Fakulta Psychológie

Školská psychológia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Prehĺbte svoje vedomosti a vydajte sa na akademickú dráhu. Tretí stupeň štúdia z vás spraví skutočného odborníka v oblasti psychológie. Na PEVŠ ponúkame možnosť interného aj externého doktorandského štúdia. Ich cieľom je pripraviť vás na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu.

Ako študent v doktorandskom štúdiu získate poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím vedeckým bádaním a tvorivou činnosťou prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu.

Po úspešnom absolvovaní získate titul philosophiae doctor (PhD.) Na PEVŠ ponúkame aj časovo menej náročné rigorózne štúdium.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Základné informácie

Študijný odbor : 3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia

Študijný program : Školská psychológia

Titul: PhD.

Doba štúdia: 4 roky

Forma štúdia: externá

Jazyk: slovenský

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky :

Zamerania

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 904 459 000

Na doktorandské štúdium sa môžu hlásiť absolventi:

 1. druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v študijnom odbore Psychológia,
 2. prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v študijnom odbore Psychológia alebo v príbuznom študijnom odbore,
 3. druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v študijnom programe Učiteľstvo akademických predmetov Psychológia + druhý predmet a po absolvovaní akreditovaného magisterského stupňa štúdia v študijnom odbore Psychológia na Fakulte psychológie PEVŠ.

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť študenta na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Študent v doktorandskom štúdiu získa poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím výskumom prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu. Po absolvovaní štúdia získa študent titul philosophiae doctor (PhD.)

Témy dizertačných prác,na ktoré sa môže uchádzač hlásiť, budú zverejnené v fakultou. Uchádzač sa môže prihlásiť len na jednu z vypísaných tém, ktorú uvedie v prihláške.
Študijný program je možné študovať v dennej a externej forme. Študent doktorandského štúdia v dennej forme štúdia má povinnosti ako pracovník fakulty. Prácu vykonáva priamo v mieste školy v rozsahu, ktorý nenaruší odovzdanie doktorandskej práce v ustanovenom čase. Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium v zmysle príslušných predpisov.
Externý študent – pracuje na svojom pracovisku, ale dochádza na prednášky a semináre na Fakultu psychológie, prípadne sa zúčastňuje vybraných aktivít Fakulty psychológie.
V každom akademickom roku je doktorand povinný získať predpísaný počet kreditov za výskum, absolvovanie prednášok, publikačnú činnosť a ďalšie aktivity.

Prihlášky

UCHÁDZAČ O ŠTÚDIUM SA PRIHLASUJE VÝLUČNE PODANÍM ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY!
Elektronická prihláška na štúdium FPs PEVŠ
Uchádzač potvrdí riadne vyplnenú e-prihlášku. Po úspešnom odoslaní sa uchádzačovi vygeneruje kód, ktorý slúži ako variabilný symbol pri platbe za podanie prihlášky vo výške 20,- €.

Požadované doklady:

 1. profesný životopis – podpísaný,
 2. úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysokoškolský diplom z magisterského študijného programu, bakalárske diplomy nezasielajte)
 3. úradne osvedčená kópia vysvedčenia alebo osvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 4. úradne osvedčená kópia dodatku k diplomu,
 5. absolvent zahraničnej vysokej školy priloží úradne osvedčenú kópiu rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, alebo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačnej doložky (magisterské štúdium psychológie absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné),
 6. absolvent s dodatočne priznaným akademickým titulom „magister“ priloží úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o oprávnení používať akademický titul „Mgr.“,
 7. úradne osvedčená kópia rodného listu (osvedčenia o štátnom občianstve),
 8. úradne osvedčená kópia sobášneho listu (pri zmene priezviska na základe sobáša),
 9. súpis svojich publikovaných a nepublikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností,
 10. projekt dizertačnej práce (odbornú stránku konzultovať so školiteľom, ktorý vypísal tému dizertačnej práce) – podpísaný! projekt musí obsahovať:
 • cieľ, teoretické a metodologické východiská výskumu a riešenia danej témy,
 • zoznam literatúry,
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Uchádzač, ktorý skončí magisterské štúdium v bežnom akademickom roku, zašle potvrdenie o ukončení magisterského štúdia ihneď po vykonaní štátnej skúšky na doleuvedenú adresu. Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje. V materiáloch prosím uveďte svoj platný e-mail a telefónne číslo.
Ak žiadate o denné štúdium, ale máte záujem aj o externú formu štúdia, odporúčame uviesť, že máte záujem aj o externé štúdium v prípade, že fakulte nebude pridelený dostatočný počet miest pre denných doktorandov.

Požadované doklady zasielajte na adresu:

Fakulta psychológie PEVŠ
Oddelenie vedy
Mgr. Petra Šebeňová
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29