Fakulta psychológie

Vedecká rada

Predsedníčka

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

 

Interní členovia

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.

PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

 

Externí členovia

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.