Časté otázky

Časté otázky

Dokedy si môžem poslať prihlášku na PEVŠ?

Paneurópska vysoká škola je ústretová aj k záujemcom o štúdiu, ktorí z akýchkoľvek osobných dôvodov nemali dostatok času doručiť si prihlášku v dostatočnom predstihu. Veľké množstvo vysokých škôl žiada doručenie prihlášky do 31.1.2022 so začiatkom štúdia v zimnom semestri v októbri 2022, čo je takmer 9 mesiacov vopred. V živote sa môže čokoľvek zmeniť a robiť rozhodnutia, ako je prihlásenie sa na VŠ 9 mesiacov vopred, môže byť pre mnohých ľudí náročné. U nás si môžete prihlášku posielať až do 31.9.2022, a tým pádom sa tak rozhodnúť aj na poslednú chvíľu a po podaní prihlášky rovno nastúpiť na štúdium. Viac o termínoch podania prihlášky nájdete na tomto odkaze.

 

Akou formou môžem poslať prihlášku na PEVŠ?

Prihlášku na štúdium na niektorej z fakúlt Paneurópskej vysokej školy si môžete podať prostredníctvom elektronického formulára, ktorý môžete vyplniť online. Ak by ste mali s vyplnením formulára problém, pripravili sme si pre vás aj postup na podanie tejto e-prihlášky. V prípade akýchkoľvek problémov s prihláškou nás neváhajte obratom kontaktovať.

 

Aký vysoký je poplatok za prihlášku na PEVŠ?

Poplatok za prijímacie konanie na všetky fakulty Paneurópskej vysokej školy je 20 € za konanie na bakalárskom, magisterskom, inžinierskom aj doktorandskom stupni. Všetky aktuálne informácie o poplatkoch súvisiacich so štúdiom na Paneurópskej vysokej škole nájdete priamo na našom webe na tomto odkaze.

 

Ktoré študijné programy otvárate pre tento akademický rok? 

Aktuálnu ponuku študijných programov nájdete vždy na stránke príslušnej fakulty Paneurópskej vysokej školy, a to Fakulty práva, Fakulty ekonómie a podnikania, Fakulty psychológie, Fakulty masmédií a Fakulty informatiky. Otvorenie študijného programu pre konkrétny akademický rok závisí aj od naplnenia minimálneho požadovaného počtu uchádzačov.

 

Čo robiť, ak sa konkrétny študijný program neotvára?

V takomto prípade máte dve možnosti. Tou prvou je vybrať si iný podobný študijný program (alebo iné zameranie v rámci vami vybraného odboru). V druhom prípade môžete počkať, či sa vybraný odbor neotvorí počas ďalšieho akademického roka.

 

Ako sa dozviem, či som prijatý na vysokú školu? 

O výsledky prijímacieho konania (a teda prijatí alebo neprijatí na štúdium na niektorej z našich fakúlt), vás budeme informovať písomne v dostatočnom predstihu pred začiatkom zimného semestra príslušného akademického roka.

 

Sú na PEVŠ aj prijímacie skúšky?

Prijímacie konanie na štúdium na Paneurópskej vysokej škole je štandardne bez prijímacích skúšok na všetky fakulty okrem Fakulty práva. Viac sa o prijímacom konaní aj o skúškach dozviete v tomto článku na našom blogu.

 

Koľko stojí školné pre tento akademický rok? 

Školné a poplatky sa líšia pri jednotlivých program aj fakultách Paneurópskej vysokej školy. Rovnako sa líši cena denného a externého štúdia pri tom istom študijnom programe. Školné môžete uhrádzať ročne, na semester, ale aj mesačne – v takom prípade sa celková cena tiež líši.

 

Čo ak nenastúpim na štúdium?

V takom prípade môžete požiadať o prerušenie alebo ukončenie štúdia. V opačnom prípade vám stále platí štatút študenta so všetkými výhodami (ako platná ISIC karta či iné zľavy). Ak však neabsolvujete hneď prvý semester štúdia, budete po ňom oficiálne vylúčení zo školy.

 

Je možné prerušiť štúdium a následne naň naviazať?

Áno, aj takáto možnosť existuje na našej škole. K prerušeniu štúdia často dochádza z rôznych zdravotných dôvodov, ale aj kvôli práci či dlhej zahraničnej ceste. Rovnako je možné nastúpiť na štúdium na Paneurópskej vysokej škole a nechať si uznať absolvované predmety z predchádzajúceho štúdia v prípade, že mali potrebnú akreditáciu.

 

Aké sú výhody externého štúdia na vašej škole?

Pri niektorých študijných programoch je externé štúdium lacnejšie, ako denné štúdium. Najväčšou výhodou však je časová flexibilita, ktorú vám poskytuje práve externé štúdium. Popri externom štúdiu sa naplno môžete venovať svojmu zamestnaniu alebo podnikaniu. Množstvo materiálov študujete dištančne a prezenčná výučba prebieha najmä cez víkend.

 

Čo znamená “online podpora” pri niektorých z ponúkaných programov?

Niektoré študijné programy na našej škole (napríklad právo) je možné študovať so spomínanou online podporou. Tento modul vám dovoľuje sledovať prednášky online z domu či práce a využívať ďalšie výhody. Online podpora vám umožní, že v prípade neúčasti na prednáškach môžete získať všetky potrebné informácie a nevymeškáte tak žiadne dôležité informácie. Táto forma štúdia je mimoriadne obľúbená u časovo naozaj vyťažených študentov.

 

Pre koho je určená univerzita tretieho veku?

Na Univerzitu tretieho veku sa môžu zapísať všetci uchádzači o štúdium a záujemcovia o celoživotné vzdelávanie, ktorí dosiahli vek minimálne 50 rokov. Čaká na vás bohatá ponuka zaujímavých kurzov zo sveta práva, psychológie, informačných technológií, masmédií, ale aj ekonómie a podnikania.

 

Ako často sa otvárajú jednotlivé kurzy?

Otvorenie či neotvorenie kurzov pre vzdelávanie záujemcov o štúdium po dosiahnutí veku 50 rokov sa v súčasnosti odvíja nielen od záujmu o vybrané kurzy, ale aj od aktuálnej pandemickej situácie. Jednotlivé kurzy (základy práva, základy psychológie, základy informatiky, základy masmédií a základy ekonómie a podnikania) sa otvárajú spravidla každý akademický rok.

 

Som vhodným adeptom na MBA a LL.M. štúdium?

Pre prijatie na MBA alebo LL.M. štúdium musíte spĺňať určité špecifické podmienky. Pri MBA je všeobecnou podmienkou pre prijatie na toto štúdium absolvovanie predchádzajúceho vysokoškolského štúdia minimálne na bakalárskom stupni, alebo ako druhá alternatíva stredoškolské vzdelanie a 5 rokov praxe. V prípade nesplnenia týchto podmienok je prijatie možné aj po individuálnom posúdení. Prijatie na štúdium prebieha bez prijímacieho konania a je možné absolvovať ho v online forme alebo priamo v sídle PEVŠ v Bratislave. Rovnaké podmienky platia aj pre prijatie na LL.M. štúdium.

 

Môžem nastúpiť na magisterské a inžinierske štúdium, aj keď som bakalárske absolvoval inde?

Na Slovensku býva zvykom, že študent absolvuje vysokoškolské štúdium prvého aj druhého stupňa (bakalárske aj magisterské alebo inžiniersku) na tej istej vysokej škole. Nie je však ničím výnimočným, ak študent prestúpi na inú školu, a to nielen pri prechode z prvého na druhý stupeň, ale napríklad aj po absolvovaní prvého stupňa bakalárskeho štúdia. Dôležité však je, aby sa starý študijný program zhodoval (alebo bol aspoň veľmi príbuzný) s tým novým. Ak napríklad absolvujete študijný program právo na bakalárskom stupni na inej vysokej škole, môžete magisterské absolvovať aj u nás. Dôvodom môže byť presťahovanie sa, dlhšia pauza po bakalárskom štúdiu, ale aj nespokojnosť s predchádzajúcou školou.

 

Môžem sa prihlásiť na rigorózne konanie s titulom z inej školy?

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, aj v tomto radi privítame na našej škole aj absolventov iných vysokých škôl. Na rigorózne konanie (JUDr., RNDr., PhDr.) sa môžete prihlásiť u nás aj s titulom z inej školy – napríklad v prípade, keď vaša vysoká škola nie je akreditovaná pre otvorenie takéhoto študijného programu.

 

Prijímate na doktorandské štúdium aj absolventov z iných škôl?

Počet voľných miest pre doktorandov na našich fakultách je rovnako, ako aj na iných vysokých školách, obmedzený a niekedy sa ani neotvára pre nových záujemcov. Uprednostňovaní bývajú, samozrejme, absolventi našej vysokej školy po magisterkom štúdiu a záujem o počet miest dokotorandov často prevyšuje ich voľný počet. Nič vám však nebráni v tom podať si prihlášku na doktorandské štúdium aj v prípade, že ste absolventom inej vysokej školy.

 

Aké sú možnosti financovania štúdia na vašej škole?

Financovanie štúdia je možné pomocou vlastných zdrojov, ale aj pomocou študentských pôžičiek. Platba za štúdium je možná jednorazovo za celý rok, kvartálne za trimeter, ale aj mesačnými splátkami. V individuálnych prípadoch je možné aj dohodnutie individuálneho splátkového kalendára. Viac o možnostiach financovania vášho štúdia sa dozviete na našom študijnom oddelení, kde sme pripravení zodpovedať všetky vaše otázky. Neváhajte nás kontaktovať a absolvujte vysokoškolské štúdium bez stresu.

 

Môžem dostať študentskú pôžičku?

Získanie študentskej pôžičky pre financovanie vášho vysokoškolského štúdia môžete získať prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania. Pre jej získanie si musíte podať žiadosť a splniť podmienky stanovené fondom. Každoročne sa uvoľňuje na študentské pôžičky iný obnos peňazí, a preto je potrebné zažiadať si o ňu vždy v čo najskoršom termíne hneď po otvorení možnosti podávania žiadostí.  Ak vám robí podanie žiadosti nejaký problém, v našej škole sa vždy stretnete s ochotou pomôcť vám.

 

Kedy sa môžem prihlásiť na Erazmus +?

Na Erazmus + sa môžu prihlásiť študenti, ktorí majú za sebou aspoň jeden ročník vysokoškolského štúdia na našej fakulte. Absolvovanie jedného alebo dvoch semestrov na zahraničnej univerzite pomôže študentom rozśíriť svoj prehľad, pričuchnúť k odlišnej kultúre, zdokonaliť sa v cudzom jazyku a pritom nezaostávať pri nadobúdaní vysokoškolských vedomostí. O detailoch výberového konania a prihláškach na Erazmus sa informujte u vyučujúcich a na študijnom oddelení.

 

Kedy sa môžem ako stredoškolák prísť pozrieť na vašu školu?

Pre záujemcov o štúdium a ich rodičov pravidelne organizujeme deň otvorených dverí, a to v prezenčnej aj online forme. Príďte navštíviť priestory našej školy, porozprávať sa s budúcimi vyučujúcimi a staršími študentmi a zistiť, ako vyzerá kvalitná vysokoškolská výuka. Cudzia nám nie je ani spolupráca so strednými školami, počas ktorej sa spoznáme s našimi budúcimi študentmi ešte predtým, než zmaturujú a podajú si prihlášku na PEVŠ.