INFORMÁCIA O PROMÓCIÁCH ABSOLVENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA

INFORMÁCIA O PROMÓCIÁCH ABSOLVENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA

Súčasťou ukončenia magisterského štúdia je promočný akt spojený s odovzdávaním diplomov absolventom. Promočný akt sa bude konať dňa 30. júna 2017 na Tomášikovej ul. č. 20 v Bratislave v miestnosti AULA MAXIMA (na 1. poschodí).

Pred samotným promočným aktom prebehne nácvik a obliekanie sa do talárov. Stretnutie na nácvik sa uskutoční v hale pred AULOU MAXIMA.

Nácvik promócie a obliekanie sa do talárov: o 14,00

Začiatok slávnostného promočného aktu: o 15.00

Na nácvik je potrebné dostaviť sa v presne určenom čase !

Na túto príležitosť budete všetci promovaní v slávnostných promočných talároch a čiapkach. Pre tento akademický rok je poplatok za promočný akt vo výške 20,- Eur. Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 26. júna 2017 na číslo účtu fakulty psychológie:

IBAN: SK55 1100 0000 0029 2686 0927

SWIFT: TATRSKBX

Variabilný symbol: každý absolvent ho má uvedené vo svojom konte v UIS

Adresa príjemcu: PEVŠ, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Je potrebné mať vyrovnané všetky finančné záväzky voči pevš. v opačnom prípade sa nebudete môcť zúčastniť promócie.

Doklad o zaplatení nám obratom pošlite na adresu: petra.sebenova@paneurouni.com

Absolventi po skončení promočného aktu odovzdajú taláre zamestnancom Fakulty psychológie do miestnosti na to určenej – ŠATŇA (1.posch.). Čiapky absolventom magisterského stupňa zostávajú.

V prípade záujmu si absolventi budú môcť objednať fotografie vyhotovené profesionálnou firmou priamo v deň a mieste konania promócií. Individuálne fotografovanie počas promočného aktu sa v záujme jeho nerušeného priebehu nepripúšťa.

V súvislosti s kapacitnými možnosťami promočnej sály si každý absolvent môže na promočný akt pozvať najviac 5 hostí. V prípade, že si študent pozve viac ako 5 hostí, hostia budú môcť byť usadení vo vedľajšej aule Auditorium Magnum, kde sa bude promočný akt premietať. Neodporúčame zúčastniť sa promočného aktu deťom do 2 rokov.

Vyjadrenie o účasti na promočnom akte, ktoré ste nahlasovali počas priebehu štátnej záverečnej skúšky, sa považuje za záväzné. V prípade, že ste nahlásili svoju účasť na promóciách a promočného aktu sa nakoniec nebudete môcť zúčastniť z vážnych dôvodov, prosím, oznámte nám to bezodkladne obratom.

Tí z Vás, ktorí ste sa vyjadrili, že sa promočného aktu nezúčastníte, si môžete doklady o absolvovaní štúdia vyzdvihnúť na študijnom oddelení po promóciách (po predchádzajúcej dohode).

<<< Späť