OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNÁMENIE

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy oznamuje, že

 

dňa 14.06.2018 o 13:00 hod.

 

sa uskutoční na Fakulte psychológie PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava v miestnosti č. 1.12 (1. poschodie)

 

dizertačná skúška a obhajoba projektu dizertačnej práce

 

PhDr. PaedDr. Dušana Fábika

 

v študijnom odbore 3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia

Téma projektu dizertačnej práce:

„Sebaobraz intelektovo nadaných detí s Aspergerovým syndrómom“

Zloženie komisie:

predsedníčka:

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

členovia:

doc. PhDr. Eva Naništová, PhD.

doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD.

doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

školiteľ:

doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

oponent:

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

 

Priebeh dizertačnej skúšky a vyhlásenie výsledkov sú verejné.

 

 

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD., v.r.

dekanka fakulty

<<< Späť