OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PROJEKTOV

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PROJEKTOV

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy oznamuje, že dňa 27.09.2017 sa uskutočnia na Fakulte psychológie PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava v miestnosti č. 1.12 (1. poschodie) dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác v študijnom odbore 3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia:

8.00 hod. – Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, M.A., téma „Sociálno-emocionálne zdravie žiakov základných škôl v kontexte osobnosti a sociálnej začlenenosti“

9.00 hod. – Mgr. Silvia Sodomová, téma Kognitívny, emocionálny a sociálny vývin žiakov v inkluzívnej základnej škole

10.00 hod., Mgr. Silvia Langermanntéma „Determinanty úspešného koučingu“,

11.00 hod. – PhDr. Veronika Bisaki,  téma „Sociálno-emocionálne zdravie pedagogických pracovníkov základných škôl s prvkami inkluzívnej edukácie v kontexte kvality ich života“.

<<< Späť