Katedra

Katedra

Katedra je konkrétne špecializované pracovisko na fakulte vysokej školy. Vysoké školy sa spravidla delia na fakulty, ktorých súčasťou sú práve spomínané katedry. Katedry majú vlastnú vnútornú organizačnú štruktúru. Na čele katedry stojí vždy vedúci katedry. Katedra má aj svojich garantov, ktorí stoja za jednotlivými študijnými programami, respektíve odbormi. Pri podávaní prihlášky na vysokú školu sa vždy hlásite na konkrétnu katedru, ktorá bude tvoriť 95 % vášho vzdelávania a budete navštevovať predmety, ktoré vyučujú pracovnćii katedry, na ktorej sa otvoril váš vybraný študijný odbor.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ