Fakulta psychológie

Medzinárodné študentské psychologické dni 2023

V dňoch 26.-27. apríla 2023 sa na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy konal  22. ročník súťažnej odbornej medzinárodnej akcie pre študentov bakalárskych a magisterských študijných programov psychológie s názvom Medzinárodné študentské psychologické dni 2023.

Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizáciu podujatia zabezpečil tím zamestnancov Fakulty psychológie v zložení: PhDr. Veronika Boleková, PhD., doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD., PhDr. Beáta Dvorská, PhD., Mgr. Veronika Chlebcová, PhD., PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., Ing. Nikola Kopiláková a PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

Študentskú konferenciu slávnostne otvorila dekanka Fakulty psychológie doc. PhDr. Eva Naništová, CSc. Účastníkom konferencie sa prihovorila aj garantka súťaže doc. PhDr. Mária Bratská a predsedníčka odbornej komisie PhDr. Veronika Boleková, PhD. Počas konferencie odzneli príspevky víťazov katedrových a fakultných kôl súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti zo 14 slovenských a českých vysokých škôl a univerzít. Súťaže sa zúčastnilo 28 študentov a 14 pedagógov, ktorí boli členmi odbornej komisie. Účastníci konferencie mali možnosť vypočuť si 25 príspevkov. Počas prvého dňa konferencie prezentovali súťažné práce študenti v bakalárskej sekcii (14 príspevkov). Súťaž pokračovala prezentáciami 11 príspevkov v magisterskej sekcii počas druhého konferenčného dňa.

Fakultu psychológie reprezentovala v bakalárskej sekcii Natália Vozárová so súťažnou prácou Psychopatologické symptómy v súvislosti s neurobiologickou typológiou temperamentu Helen Fisher.  Bc. Barbora Gráčová súťažila v magisterskej sekcii s príspevkom Materská väzba, autonómia a sebaúcta rodiacich žien.

Na pôde fakulty sa v rámci odborného programu konalo aj stretnutie zástupcov zúčastnených vysokých škôl a univerzít. Predmetom diskusií boli najmä otázky zmien v organizovaní súťaže v nadchádzajúcich ročníkoch. Účastníci konferencie boli pozvaní na slávnostný raut, ktorého súčasťou bolo hudobné vystúpenie študentov Fakulty psychológie. Program pod vedením PhDr. Beáty Dvorskej, PhD. si pripravili Samuel Straka, Nataša Cipárová, Bianka Bakošová, Lucia Kertiová, Hana Pauleová, Silvia Wagnerová, Bc. Ondrej Hronský a Bc. Michal Václavek.

Víťazkou medzinárodnej slovensko-českej súťaže sa v bakalárskej sekcii stala Anna Sochůrková (Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova) s príspevkom  Vliv filtračních brýlí na depresivní symptomy u žen v časném poporodním období. V magisterskej sekcii sa na prvom mieste umiestnila Bc. Šárka Vodičková (Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova) so súťažnou prácou Strach z pohybu u pacientů s chronickou bolestí krční části páteře – validizace Tampa Scale.

Súčasťou podujatia bolo aj vyhlásenie víťazných prác 23. ročníka celoslovenskej súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti a ocenenie víťazných prác v rámci českej národnej súťaže. V rámci českej národnej súťaže prvenstvo získali študentky Anna Sochůrková  a Bc. Šárka Vodičková. Víťazkami celoslovenskej súťaže sa stali  Kristína Slovíková (Katedra psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) s príspevkom Socializácia emočnej flexibility u mladých dospelýchBc. Žofia Dršťáková (Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave) so súťažnou prácou Pilotná verzia intervencie odpustením sebe v kontexte akademickej prokrastinácie u vysokoškolských študentov.

Cenu verejnosti za najlepší príspevok získali Bc. Diana Ďuricová (Katedra psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) za súťažnú prácu  Vplyv Snoezelen intervencie a reminiscenčnej terapie na emocionalitu, úzkosť a agitované správanie seniorov v zariadení a Anna Sochůrková (Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova) za príspevok Vliv filtračních brýlí na depresivní symptomy u žen v časném poporodním období.

Srdečne blahoželáme víťazom aj všetkým zúčastneným študentom!

Prehľad výsledkov súťaže v jednotlivých sekciách:

 

BAKALÁRSKA SEKCIA

MEDZINÁRODNÁ SLOVENSKO-ČESKÁ SÚŤAŽ

 1. miesto

Anna Sochůrková

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Vliv filtračních brýlí na depresivní symptomy u žen v časném poporodním období

 1. miesto

Tereza Kožnarová

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ověření dualistického modelu vášně v e-sportu

 1. miesto

Hanka Višvaderová

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita

Jojo efekt v online světě: vliv intervencí v užívání sociálních sítí na duševní zdraví adolescentů a mladých dospělých

Matyáš Strašík

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Psychologická perspektiva vztahu žák-učitel

 

ČESKÁ CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ

 1. miesto

Anna Sochůrková

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Vliv filtračních brýlí na depresivní symptomy u žen v časném poporodním období

 1. miesto

Tereza Kožnarová

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ověření dualistického modelu vášně v e-sportu

 1. miesto

Hanka Višvaderová

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita

Jojo efekt v online světě: vliv intervencí v užívání sociálních sítí na duševní zdraví adolescentů a mladých dospělých

Matyáš Strašík

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Psychologická perspektiva vztahu žák-učitel

 

SLOVENSKÁ CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ

 1. miesto

Kristína Slovíková

Katedra psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Socializácia emočnej flexibility u mladých dospelých

 1. miesto

Karolína Čavojcová

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sexualita a sexuálna spokojnosť v partnerských vzťahoch u pacientov s diagnózou idiopatických črevných zápalov

 1. miesto

Ján Jakub Štefan

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Pohlavné rozdiely: hypotéza aktivity a hypotéza variability u myší C57BL/6

 

MAGISTERSKÁ SEKCIA

MEDZINÁRODNÁ SLOVENSKO-ČESKÁ SÚŤAŽ

 1. miesto

Bc. Šárka Vodičková

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Strach z pohybu u pacientů s chronickou bolestí krční části páteře – validizace Tampa Scale

 1. miesto

Bc. Žofia Dršťáková

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Pilotná verzia intervencie odpustením sebe v kontexte akademickej prokrastinácie u vysokoškolských študentov

 

 1. miesto

Bc. Diana Ďuricová

Katedra psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vplyv Snoezelen intervencie a reminiscenčnej terapie na emocionalitu, úzkosť a agitované správanie seniorov v zariadení

 

ČESKÁ CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ

 1. miesto

Bc. Šárka Vodičková

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Strach z pohybu u pacientů s chronickou bolestí krční části páteře – validizace Tampa Scale

 

 1. miesto

Bc. Tereza Merhoutová

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Body image a vztah k jídlu u rodičů a jejich dcer

 

 1. miesto

Bc. Monika Firstová

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Stáří a implicitní teorie moudrosti

 

SLOVENSKÁ CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ

 1. miesto

Bc. Žofia Dršťáková

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Pilotná verzia intervencie odpustením sebe v kontexte akademickej prokrastinácie u vysokoškolských študentov

 

 1. miesto

Bc. Diana Ďuricová

Katedra psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vplyv Snoezelen intervencie a reminiscenčnej terapie na emocionalitu, úzkosť a agitované správanie seniorov v zariadení

 

 1. miesto

Bc. Sabina Kucová

Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Vplyv socioekonomického statusu na sociálnu všímavosť

 

<<< Späť