Malý doktorát

Malý doktorát

Malý doktorát je titul, ktorý absolvent získa absolvovaním rigorózneho konania. Môže ho absolvovať len absolvent magisterského alebo inžinierskeho štúdia. Rigorózne konanie sa dá absolvovať popri doktorandskom štúdiu súčasne. Predpokladom pre úspešné absolvovanie rigorózneho štúdia je napísanie a obhájenie rigoróznej práce. Absolvent štúdia získa titul JUDr., PhDr,, RNDr. a iné v závislosti od odboru titul sa píše pred menom miesto Mgr. resp Ing..

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ