Fakulta psychológie

Poplatky

Správna rada PEVŠ stanovuje na každý akademický rok výšku školného v závislosti od preukázateľných nákladov na uskutočnenie študijného programu, v prepočte na jedného študenta.

 

Rigorózne konanie

Poplatok EUR
Pre uchádzačov zo SR a ČR 750
Pre uchádzačov z iných krajín 1500

Ďalšie poplatky

Poplatok EUR
Poplatok za opakovanú rigoróznu skúšku 250
Poplatok za každý termín rigoróznej skúšky, ktorý sa koná po jednom roku od odovzdania rigoróznej práce 350
Doplňujúce informácie
  • Poplatok sa platí v určenom termíne bezhotovostným prevodom na účet vysokej školy alebo poštovou poukážkou.
  • Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako nedoplatok
  • Za zaplatený sa poplatok považuje dňom jeho pripísania na účet školy.
  • Pokiaľ nie je variabilný symbol (číslo uchádzača) uvedený správne, platba nie je identifikovateľná a poplatok sa považuje za neuhradený.
  • Poplatok je nevratný v prípade, ak uchádzač absolvuje rigorózne konanie neúspešne.
  • V prípade neuhradenia poplatku v stanovenej lehote sa rigorózne konanie ukončí.
Presné informácie o poplatku spojeného s rigoróznym konaním nájde uchádzač v oznámení o začatí rigorózneho konania, ktoré mu bude doručené poštou.