Fakulta psychológie

PRÍHOVOR ABSOLVENTOM ŠTÚDIA PSYCHOLÓGIE KONČIACIM ŠTÚDIUM V AR 2019/2020

Vážené absolventky, vážení absolventi!

V týchto dňoch sme zavŕšili akademický rok 2019/2020 a sme na prahu toho ďalšieho. Ešte stále v nás doznievajú zážitky z priebehu predchádzajúceho akademického roka, kedy ste po úspešnom absolvovaní štátnej záverečnej skúšky získali vysokoškolský titul Bakalár alebo Magister v študijnom odbore PSYCHOLÓGIA.

Keby sa nám tak radikálne nezmenil spôsob života v súvislosti s pandémiou koronavírusu, mohli ste na slávnostnej promócii počuť, ako promótor oznamuje Jeho Magnificencii, rektorovi Paneurópskej vysokej školy, že absolventi, ktorí majú byť promovaní, úspešne vykonali všetky predpísané skúšky a štúdium ukončili štátnou skúškou, splnili všetky podmienky predpísané zákonmi Slovenskej republiky, takže sa im môže na základe ustanovenia § 52 ods. 5 resp. § 53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách vydať diplom o ukončení vysokoškolského štúdia v študijnom odbore psychológia a priznať akademický titul „bakalár“ resp. „magister“.

Z dôvodu nástupu pandémie ste však Vy aj Vaši blízki boli ochudobnení o krásne zážitky, spojené so slávnostným odovzdaním diplomov absolventom jednotlivých študijných programov. Pandémia zasiahla do našich životov i do priebehu akademického roka na našej fakulte psychológie a bola príčinou zmien, ktoré museli byť realizované v súlade s usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva. Už v priebehu výučbovej časti letného semestra sme prešli z prezenčných foriem výučby na dištančné a následne boli modifikované i spôsoby skúšania v jednotlivých predmetoch študijného plánu.  Realizáciu štátnych záverečných skúšok sme zvládli tradičnou prezenčnou formou, hoci v sprísnených hygienických podmienkach. Dôstojné prevzatie diplomov na promočnej slávnosti sme Vám však vzhľadom na opatrenia Úradu verejného zdravotníctva zabezpečiť nemohli. Je nám ľúto, že sme spoločne s Vami nemohli prežiť slávnostné chvíle spojené s touto udalosťou.

Milé bakalárky, milí bakalári!

Milé magisterky, milí magistri!

To, že ste získali vysokoškolský titul, je pre Vás dôležitým životným úspechom. Mali ste možnosť osvojiť si poznatky a zručnosti z odboru psychológia, ktoré budú východiskom k Vašej budúcej profesionálnej kariére v tomto odbore. Snahou nás, vašich učiteľov, bolo pripraviť Vás na vysoko profesionálnu činnosť v domácom i zahraničnom prostredí, pripraviť Vás tak, aby ste boli vnímaví k rôznym stránkam psychiky a života ako odborníci, ktorí sa prezentujú aj prostredníctvom svojich vysoko ľudských morálnych i profesionálnych kvalít. Ako sa nám to podarilo, môžete posúdiť sami. Vaše postoje a hodnotenia sa samozrejme môžu líšiť, veď tak to býva aj v prípade prístupu študentov k študijným povinnostiam. My sme si vždy cenili Vaše aktívne zapájanie sa do procesu vzdelávania na fakulte a prejavy záujmu o napredovanie v štúdiu. Vaša cesta k poznávaniu v odbore psychológia sa prevzatím diplomu nekončí. Ďalšie vzdelávanie je všeobecne považované za celoživotnú potrebu. Preto v prípade absolvovania bakalárskeho štúdia Vám ponúkame pokračovanie v štúdiu na magisterskom stupni v študijnom programe psychológia. Absolventky a absolventi magisterského stupňa zasa môžu na našej fakulte v svojom odbornom raste pokračovať cestou získania titulu doktor filozofie (PhDr.) v rigoróznom konaní, ako aj využiť možnosť získať vzdelanie v treťom – doktorandskom stupni, v študijnom programe Školská psychológia, ktorý je zaradený do študijného odboru Psychológia.

Vážené absolventky, vážení absolventi,

štúdium na vysokej škole Vám prinieslo zmeny aj v osobnom živote. Pribudli Vám nové povinnosti, nadviazali ste nové kontakty, ale iste sa tým nezmenil význam vzťahov s Vašimi najbližšími – príbuznými a priateľmi. Podpora z ich strany voči Vám znamená veľmi veľa pre každého študenta. Práve Vašich najbližších – rodičov, starých rodičov, súrodencov, manželských partnerov a partnerky i blízkych priateľov najviac zasiahlo zrušenie slávnostných promócií. Tí, ktorí s Vami prežívali vaše radosti, starosti, úspechy aj neúspechy a ktorí Vás všemožne podporovali, sa určite mimoriadne tešili na to, ako budú konečne svedkami slávnostného odovzdania Vášho diplomu o úspešnom absolvovaní štúdia. Okolnosti to však, žiaľ, neumožnili. Nezabúdajte na ich podporu a nezištnú pomoc, dávajte Vašim najbližším najavo Vašu vďačnosť a úctu, veď boli aj sú súčasťou vami prežívaného šťastia.

Vážené absolventky, vážení absolventi,

Vaše diplomy svedčia o tom, že ste titul nadobudli štúdiom na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy, ktorá je na Slovensku prvou fakultou tohto typu. Založil ju v roku 2011 prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., ktorý ju aj v prvých piatich rokoch viedol ako dekan. Prevzatím diplomu ste sa zaradili k 615-tim doterajším absolventom štúdia psychológie v bakalárskom a magisterskom stupni. Vaša Alma mater sa s Vami nelúči, chceme s Vami zostať v kontakte. Budeme veľmi radi, ak nám dáte vedieť, ako sa Vám darí v ďalších etapách Vášho života. Privítame, ak sa s nami podelíte o Vaše profesionálne skúsenosti. Máte možnosť spolupracovať s nami v rámci Vášho budúceho pracoviska a participovať aj na výskumných projektoch. Vítanou príležitosťou na opätovné stretnutie bude slávnostné podujatie, ktoré pripravujeme pri príležitosti 10. výročia založenia Fakulty psychológie PEVŠ, ktoré oslávime v akademickom roku 2021/2022. Už teraz Vás všetkých srdečne pozývame!

Milé naše kolegyne a kolegovia,

je zrejmé, že akýkoľvek „virtuálny“ promočný príhovor nenahradí zážitok z reálnej slávnosti odovzdávania diplomov. Aj my sme sa tešili na osobné stretnutie s Vami pri príležitosti Vašich promócií. Dúfame však, že aj keď sa slávnostné promócie nekonali, naše vzájomné vzťahy, ktoré sme si v priebehu Vášho štúdia vybudovali, budeme rozvíjať i naďalej.

Dovoľte, aby som Vám v mene svojom ako aj za všetky kolegyne a kolegov úprimne zablahoželala k získaniu akademického titulu. Prajeme Vám pevné zdravie a šťastie, veľa úspechov v pracovnom živote. Nech Vás napĺňa každodenná radosť z prežívania zmyslu vlastnej existencie. Povedané slovami Stefana Zweiga:

Až keď človek vie, že tiež pre iného niečo znamená, cíti zmysel a poslanie vlastnej existencie.

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

prodekanka pre pedagogickú činnosť

Fakulta psychológie PEVŠ

<<< Späť