OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty psychológie  Paneurópskej vysokej školy oznamuje, že dňa 25.08. 2017 sa uskutočnia na Fakulte psychológie PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava v zasadacej miestnosti číslo 1.12 (1. poschodie) obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore 3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia:

o 09.00 hod. Mgr. Márie Mehešovej na tému „Mentálne zdravie vysokoškolských študentov vo vzťahu ku kvalite života a prežívaniu šťastia“,

o 11.00 hod. Mgr. Anety Vančovej na tému „Sociálna atmosféra učiteľských zborov v súvislosti so sociálnou začlenenosťou, osobnostnými vlastnosťami a syndrómom vyhorenia ich členov“,

o 13.30 hod. PhDr. Ivana Pavloviča na tému „Psychohygiena v živote psychoterapeuta“. 

 

 

<<< Späť