Fakulta psychológie

Centrum pozitívnej psychológie

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej škole (PEVŠ) založila Centrum pozitívnej psychológie (CEPOP), prvú inštitúciu tohto druhu na Slovensku. Jej členmi sú interní a externí pedagógovia PEVŠ, ktorí sa v nej budú spolu so študentmi a doktorandmi Fakulty psychológie venovať vzdelávacej a  vedecko-výskumnej činnosti. Poslaním Centra pozitívnej psychológie je podpora vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti v oblasti pozitívnej psychológie a rozširovanie a aplikácia poznatkov pozitívnej psychológie do rôznych oblastí života človeka (škola, práca, rodina, manželstvo, komunita).

Čo presne znamená pojem pozitívna psychológia a aký bol dôvod založenia CEPOP vysvetľuje jeho riaditeľka, doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD nasledovne: „Pozitívna psychológia kladie dôraz predovšetkým na pozitívne oblasti života človeka a na podporu jeho individuálnych zdrojov zdravia, silných stránok a rozvíjanie potencialít človeka smerujúcich k dobrej kvalite života v rodine, v škole, v práci, v manželstve, v partnerstve či v komunite. Pozitívna psychológiadáva do popredia skúmania také javy ako well-being, spokojnosť, šťastie, pohoda, nadšenie, reziliencia, láska, priateľstvo, radosť, optimizmus, humor, odolnosť, altruizmus, empatia, odpúšťanie, spiritualita a zmysel života. Pre založenie tejto inštitúcie sme sa rozhodli z dôvodu skúmania životného štýlu, aký vedieme, ktorý si často vyžaduje odbornú pomoc. Tejto môže napomôcť aj CEPOP. “

Predsedom rady vedenia CEPOP je prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., jeho členmi sú doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. a prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. Riaditeľkou CEPOP je doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. Všetci sú interní alebo externí pedagógovia PEVŠ. Centrum je zamerané na oblasť vedeckovýskumnej činnosti a oblasť vzdelávania.
CEPOP so sídlom na Fakulte psychológie PEVŠ na Tomášikovej 20 je založené so súhlasom Správnej rady PEVŠ. Jeho činnosť a organizácia sa riadi Štatútom CEPOP, ktorý schvaľuje Správna rada vysokej školy. Svoju činnosť vykonáva samostatne, avšak v priamej koordinácii s riadiacimi orgánmi zriaďovateľa. Financovanie CEPOP je založené najmä na externých zdrojoch, tvorených hlavne finančnými prostriedkami získanými z grantových zdrojov, z ponúkaných vzdelávacích, tréningových a výcvikových aktivít, z predaja publikácií a metodických príručiek.

CEPOP bude predstavené na 3. medzinárodnej vedeckej konferencii s názvom Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie, ktorá sa bude konať 29. – 30. 9. 2016 na PEVŠ pod gesciou prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc., rektora PEVŠ a prof. PhDr. Teodora Kollárika, DrSc., dekana Fakulty psychológie PEVŠ, v spolupráci s medzinárodnými inštitúciami a osobnosťami, s Asociáciou školskej psychológie SR a ČR a Slovenskou komorou učiteľov. Cieľom konferencie je vyzvať psychológov na postupnú aplikáciu výsledkov psychológie zdravia a pozitívnej psychológie v súčasnej škole a upozorniť na novú rolu školského psychológa ako iniciátora, organizátora a podporovateľa mentálneho zdravia žiakov a učiteľov v školách v intenciách pozitívnej psychológie a psychológie zdravia.

<<< Späť