Fakulta psychológie

Oznam o vyhlásení doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Fakulty psychológie PEVŠ

Oznam o vyhlásení doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy

Akademický senát Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy (ďalej len „FPs PEVŠ“) v súlade s Čl. 8 ods.1, 2. vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS FPs PEVŠ na dňa

15.11.2022 od 9. 00 – 12 00 v miestnosti č.1.12

 

Kandidátky na členky AS FPs PEVŠ – študentská časť:

Bc. et. Bc. Veronika Grondžáková – 1. roč. Mgr.

Barbora Cehlárová – 2.roč. Bc

 

Priebeh volieb organizuje a riadi volebná komisia v zložení:

PhDr. Henrieta Roľková, PhD. – predsedníčka volebnej komisie

PhDr. Beáta Dvorská, PhD. – členka volebnej komisie

Mgr. Silvia Wagnerová – členka volebnej komisie

Alexandra Gloria Svetlovská – členka volebnej komisie

 

 

                                                                                                                                                          PhDr. Beáta Dvorská, PhD.

                                                                                                                                                          predsedníčka AS FPs PEVŠ

<<< Späť