Doktorát

Doktorát

Doktorátom sa označuje vedecký titul, ktorý absolvent dosiahne absolvovaním rigorózneho alebo doktorandského štúdia. Doktorát sa delí na malý a veľký doktorát. Malý doktorát je absolvovanie rigorózneho štúdia, a teda napísanie obhájenie rigoróznej práce, čo môže trvať aj len niekoľko mesiacov. Naopak veľký doktorát je štúdium trvajúce 3-5 rokov v závislosti od zvoleného odboru. Malý doktorát sa označuje titulom podľa vybraného odboru, JUDr., PhDr,, RNDr. a iné. Píše sa pred menom. Veľký doktorát sa označuje pre všetky odbory zhodne ako PhD. a uvádza sa za menom absolventa.

 

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ