Fakulta psychológie

Prihlášky na kurz MABEL – Multijazyková batéria testov čítania, písania a ich prediktorov

MABEL obsahuje 14 najdôležitejších a diagnosticky citlivých testov ranej gramotnosti, overených vo viacerých jazykoch. Výnimočnosť testovej batérie MABEL spočíva v tom, že všetky testy sme vytvorili paralelne v angličtine, waleštine, francúzštine, španielčine, češtine a slovenčine – teda s možnosťou priameho porovnávania medzi jazykmi. V súčasnosti sa MABEL rozširuje o ďalšie jazyky: portugalčinu a poľštinu.

Testy zisťujú schopnosti: fonematické uvedomovanie, znalosť písmen, rýchle menovanie, čítanie a písanie. Kurz je zameraný na prácu so 14 diagnostickými testami, ktoré sa zakladajú na vedeckých dôkazoch. Kurz sa uskutoční 15.5.2019 od 9:00 do 17:00 (registrácia od 8:00).

Bližšie informácie o projekte MABEL a testoch nájdete na webovej stránke: www.eldel-mabel.net .

Testová batéria sa tvorila ako súčasť rozsiahleho európskeho longitudinálneho výskumu utvárania gramotnosti (Projekt ELDEL – Enhancing Literacy Development in European Languages).

 

PROGRAM: 

8:00 – 9:00 Registrácia

9:00 – 9:15 Otvorenie – dekanka Fakulty psychológie PEVŠ doc. PhDr. Elena Lisá, PhD.

9:15 – 10:00 Kritické miesta diagnostiky ŠPU na Slovensku – M. Mikulajová

10:00 – 10:20 Kávová prestávka

10:20 – 11:00 MABEL – batéria testov, založená na dôkazoch – M. Caravolas

11:00 – 12:00 Ako sa orientovať v MABEL – M. Caravolas, M. Mikulajová

12:00 – 13.00 Prestávka na obed

13:00 – 14:00 Testy fonematického uvedomovania

14:00 – 14:30 Testy poznania písmen a testy RAN

14:30 – 14:45 Kávová prestávka

14:45 – 16:30 Testy čítania a písania

16:30 – 17:00 Diskusia a záver

O lektorkách:

Dr. Markéta Caravolas, PhDr., Reader in Psychology, Bangor University, UK. Dlhodobo sa venuje medzijazykovému výskumu gramotnosti. Bola zodpovednou riešiteľkou Projektu ELDEL (2008-2012) a riešiteľkou celého radu projektov vo Veľkej Británii aj v zahraničí. Publikovala (v spoluautorstve) viaceré diagnostické testové batérie  v českom aj slovenskom jazyku.

Prof. Marína Mikulajová vedie Ústav klinickej psychológie na Fakulte psychológie PEVŠ. Zameriava sa na problematiku vývinu reči a osvojovanie čítania a písania v norme a patológii. Vydala (v spoluautorstve) celý rad diagnostických testov, ktoré sa používajú u nás v praxi. 

 Lektorky spolupracujú a spoločne publikujú od r. 2001.

 

Termín konania kurzu: 15.5.2019 od 9:00 do 17:00, registrácia od 8:00.

Miesto konania: Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, 820 09 Bratislava, miestnosť Odeon.

Prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu mabel.sk.2019@gmail.com. Následne Vás budeme informovať o akceptovaní/neakceptovaní prihlášky podľa poradia prihlásených účastníkov. Kapacita kurzu je limitovaná na 50 účastníkov.  V prípade odmietnutia z dôvodu naplnenia kurzu Vás budeme informovať, ak sa uvoľní miesto, podľa poradia zaslaných prihlášok, resp. Vás budeme registrovať v našej databáze.

Podmienka pre akceptovanie prihlášky: zaslanie scanu diplomu (psychológ, logopéd, špeciálny pedagóg) spolu s priháškou mailom. Prosíme o dodržanie podmienky jeden účastník za pracovisko.

Účastnícky poplatok: 100 € bankovým prevodom. Poplatok uhradíte na základe akceptácie Vašej prihlášky. Číslo účtu zašleme zaradeným účastníkom. Kurz nie je možné uhradiť na mieste.

V prípade, že Vám uhrádza poplatok firma, uveďte do prihlášky fakturačné údaje: názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH), aby sme mohli vystaviť daňový doklad.

Pri platbe tiež uveďte: variabilný symbol:15052019

informácia pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka alebo firmy, ktorá uhrádza poplatok za účastníka.

Na kurz si prineste potvrdenie o zaplatení, ktoré predložíte pri registrácii.

Účastnícky poplatok zahŕňa školenie a prístup účastníka k testom MABEL cez webstránku.

Obed si zabezpečujú účastníci sami.

Účastníci, cieľová skupina: psychológovia, logopédi, špeciálni pedagógovia.

Účastníci kurzu obdržia certifikát o absolvovaní kurzu a záujemci aj potvrdenie SKP o udelení kreditov (7 K).

Lektorky: Dr. Markéta Caravolas (Veľká Británia) a prof. Mikulajová Marína (SR).

Čo potrebujete? Prineste si podľa možnosti nabitý notebook, aby ste si mohli stiahnuť testy z internetu.

Ako sa na kurz dostanete?

Zastávky v okolí: Tomášikova (električky č. 8, 9), Maximiliána Hella (autobusy č. 78, 96, 50, 66).

Z autobusovej stanice autobusom č. 50 vystúpite na zastávke Maximiliána Hella.

Z hlavnej stanice električkou č. 2, prestup na zastávke Krížna na električku č. 9, vystúpite na zastávke Tomášikova.

MABEL – Informacie pre zaujemcov

MABEL – pozvánka

MABEL prihláška

 

 

<<< Späť