Fakulta psychológie

Vzdelávacie programy

N O V É !

 

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave   o t v á r a   v januári 2024 dvojročný vzdelávací program

ADIKTOLÓGIA PRE POMÁHAJÚCE PROFESIE

Kritériom pre zaradenie do vzdelávacieho programu je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore psychológia, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca, medicína, resp. iné príbuzné pomáhajúce profesie.

Vzdelávací program 1. roku štúdia je plánovaný formou modulov a výcvikových blokov.

Otvorenie programu je podmienené účasťou min. 15 frekventantov. V prípade nenaplnenia týchto podmienok sa vzdelávací program otvorí v nasledujúcom roku.

 

Vzdelávací program : ADIKTOLÓGIA PRE POMÁHAJÚCE PROFESIE

Rozsah programu 360 hodín v priebehu dvoch rokov
Kritériá zaradenia do programu Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore psychológia alebo liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca, medicína, resp.  iné príbuzné pomáhajúce profesie.
Cieľ programu Zlepšiť, prehĺbiť a rozšíriť získané vedomosti, zručnosti a kompetencie pracovníkov pomáhajúcich profesií v oblasti adiktológie.
Formy vzdelávania prednášky, skupinová supervízia, zážitkové skupiny, odborná stáž
Lektori a lektorky renomovaní odborníci a odborníčky v oblasti medicínskeho, psychologického a psychoterapeutického kontextu závislostí
Gestor programu prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., vedúca Ústavu klinickej psychológie na Fakulte psychológie PEVŠ
Doklad o ukončení Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu

Dodatok k Osvedčeniu o absolvovaní vzdelávacieho programu

Cena 2.600 Euro (s DPH)/moduly + 50 Euro/zápis + 120 Euro/odborná stáž
  Účastníci môžu požiadať MZ SR o refundáciu časti finančných nákladov.

LINK: https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-mimo-rezort-zdravotnictva

Kontakt Mgr. Marina Faraga; e-mail: zavislosti@paneurouni.com
 Prihláška Nový ročník sa bude otvárať až v akademickom roku 2024/25.

Štruktúra vzdelávacieho programu

ADIKTOLÓGIA PRE POMÁHAJÚCE PROFESIE

Rok štúdia  Teoretická príprava P r a k t i c k á    t e r a p e u t i c k á    p r á c a  Spolu
Odborná stáž Supervízia Sebaskúsenosť
1. 75 hod. 50 hod. 15 hod. 50 hod. 190 hodín
2. 75 hod. 50 hod. 15 hod. 30 hod. 170 hodín
Spolu 150 hodín 100 hod. 30 hodín 80 hodín 360 hodín