Fakulta psychológie

Adiktológia pre pomáhajúce profesie

Milí uchádzači, 

nový ročník sa bude otvárať až v akademickom roku 2024/25.

ADIKTOLÓGIA PRE POMÁHAJÚCE PROFESIE

Zameranie programu

Vzdelávací program Adiktológia pre pomáhajúce profesie ponúka záujemcom a záujemkyniam o tento typ vzdelávania možnosť zlepšiť, prehĺbiť a rozšíriť doteraz získané vedomosti, zručnosti a kompetencie pracovníkov pomáhajúcich profesií v oblasti adiktológie.

Lektori

Lektormi teoretickej časti vzdelávacieho programu sú renomovaní odborníci a odborníčky z univerzít, kliník a zdravotníckych zariadení na celom Slovensku. Hlavným partnerom Fakulty psychológie PEVŠ pre absolvovanie odbornej stáže je Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. na Prednej Hore, ktorý sa špecializuje na liečbu závislostí. Do praktickej časti vzdelávacieho programu sú zapojené aj zariadenia a pracoviská, poskytujúce terénnu prácu so závislými osobami.

Teoretická príprava (150 hodín)

I. MODUL: Úvod do adiktológie (50 hod.)

II. MODUL: Psychologické koreláty závislostí (25 hod.)

III. MODUL: Psychologická intervencia a psychoterapia závislých (35 hod.)

IV. MODUL: Metódy preventívnych a doliečovacích stratégií (20 hod.)

V. MODUL: Legislatívne, etické a výskumné aspekty závislostí (20 hod.)

Podmienky pre zaradenie do vzdelávacieho programu

Záujemcovia a záujemkyne o vzdelávací program Adiktológia pre pomáhajúce profesie musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore psychológia alebo liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca, medicína, resp. iné pomáhajúce profesie. Prípadné výnimky môže v odôvodnených prípadoch a po posúdení opodstatnenosti udeliť prijímacia komisia.

Prihláška o zaradenie do vzdelávacieho programu obsahuje:

  • Žiadosť o zaradenie do vzdelávacieho programu Adiktológia pre pomáhajúce profesie
  • Motivačný list so zdôvodnením osobnej a profesijnej motivácie (min. 1.800 znakov bez medzier)
  • Kópia diplomu o získanom VŠ vzdelaní druhého stupňa

 

 

 

Kontakt

Mgr. Marina Faraga

dekanát – APP

Fakulta psychológie PEVŠ

Tomášikova 20

821 01 Bratislava

e-mail: zavislosti@paneurouni.com

tel: 02/48 20 88 61