Fakulta psychológie

Na prahu akademického roka 2020/2021

Milé študentky a študenti, kolegyne a kolegovia, Cives academici carissimi!

Každý rok – či už kalendárny alebo akademický – plynie v určenom rytme, ukotvený míľnikmi označujúcimi začiatok, priebeh či zavŕšenie konkrétnej etapy. Na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy, po úspešnom zvládnutí  kombinovanej metódy výučby v  letnom semestri uplynulého akademického roka, vstupujeme teraz spoločne do akademického roka 2020/2021.

Milé študentky, milí študenti!

Dovoľte mi pozdraviť Vás na prahu tohto nového akademického roka a popriať Vám všetko dobré. Osobitne vítam na našej akademickej pôde najmladších kolegov – študentov a študentky prvého ročníka. Milí prváci! Vaše rozhodnutie pre štúdium na fakulte psychológie je pre nás – vyučujúcich – nielen vyjadrením Vašej dôvery, ale aj záväzkom a zodpovednosťou poskytnúť Vám kvalitné vzdelanie a vytvoriť  priestor pre tvorivé bádanie, osvojenie profesijných zručností, a tiež pre Váš osobný rast, hlbšie prežívanie spolupatričnosti a dozrievanie v povolaní.  Povzbudzujem Vás, aby ste prvé týždne v akademickom prostredí využili možnosť osobnej komunikácie s mentorom Vášho ročníka i s ďalšími vyučujúcimi, ktorí Vám budú nápomocní pri orientácii a porozumení procesu vysokoškolského štúdia.

Po nečakanom ´on-line moratóriu´ uplynulého semestra sa tešíme aj na stretnutia so študentmi vyšších ročníkov. Dúfame, že náročné situácie i študijné výzvy počas uplynulých mesiacov sa pre Vás stali (môžu stať)  zdrojom k posilneniu Vašej psychickej odolnosti a motiváciou k pomoci tým zraniteľnejším a krehkejším z nás. Patrí totiž k paradoxom života, že pri putovaní po horizontálach a vertikálach bytia nás môže najviac posilniť a prehĺbiť v osobnej zrelosti životná kríza, choroba, prekážka či naše zlyhanie.

Výučbu v tomto akademickom roku začíname v náročných epidemiologických podmienkach (COVID-19), ktoré sa môžu veľmi rýchlo a dynamicky meniť. Prosím Vás, aby ste dôsledne dodržiavali opatrenia a usmernenia, ktoré vyplývajú z Pokynu rektora 6/2020 (dokument bol elektronicky zaslaný každému z Vás). Aktuálne informácie o prípadných zmenách Vám budú k dispozícii cez UIS, prostredníctvom jednotlivých vyučujúcich a v koordinácii s dekanátom fakulty a Krízovým štábom PEVŠ.

Milé kolegyne a kolegovia,

Fakulta psychológie PEVŠ je jedinou fakultou psychológie na Slovensku a v nasledujúcom kalendárnom roku si pripomenieme desiate výročie jej založenia. Poslanie fakúlt má nezastupiteľnú úlohu v štruktúre univerzít a vysokých škôl ako integrálneho celku. Slovo facultas (lat.) vyjadruje nielen možnosť či príležitosť, ale tiež určitú schopnosť alebo talent, ktoré sú typické a jedinečné. Zameranie našej fakulty na študijný odbor Psychológia môže byť pre nás výzvou a inšpiráciou rozvíjať povolanie psychológ v dimenzionálnej perspektíve, v prieniku najnovších vedeckých poznatkov a hlboko ľudskej služby pre dobro každej osoby i pre spoločné dobro.

Akademickým rokom 2020/2021 sa na všetkých slovenských vysokých školách začal náročný legislatívny proces, ktorého cieľom je do 31. augusta 2022 zosúladiť svoj vnútorný systém so Štandardami pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. So štandardami, ktoré zverejnila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, musia byť v rovnakom časovom horizonte zosúladené všetky študijné programy a tiež kritériá, pravidlá a postupy pre habilitačné a inauguračné konania. Nasledujúce dva roky tak budú pre nás veľkou výzvou k tvorivej  tímovej spolupráci pri príprave podkladov k novej akreditácii.

Cives academici carissimi!

V mene vedenia fakulty Vám všetkým prajem pevné zdravie, vnútorný pokoj a radosť z prežívania  zmysluplnosti vlastného života. Všetkým ďakujem za solidaritu, súdržnosť a za odvahu kráčať spoločne ďalej v tomto náročnom čase.

 

S úctou

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

dekanka Fakulty psychológie PEVŠ

<<< Späť