Fakulta

Fakulta

Fakulta je základný organizačný útvar vysokých škôl. Zastrešuje vždy celý jeden vedný odbor, ktorý sa následne delí na konkrétne špecializované programy. Súčasťou fakúlt bývajú menšie pracoviská – katedry. Na čele fakulty stojí dekan. Zastupujú ho aj prodekani, ktorí sú často vedúcimi spomínaných katedier.

Pozrite si možnosti štúdia na PEVŠ