HARMONOGRAMY ZÁPISOV FAKULTY MASMÉDIÍ PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

HARMONOGRAMY ZÁPISOV FAKULTY MASMÉDIÍ PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Na zápise sa môžu zúčastniť len študenti, ktorí majú všetky dokumenty potrebné k zápisu.

Všetci študenti  sú povinní zúčastniť sa zápisu osobne !!!

Všetky potvrdenia (pre rodičov, zamestnávateľov, poisťovne a pod.) budú vydané pri zápise. 

Školné na rok 2023/24 je študent povinný zaplatiť do termínu, ktorý je vygenerovaný v platobnom kalendári. V deň zápisu musí byť platba spárovaná v UISe.  Ak nie je spárovaná,  študent je povinný predložiť doklad o platbe školného.  Študenti vyšších ročníkov musia mať tiež do zápisu splnené všetky finančné záväzky voči PEVŠ  vygenerované v UISe: školné za akad. rok 2022/23, penále za omeškanie, poplatky za opravné termíny skúšok za akad. rok 2022/2023.  Bez spárovania platby v UISe,  informačný systém nepovolí  študenta zapísať! Študenti musia mať  vykonané  všetky prenosy +  vykonané predmety min. za 40 kreditov za akad. rok 2022/2023.

Zápisy do prvých ročníkov 2023/2024

Zápisy do vyšších ročníkov 2023/2024

 

Zmluva o štúdiu a platobný kalendár: 

  • Študenti prvých  ročníkov (bc. aj mgr. štúdia) vytlačia obidva doklady.  Podpísané ich môžu poslať poštou, priniesť osobne, vhodiť do schránky pri študijnom oddelení alebo, v krajnom prípade, prinesú osobne  na študijné oddelenie v deň zápisu.  Bez vyznačenia UIS nepovolí študenta zapísať!  Študenti vyšších ročníkov  vytlačia a prinesú na zápis len  platobný kalendár.

Študenti prvých ročníkov bc. a mgr. štúdia:

  • Doklady o ukončení predchádzajúceho štúdia v prípade, že ich uchádzač  nedoložil,  je povinný priniesť na zápis. Uvítam, ak ich pošlete dopredu poštou (nie neskoro, aby  nám ich pošta stihla doručiť) alebo osobne (môžete vhodiť do schránky pri študijnom oddelení).  Absolventi bc. štúdia na FM PEVŠ, ktorí končili v akad. roku 2021/2022, doklady predkladať nemusia.
<<< Späť