekanát Fakulty psychológie PEVŠ

Dekanka

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Fakulta psychológie

Miestnosť 1.13
Tel: +421 2 4820 8860

E-mail: eva.nanistova@paneurouni.com

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Dekanát

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8863

E-mail: katarina.hennelova@paneurouni.com

Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy

Mgr. Denisa Newman, PhD.
Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 2.17
E-mail: denisa.newman@paneurouni.com

Tajomníčka fakulty, asistentka dekanky

Mgr. Marina Faraga
Dekanát

Miestnosť 1.13
Tel: +421 2 4820 8861

E-mail: marina.faraga@paneurouni.com; dekanat.fps@paneurouni.com