Fakulta psychológie

Fakulta psychológie PEVŠ vyhlasuje súťaž POSTEROMÁNIA 2024: Psychológia očami študentov.

Fakulta psychológie PEVŠ vyhlasuje súťaž POSTEROMÁNIA 2024: Psychológia očami študentov.

Cieľom súťaže je

  • podpora študentskej činnosti
  • prezentovanie vlastných výskumných aj nevýskumných prác študentov
  • motivovanie k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvíjaniu odborných poznatkov v oblasti psychológie, formulovaniu a prezentovaniu vlastného odborného názoru
  • rozvíjanie kritického myslenia a samostatnosti
  • podpora sebarozvoja študentov na osobnostnej aj profesijnej úrovni.

Táto aktivita podporuje u študentov záujem o vzdelávanie, tvorivú vedeckú a výskumnú činnosť.

 

Súťaž organizuje Ústav klinickej psychológie Fakulty psychológie PEVŠ.

Prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu veronika.chlebcova@paneurouni.com

najneskôr do 7.4.2024.

 

Kontaktná osoba pre záujemcov o súťaž a prihlásených súťažiacich je Mgr. Veronika Chlebcová, PhD., veronika.chlebcova@paneurouni.com.

 

Bližšie informácie o súťaži nájdete tu: informacie_o_posteromanii

Prihláška: prihlaska_posteromania

 

<<< Späť