Semester

Semester

Semester je polovica školského roka. Každý školský rok začína zimným semestrom v septembri, ktorý končí v decembri a pokračuje skúškovým obdobím v januári. Nasleduje letný semester, ktorý trvá od februára do mája a po ňom prichádza opäť skúškové obdobie, ktoré trvá počas celého júna.

Semester na vysokej škole

Semester je polročné študijné obdobie v podstate na každej vysokej škole. Semester môže študent ukončiť absolvovaním zápočtov a skúšok, ale aj získaním minimálneho počtu kreditov potrebného na pokračovanie v ďalšom štúdiu. Na niektorých školách býva praxou aj napísanie a odovzdanie semestrálnej práce z jedného alebo viacerých predmetov. Samotné slovo semester je odvodené z nemeckého podstatného mena Semestre, ktoré je zase prevzaté z latinského prídavného mena semestris, čo vo voľnom preklade znamená šesťmesačný alebo polročný. Z legislatívneho hľadiska sa na Slovensku od apríla 2002  riadime zákonom o vysokých školách č. 131/2002 Z. z., ktorý v paragrafe 61 hovorí  toto: „Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. augusta nasledujúceho roka. Štúdium v jednom akademickom roku sa môže členiť na dva semestre alebo tri trimestre. Konkrétne členenie štúdia si každá vysoká škola určuje vo svojom štatúte.“

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ