Fakulta psychológie

Poplatky

Správna rada PEVŠ stanovuje na každý akademický rok výšku školného v závislosti od preukázateľných nákladov na uskutočnenie študijného programu, v prepočte na jedného študenta.

 

Rigorózne konanie

Poplatok EUR
Pre uchádzačov zo SR a ČR 750
Pre uchádzačov z iných krajín 1500
Doplňujúce informácie
  • Poplatok sa platí v určenom termíne bezhotovostným prevodom na účet vysokej školy alebo poštovou poukážkou.
  • Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok berie ako nedoplatok
  • Za zaplatený sa poplatok považuje dňom jeho pripísania na účet školy.
  • Pokiaľ nie je variabilný symbol (číslo uchádzača) uvedený správne, platba nie je identifikovateľná a poplatok sa považuje za neuhradený.
  • Poplatok je nevratný v prípade, ak uchádzač absolvuje rigorózne konanie neúspešne.
  • V prípade neuhradenia poplatku v stanovenej lehote sa rigorózne konanie ukončí.
Presné informácie o poplatku spojeného s rigoróznym konaním nájde uchádzač v oznámení o začatí rigorózneho konania, ktoré mu bude doručené poštou.