Zápočet

Zápočet

Zápočet je jedným z možných ukončení predmetu na vysokej škole, alebo je to jeden z predpokladov, vďaka ktorému sa študent môže vôbec prihlásiť na záverečnú skúšku. Cieľom zápočtu je podobne ako pri skúške kontrola znalostí študentov, ktoré získali vo vybranom predmete. Zápočet sa nehodnotí známkou, ale len tak, či ním študent prešiel alebo nie. V niektorých prípadoch, kedy je predmet viacsemestrálny, býva počas jednotlivých semestrov ukončený napríklad len zápočtom a následne v poslednom semestri aj skúškou. Zápočet môže mať formu ústnej skúšky, písomnej skúšky, testu, ale aj vypracovania nejakej zápočtovej práce – či individuálne (každý študent zvlášť), alebo v menších skupinách. Počas semestra sa môžu študenti stretnúť so zápočtom na každom jednom predmete – v niektorých prípadoch je nutné pri jednom predmete splniť napríklad aj 3 zápočty, aby boli pripustení ku skúške. Jedným zápočtom môže byť skúška, druhým vypracovanie práce a tretím účasť na hlavnej prednáške celého semestra.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ