Oznam o konaní obhajoby projektu dizertačnej práce

Oznam o konaní obhajoby projektu dizertačnej práce

OZNÁMENIE

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy oznamuje, že

dňa 07.05.2019 o 13:00 hod.

 sa uskutoční na Fakulte psychológie PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava v miestnosti č. 1.12 (1. poschodie)

dizertačná skúška a obhajoba projektu dizertačnej práce

 PhDr. Mgr. Eleny Fortis

 v študijnom odbore 3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia

Názov projektu dizertačnej práce: 

„Agresivita a nefunkčné prejavy správania sa rodičov“

<<< Späť